Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cơ sở thiết kế máy - phần I

Được đăng lên bởi Hồ Minh Hải
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 4910 lần   |   Lượt tải: 20 lần
§¹i häc ®µ n½ng

TR¦êng ®¹i häc b¸ch khoa
khoa s− ph¹m kü thuËt
-------

-------

Bµi gi¶ng

C¬ së thiÕt kÕ m¸y
PhÇn I
dïng cho sinh viªn CHUY£N NGµNH C¥ KHÝ CHÕ T¹O M¸Y
(L¦U HµNH NéI Bé)

Biªn so¹n :
L£ CUNG - bé m«n nguyªn lý – chi tiÕt m¸y

®µ n½ng 2007

PHÁÖN I

NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CÅ BAÍN TRONG THIÃÚT KÃÚ MAÏY
VAÌ CHI TIÃÚT MAÏY
CHÆÅNG I

ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ THIÃÚT KÃÚ MAÏY VAÌ CHI TIÃÚT MAÏY
1.1. Caïc váún âãö chung
1. Maïy, bäü pháûn maïy vaì chi tiãút maïy
Mçi m¸y ®−îc cÊu t¹o bëi nhiÒu bé phËn m¸y. Mçi bé phËn m¸y l¹i gåm nhiÒu chi tiÕt
m¸y. Chi tiÕt m¸y lµ phÇn tö cÊu t¹o ®Çu tiªn hoµn chØnh cña m¸y.
VÝ dô : M¸y tiÖn gåm nhiÒu bé phËn m¸y nh− bµn m¸y, ô ®øng, ô ®éng, hép tèc ®é, bµn
dao, c¬ cÊu truyÒn dÉn tõ ®éng c¬ ®Õn hép tèc ®é... ô ®øng m¸y tiÖn gåm c¸c chi tiÕt m¸y nh−
ô, trôc chÝnh, æ trôc, b¸nh r¨ng, trôc...
Trªn quan ®iÓm thiÕt kÕ, chi tiÕt ®−îc ph©n thµnh hai nhãm :
- Chi tiÕt m¸y cã c«ng dông chung : bu l«ng, b¸nh r¨ng, trôc, æ trôc... (chi tiÕt m¸y ®−îc
dïng phæ biÕn trong c¸c lo¹i m¸y kh¸c nhau)
- Chi tiÕt m¸y cã c«ng dông riªng : trôc khuûu, van, cam, b¸nh tuabin... (chØ ®−îc dïng
trong mét sè lo¹i m¸y nhÊt ®Þnh).
M«n häc Chi tiÕt m¸y chØ nghiªn cøu c¸c chi tiÕt m¸y cã c«ng dông chung.
2. Nhæîng yãu cáöu chuí yãúu âäúi våïi maïy vaì chi tiãút maïy
a) Coï hiãûu quaí sæí duûng cao
- Nàng suáút cao
- Hiãûu suáút cao
- Tiãu thuû êt nàng læåüng
- Âäü chênh xaïc cao
- Chi phê vãö lao âäüng váûn haình maïy tháúp
- Kêch thæåïc, troüng læåüng nhoí goün v.v.
b) Yãu cáöu vãö khaí nàng laìm viãûc
Hoaìn thaình caïc chæïc nàng âaî âënh, baío âaím âæåüc âäü bãön, coï tênh bãön moìn, khäng thay
âäøi vãö kêch thæåïc vaì hçnh daûng (âuí âäü cæïng), chëu âæåüc nhiãût, chëu âæåüc dao âäüng v.v.
c) Coï âäü tin cáûy cao
Maïy âæåüc goüi laì coï âäü tin cáûy cao nãúu nhæ coï thãø thæûc hiãûn âæåüc caïc chæïc nàng nhiãûm vuû
âaî âënh, âäöng thåìi caïc chè tiãu vãö sæí duûng (nhæ nàng suáút, âäü chênh xaïc, hiãûu suáút, mæïc âäü tiãu
thuû nàng læåüng..) váùn âæåüc duy trç åí mæïc âäü cho pheïp trong suäút thåìi haûn sæí duûng.
d) An toaìn trong sæí duûng
Trong âiãöu kiãûn sæí duûng bçnh thæåìng hay khi coï sæû cäú, khäng gáy nguy hiãøm cho ngæåìi sæí
duûng, khäng gáy hæ haûi cho caïc thiãút bë, nhaì cæía vaì caïc âäúi tæåüng khaïc xung quanh.
e) Coï tênh cäng nghãû cao

Mäüt màût, chi tiãút maïy phaíi thoía maîn caïc chè tiãu chuí yãúu vãö khaí nàng laìm viãûc vaì âäü tin
cáûy, màût khaïc, trong âiãöu kiãûn saín xuáút sàôn coï phaíi dãù chãú taûo, êt täún nguyãn váû...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Cơ sở thiết kế máy - phần I - Người đăng: Hồ Minh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Bài giảng Cơ sở thiết kế máy - phần I 9 10 705