Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ sở truyền dòng điện Chương 1

Được đăng lên bởi SƠn SƠn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG MÔN

CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Mục đích và Yêu cầu của học phần
 Mục đích:
Cung cấp những kiến thức về truyền động điện cho sinh
viên, bao gồm những vấn đề điều chỉnh tốc độ, hãm các
động cơ một chiều, không đồng bộ, đồng bộ. Đồng thời
giúp sinh viên phân tích và lựa chọn hệ truyền động, tính
chọn công suất động cơ truyền động.
 Yêu cầu: Để học tốt học phần này, SV cần phải:
- Đọc thêm các tài liệu, giáo trình về cơ sở truyền đồng điện
- Tích cực tìm hiểu thực tế, làm bài tập mà GV đề nghị

Nhiệm vụ của SV và đánh giá
•
•
-

Nhiệm vụ của sinh viên:
Dự lớp: > 80% tiết học
Bài tập: > 60% bài GV giao
Đánh giá:
Dự học: 10%
Thi giữa học kỳ: 10%
Thi cuối học kỳ: 70%
Khác (Bài tập): 10%

Tài liệu tham khảo
1. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị
Hiền – Truyền Động Điện – NXB KHKT – 2005
2. Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc – Truyền động điện
– NXB Đại học Quốc Gia Tp. HCM
3. Nguyễn Văn Nhờ - Cơ sở truyền động điện – NXB
Đại học Quốc Gia Tp. HCM
4. Đồng Văn Hướng – Cơ sở truyền động điện – ĐH
GTVT Tp. HCM
5. Mohamed A. El-Sharkawi – Fundamentals of
Electric Drives – 2000

CHƯƠNG 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

5

Chương 1: Những khái niệm cơ bản
1.1 Cấu trúc của hệ truyền động điện
1.1.1 Định nghĩa hệ truyền động điện
1.1.2 Cấu trúc chung của hệ truyền động điện
1.1.3 Phân loại các hệ truyền động điện
1.1.4 Ứng dụng của hệ truyền động điện
1.2 Cơ sở động học cơ bản của hệ truyền động điện
1.2.1 Đặc tính cơ của máy sản xuất
1.2.2 Đặc tính cơ của động cơ
1.2.3 Trạng thái làm việc của hệ truyền động điện
1.2.4 Tính đổi các đại lượng cơ học
1.2.5 Phương trình động học của hệ truyền động điện
1.2.6 Điều kiện ổn định tĩnh của hệ truyền động điện

6

1.1 Cấu trúc của hệ truyền động điện
1.1.1 Định nghĩa hệ truyền động điện
1.1.2 Cấu trúc chung của hệ truyền động điện
1.1.3 Phân loại các hệ truyền động điện
1.1.4 Ứng dụng của hệ truyền động điện

7

1.1.1 Định nghĩa hệ truyền động điện
Hệ truyền động điện tự động (TĐĐ TĐ) là một tổ
hợp các thiết bị điện, điện tử, v.v. phục vụ cho
cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung
cấp cho các cơ cấu công tác trên các máy sản
suất, cũng như gia công truyền tín hiệu thông tin
để điều khiển quá trình biến đổi năng lượng đó
theo yêu cầu công nghệ.

8

1.1.2 Cấu trúc chung của hệ truyền động điện
NGUỒN

BBĐ

ĐC

TL

MSX

HT

BĐK

LỆNH ĐK

HT

9

1.1.3 Phân loại các hệ truyền động điện
a.
b.
c.
d.
e.

Theo đặc điểm của độ...
SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆNSỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TVIỄN THÔNG
BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BÀI GIẢNG MÔN
Bài giảng cơ sở truyền dòng điện Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ sở truyền dòng điện Chương 1 - Người đăng: SƠn SƠn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài giảng cơ sở truyền dòng điện Chương 1 9 10 435