Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1

Giáo viên: TS. Nguyễn Việt Sơn
Bộ môn: Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp
C1 - 108 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Năm 2010

CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1
Nội dung chƣơng trình:
Chƣơng 1: Khái niệm về mô hình mạch Kirchoff.

I. Khái niệm về mô hình trường - mô hình hệ thống.
II. Các hiện tượng cơ bản trong mô hình mạch Kirchoff.
III. Các luật cơ bản trong mô hình mạch Kirchoff.
IV. Nội dung bài toán mạch.
Chƣơng 2: Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa.

I. Hàm điều hòa và các đại lượng đặc trưng.
II. Số phức - Biểu diễn hàm điều hòa trong miền ảnh phức
III. Phản ứng của một nhánh với kích thích điều hòa.
IV. Dạng ảnh phức của các luật cơ bản trong mô hình mạch Kirchoff.

Cơ sở kỹ thuật điện 1 - Nguyễn Việt Sơn - 2010

2

CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1
Nội dung chƣơng trình:
Chƣơng 3: Phƣơng pháp cơ bản tính mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa-Graph Kirchoff

I. Phương pháp dòng nhánh.
II. Phương pháp thế nút.

III. Phương pháp dòng vòng.
IV. Khái niệm về graph Kirchoff.
V. Các định lý về lập phương trình Kirchoff.

VI. Ma trận cấu trúc A, B.
VII. Lập phương trình bằng ma trận cấu trúc.
Chƣơng 4: Tính chất cơ bản của mạch điện tuyến tính.

I. Khái niệm chung.
II. Tính chất tuyến tính.
III. Khái niệm hàm truyền đạt.
IV. Truyền đạt tương hỗ và không tương hỗ.
Cơ sở kỹ thuật điện 1 - Nguyễn Việt Sơn - 2010

3

CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1
Nội dung chƣơng trình:
Chƣơng 5: Mạch điện tuyến tính có kích thích chu kỳ

I. Khái niệm về nguồn kích thích chu kỳ.
II. Cách phân tích mạch điện tuyến tính có kích thích chu kỳ.
III. Trị hiệu dụng - công suất dòng chu kỳ
IV. Hàm truyền đạt và đặc tính tần số.

Chƣơng 6: Mạng một cửa Kirchoff tuyến tính.

I. Khái niệm về mạng một cửa Kirchoff.
II. Phương trình và sơ đồ tương đương mạng một cửa có nguồn.
III. Điều kiện đưa công suất cực đại ra khỏi mạng một cửa.

Cơ sở kỹ thuật điện 1 - Nguyễn Việt Sơn - 2010

4

CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1
Nội dung chƣơng trình:
Chƣơng 7: Mạng hai cửa tuyến tính

I. Khái niệm về mạng hai cửa.
II. Mô tả toán học của mạng hai cửa - Phương pháp tính các bộ số đặc trưng.
III. Tính chất mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ.
IV. Hàm truyền đạt dòng - áp. Tổng trở vào của mạng hai cửa. Vấn đề hòa hợp
nguồn và tải bằng mạng hai cửa.
V. Mạng hai cửa phi hỗ.
Chƣơng 8: Mạch điện 3 pha.

I. Khái niệm.
II. Mạch 3 pha đối xứng và không đối xứng tải tĩnh.
III. Tính và đo công suất mạch điện 3 pha.
IV. Mạch 3 pha có tải động - Phương pháp thành phần đối xứng

V. Một số sự cố trong mạch điện 3 pha.
Cơ sở kỹ thu...
CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1
Giáo viên: TS. Nguyễn Việt Sơn
Bộ môn: Kỹ thuật đo Tin học công nghiệp
C1 - 108 - Đại học Bách Khoa Nội
Năm 2010
BÀI GIẢNG CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1 9 10 548