Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học

Được đăng lên bởi dacuyn85
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi giaûng
Cô sôû
lyù thuyeát hoaù hoïc
__&&&__

TS. Leâ Minh Ñöùc
Boä moân Coâng ngheä hoaù hoïc-khoa hoïc vaät lieäu
Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Ñaø Naüng

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HOÁ LƯỢNG TỬ ............................................... 1
1.1. Giới thiệu chung 1
1.2. Mô hình nguyên tử Rutherford 1
1.3. Hàm sóng, phuơng trình sóng Schrödinger 2
1.3.1. Hàm sóng toàn phần, đối xứng, phản đối xứng 3
1.3.2. Nguyên lý chồng chất các trạng thái 4
1.4. Toán tử trong cơ học lượng tử 4
1.4.1. Các định nghĩa về toán tử 4
1.4.2. Biểu diễn một đại lượng vật lý 6
1.4.3. Phương trình toán tử tổng quát 6
2. CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC ELECTRON NGUYÊN TỬ......................... 8
2.1. Nguyên tử H và ion giống H 8
2.1.1. Phương trình Schrödinger 8
2.1.2. Orbital nguyên tử (AO) 8
2.1.3. Spin và năng lượng electron 9
2.2. Nguyên tử nhiều electron 11
2.2.1. Mô hình hệ các electron độc lập 11
2.2.2. Hàm sóng toàn phần 12
2.2.3. Nguyên tắc nghiên cứu hệ nhiều electron 14
3. CHƯƠNG 3: CẤU TẠO PHÂN TỬ - LIÊN KẾT HOÁ HỌC ............ 17
3.1. Khảo sát liên kết CHT trên cơ sở lượng tử 17
3.1.1. Hạn chế của các thuyết cổ điển về liên kết hoá học và cấu tạo
phân tử 17
3.1.2. Khảo sát liên kết hoá học và cấu tạo phân tử trên cơ sở Hoá
lượng tử 18
3.2. Phương pháp liên kết hoá trị 18
3.2.1. Giải phương trình Schrödinger 18
3.2.1.1. Phương trình 18

3.2.1.2. Giải phương trình 19
3.2.2. Bản chất liên kết cọng hoá trị 22
3.3. Phương pháp orbital phân tử (MO) 22
3.3.1. Phương pháp tổ hợp tuyến tính các AO (Linear Combination of
Atomic Orbital - LCAO) 23
3.3.2. Phương pháp MO cho hai nguyên tử giống nhau 25
3.3.2.1. Bài toán H 2+ 25
3.3.2.2. Điều kiện để các AO tổ hợp tạo thành MO 28
3.3.3. Phương pháp MO cho hai nguyên tử khác nhau 29
3.3.4. Phương pháp MO phân tử có nhiều nguyên tử 30
3.3.5. Phương pháp Hückel 33
3.3.5.1. Bài toán 33
3.3.5.2. Mật độ electron π, bậc liên kết và chỉ số hoá trị tự do 33
4. CHƯƠNG 4: ĐỐI XỨNG ..................................................................... 35
4.1. Khái niệm 35
4.2. Các phép đối xứng cơ bản 35
4.2.1. Phép quay quanh trục với góc quay 2π/n 35
4.2.2. Phép phản chiếu qua mặt phẳng 36
4.2.3. Phép phản chiếu quay Sn 37
4.2.4. Phép chuyển đảo i 37
5. CHƯƠNG 5: MÔ PHỎNG CẤU TRÚC PHÂN TỬ ............................ 38
5.1. Giới thiệu phần mềm Gaussian 98 38
5.2. Nhập lệnh và chạy chương trình 38
5.3. Phân tích kết quả 39

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Văn Xuyến, Hoá lý - Cấu tạo phân tử và liên kết hoá học,
NXB KHKT Hà nội, 2005.
2. Đào Đình Thức, Cấ...
Baøi giaûng
Cô sôû
lyù thuyeát hoaù hoïc
__&&&__
TS. Leâ Minh Ñöùc
Boä moân Coâng ngheä hoaù hoïc-khoa hoïc vaät lieäu
Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Ñaø Naüng
Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học - Người đăng: dacuyn85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học 9 10 315