Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ chế biến rau quả

Được đăng lên bởi Khuong Nguyen
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 3294 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI GIẢNG MÔN
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ VÀ ĐỒ HỘP
Chương 1
NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ
1.1. Lịch sử phát triển
1.2. Thành phần hoá học của rau quả
Thành phần hoá học của rau quả tươi bao gồm: Tất cả các hợp chất vô cơ
và hữu cơ cấu tạo nên tế bào và mô của chúng. Trong tế bào sống không ngừng
xẩy ra các quá trình chuyển hoá và trao đổi làm thay đổi thành phần hoá học của
rau quả cả về số lượng lẫn chất lượng. Do vậy thành phần hoá học của rau quả
không ngừng biến đổi trong suốt quá trình sống và cả trong quá trình chế biến.
Trong rau quả chứa chủ yếu là đường dễ tiêu hoá (glucoza, frutoza, Saccaroza).
Các Polisaccarit (tinh bột, Xenluloza, hemixenluloza, Xác pectin) axit hữu
cơ, muối khoáng, các chất hữu cơ, nitơ, chất thơm và các vitamin, đặc biệt
VTMC.
Thành phần hoá học của rau quả phụ thuộc độ già, giống, loại, điều kiện
chăm bón và gieo trồng, thời tiết thu hái và bảo quản. Đặc điểm chung của rau quả
là hàm lượng nước rất cao, trung bình 80-90%, có khi đến 93-97%.
Do hàm ẩm cao mà trong rau quả các quá trình xảy ra mãnh liệt làm tăng hô
hấp, tiêu tốn các chất dinh dưỡng và sinh nhiệt, bốc hơi nước khi bảo quản. Do đó
làm giảm khối lượng rau quả héo nhanh và chóng hư hỏng - vi sinh vật dễ phát
triển.
1.2.1. Nước
- Trong rau quả nước chủ yếu nằm ở dạng tự do trong dịch bào (80 - 90%)
phần còn lại có ở màng tế bào, khoảng giữa các tế bào và trong chất nguyên sinh.
Ở màng tế bào nước liên kết với protopectin, hemixenluloza, xenluloza.
Nước trong rau quả chủ yếu ở dạng tự do, trong đó có chứa các chất hoà tan
(chỉ một phần nhỏ 5%) là ở dạng liên kết. Trong các hệ keo của tế bào. Vì vậy sấy
rau quả đến W:10 - 15% là không khó.

Nếu sấy đến W: <5% phải dùng các phương pháp sấy đặc biệt. Trong quá
trình bảo quản, rau quả đã tách khỏi mội trường sống và cây mẹ, lượng nước mất
đi không được bù đắp nên một mặt phải hạn chế sự bốc hơi, mặt khác nhiệt sinh ra
chỉ mất đi bằng con đường bức xạ nhiệt ra xung quanh. SỰ mất nước còn ảnh
hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất bình thường làm giảm tính trương nguyên
sinh, làm rau quả héo, sự héo làm tăng quá trình phân huỷ các chất, phá huỷ sự
cân bằng năng lượng làm giảm sức đề kháng bệnh của rau. Để chống sự bay hơi
nước cần bảo quản rau quả trong phòng có độ ẩm cao 85 - 95%. Tránh vẩy nước
trực tiếp, tạo các hạt nước dư thừa trên bề mặt rau quả là tạo điều kiện thích hợp
cho các vi sinh vật phát triển.
1.2.2. Các chất khô
1) Gluxit
- Là thành phần chủ yếu của các chất khô trong rau quả, tham gia vào quá
trình trao đổi chất...




  !"#$%&''()*
 + ,-%./&0""12(23435

!"#$"%&'(
)*+,+-./0+./
1%&0020$34+
'("./%&,%&,""$
5+"0.678!90:;<:;=:>$
?@0%9A;BC00:;C)C00:;BC>)
;&';;;;.DE
FG?$
HA.A;&;0 ;.1'E
IJC;6"$KD.-
00L;,MNOPNQ;J'."PROPSQ$
3*,)+T0E0I
;!&77U%E;&L'$3.J
0'&0VJWO%478
-$
1.2.1. Nước
OL+"XY7 Z77[9MNOPNQ>
\0 JY";'"+!%$
]"L0!'"LC;C)C00:;)C00:$
^L+"Y7 Z7;.JJ5
9_AW`Q>0Y7 0!'"$E'C"$F,4+%+
."abNOb`Q0''J$
Bài giảng công nghệ chế biến rau quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ chế biến rau quả - Người đăng: Khuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Bài giảng công nghệ chế biến rau quả 9 10 535