Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng công nghệ chế biến thủy sản

Được đăng lên bởi Mai An
Số trang: 180 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA THỦY SẢN
-----------

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
THỦY SẢN
(Hệ đại học)

Biên soạn : Nguyễn Công Bỉnh
Đinh Hữu Đông

TP.HCM - 09 - 2013

i

MỤC LỤC

Chương 1. NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN ..................................................................... 1
1.1. Đặc điểm của một số loài nguyên liệu thủy sản ................................................. 1
1.1.1. Nguyên liệu cá .............................................................................................. 1
1.1.2. Nguyên liệu giáp xác. ................................................................................... 7
1.1.3. Nguyên liệu Nhuyễn thể............................................................................. 11
1.1.4. Nguyên liệu rong biển ................................................................................ 14
1.2. Các biến đổi của nguyên liệu thủy sản sau khi đánh bắt .................................. 20
1.2.1. Thời kỳ tiết nhớt ......................................................................................... 21
1.2.2. Thời kỳ tê cứng. ......................................................................................... 21
1.2.3. Thời kỳ tự phân giải. .................................................................................. 24
1.2.4. Thời kỳ phân hủy. ...................................................................................... 25
Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN .... 28
2.1.1 Phương pháp ướp muối ở nhiệt độ thường ................................................ 28
2.1.2 Phương pháp ướp muối ở nhiệt độ thấp ..................................................... 31
2.2.1 Mục đích. .................................................................................................... 32
2.2.2 Sự khuếch tán của nước trong nguyên liệu ................................................ 32
2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ làm khô ............................................... 36
2.2.4 Các phương pháp làm khô ......................................................................... 41
2.3. Bảo quản bằng phương pháp làm lạnh và làm đông............................................ 53
2.3.1 Làm lạnh ..................................................................................................... 53
2.3.2 Lạnh đông ................................................................................................... 63
2.3.3 Tan giá (rã đông) thủy sản đông lạnh.....
i
B CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP THC PHM TP.HCM
KHOA THY SN
-----------
CÔNG NGH CH BIN
THY SN
(H đại hc)
Biên son : Nguyn Công Bnh
Đinh Hữu Đông
TP.HCM - 09 - 2013
bài giảng công nghệ chế biến thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng công nghệ chế biến thủy sản - Người đăng: Mai An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
180 Vietnamese
bài giảng công nghệ chế biến thủy sản 9 10 15