Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 12

Được đăng lên bởi dinhgiapctm-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao

1

Ch−¬ng 1

Hµn hå quang d−íi líp thuèc vµ trong m«i
tr−êng khÝ b¶o vÖ
1.1- hµn hå quang d−íi líp thuèc b¶o vÖ

1.1.1- Thùc chÊt, ®Æc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông
a) Thùc chÊt
Hµn hå quang d−íi líp thuèc b¶o vÖ cßn gäi lµ hµn hå quang ch×m, tiÕng Anh
viÕt t¾t lµ SAW (Submerged Arc Welding), lµ qóa tr×nh hµn nãng ch¶y mµ hå quang
ch¸y gi÷a d©y hµn (®iÖn cùc hµn) vµ vËt hµn d−íi mét líp thuèc b¶o vÖ.
D−íi t¸c dông nhiÖt cña hå quang, mÐp hµn, d©y hµn vµ mét phÇn thuèc hµn s¸t
hå quang bÞ nãng ch¶y t¹o thµnh vòng hµn. D©y hµn ®−îc ®Èy vµo vòng hµn b»ng mét
c¬ cÊu ®Æc biÖt víi tèc ®é phï hîp víi tèc ®é ch¸y cña nã (h×nh 1.1a).
Theo ®é chuyÓn dÞch cña nguån nhiÖt (hå quang) mµ kim lo¹i vòng hµn sÏ
nguéi vµ kÕt tinh t¹o thµnh mèi hµn (h×nh 1.1b). Trªn mÆt vòng hµn vµ phÇn mèi hµn
®· ®«ng ®Æc h×nh thµnh mét líp xØ cã t¸c dông tham gia vµo c¸c qóa tr×nh luyÖn kim
khi hµn, b¶o vÖ vµ gi÷ nhiÖt cho mèi hµn, vµ sÏ t¸ch khái mèi hµn sau khi hµn. PhÇn
thuèc hµn ch−a bÞ nãng ch¶y cã thÓ sö dông l¹i.

H×nh 1.1. S¬ ®å hµn d−íi líp thuèc b¶o vÖ
a. S¬ ®å nguyªn lý; b. C¾t däc theo trôc mèi hµn
Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa - §¹i häc §µ n½ng

Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao

2

Hµn hå quang d−íi líp thuèc b¶o vÖ cã thÓ ®−îc tù ®éng c¶ hai kh©u cÊp d©y
vµo vïng hå quang vµ chuyÓn ®éng hå quang theo trôc mèi hµn. Tr−êng hîp nµy ®−îc
gäi lµ “hµn hå quang tù ®éng d−íi líp thuèc b¶o vÖ”.
NÕu chØ tù ®éng ho¸ kh©u cÊp d©y hµn vµo vïng hå quang cßn kh©u chuyÓn
®éng hå quang däc theo trôc mèi hµn ®−îc thao t¸c b»ng tay th× gäi lµ “hµn hå quang
b¸n tù ®éng d−íi líp thuèc b¶o vÖ”.
Hµn hå quang d−íi líp thuèc b¶o vÖ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
- NhiÖt l−îng hå quang rÊt tËp trung vµ nhiÖt ®é rÊt cao, cho phÐp hµn tèc
®é lín. V× vËy ph−¬ng ph¸p hµn nµy cã thÓ hµn nh÷ng chi tiÕt cã chiÒu dµy lín mµ
kh«ng cÇn ph¶i v¸t mÐp.
- ChÊt l−îng liªn kÕt hµn cao do b¶o vÖ tèt kim lo¹i mèi hµn khái t¸c dông
cña «xy vµ nit¬ trong kh«ng khÝ xung quanh. Kim lo¹i mèi hµn ®ång nhÊt vÒ hµnh
phÇn ho¸ häc. Líp thuèc vµ xØ hµn lµm liªn kÕt nguéi chËm nªn Ýt bÞ thiªn tÝch. Mèi
hµn cã h×nh d¹ng tèt, ®Òu ®Æn, Ýt bÞ khuyÕt tËt nh− kh«ng ngÊu, rç khÝ, nøt vµ b¾n toÐ.
- Gi¶m tiªu hao vËt liÖu hµn (d©y hµn).
- Hå quang ®−îc bao bäc kÝn bëi thuèc hµn nªn kh«ng lµm h¹i m¾t vµ da
cña thî hµn. L−îng khãi (khÝ ®éc) sinh ra trong qóa tr×nh hµn rÊt Ýt so víi hµn hå
quang tay.
- DÔ c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ qóa tr×nh hµn.
b) Ph¹m vi øng dông
Hµn hå quang d−íi líp thuèc b¶o vÖ cã øng dông ré...
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao
1
Ch¬ng 1
Hµn hå quang díi líp thuèc vµ trong m«i
trêng khÝ b¶o vÖ
1.1- hµn hå quang díi líp thuèc b¶o vÖ
1.1.1- Thùc chÊt, ®Æc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông
a) Thùc chÊt
Hµn hå quang díi líp thuèc b¶o vÖ cßn gäi lµ hµn hå quang ch×m, tiÕng Anh
viÕt t¾t lµ SAW (Submerged Arc Welding), lµ qóa tr×nh hµn nãng ch¶y mµ hå quang
ch¸y gi÷a d©y hµn (®iÖn cùc hµn) vµ vËt hµn díi mét líp thuèc b¶o vÖ.
Díi t¸c dông nhiÖt cña hå quang, mÐp hµn, d©y hµn vµ mét phÇn thuèc hµn s¸t
hå quang bÞ nãng ch¶y t¹o thµnh vòng hµn. D©y hµn ®îc ®Èy vµo vòng hµn b»ng mét
c¬ cÊu ®Æc biÖt víi tèc ®é phï hîp víi tèc ®é ch¸y cña nã (h×nh 1.1a).
Theo ®é chuyÓn dÞch cña nguån nhiÖt (hå quang) mµ kim lo¹i vòng hµn sÏ
nguéi vµ kÕt tinh t¹o thµnh mèi hµn (h×nh 1.1b). Trªn mÆt vòng hµn vµ phÇn mèi hµn
®· ®«ng ®Æc h×nh thµnh mét líp xØ cã t¸c dông tham gia vµo c¸c qóa tr×nh luyÖn kim
khi hµn, b¶o vÖ vµ gi÷ nhiÖt cho mèi hµn, vµ sÏ t¸ch khái mèi hµn sau khi hµn. PhÇn
thuèc hµn cha bÞ nãng ch¶y cã thÓ sö dông l¹i.
H×nh 1.1. S¬ ®å hµn díi líp thuèc b¶o vÖ
a. S¬ ®å nguyªn lý; b. C¾t däc theo trôc mèi hµn
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa - §¹i häc §µ n½ng
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 12 - Người đăng: dinhgiapctm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 12 9 10 582