Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 3

Được đăng lên bởi dinhgiapctm-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao

30

Ch−¬ng 3

Tæng quan vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸n
3.1. S¶n phÈm c¸n
S¶n phÈm c¸n ®−îc sö dông rÊt réng r·i trong tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n
nh−: ChÕ t¹o m¸y, cÇu ®−êng, c«ng nghiÖp «t«, m¸y ®iÖn, x©y dùng, quèc phßng v.v...
bao gåm kim lo¹i ®en vµ kim lo¹i mµu. S¶n phÈm c¸n cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i nh−
ph©n lo¹i theo thµnh phÇn ho¸ häc, c«ng dông cña s¶n phÈm, theo m¸c vËt liÖu... Tuy
nhiªn chñ yÕu ng−êi ta dùa vµo h×nh d¸ng, tiÕt diÖn ngang cña s¶n phÈm mµ ph©n lo¹i
vµ chóng ®−îc chia thµnh 4 lo¹i chÝnh sau:

3.1.1. ThÐp h×nh: lµ lo¹i thÐp ®a h×nh ®−îc sö dông rÊt nhiÒu trong ngµnh chÕ
t¹o m¸y, x©y dùng, cÇu ®−êng ...vµ ®−îc ph©n thµnh 2 nhãm
a/ ThÐp h×nh cã tiÕt diÖn ®¬n gi¶n: bao gåm thÐp cã tiÕt diÖn trßn, vu«ng, chö
nhËt, dÑt, lôc l¨ng, tam gi¸c, thÐp gãc ...

• ThÐp trßn cã ®−êng kÝnh φ = 8 ÷ 200 mm, cã khi ®Õn 350 mm.
• ThÐp d©y cã ®−êng kÝnh φ = 5 ÷ 9 mm vµ ®−îc gäi lµ d©y thÐp, s¶n phÈm ®−îc
cuén thµnh tõng cuén.
• ThÐp vu«ng cã c¹nh a = 5 ÷ 250 mm.
• ThÐp dÑt cã c¹nh cña tiÕt diÖn: h x b = (4 ÷ 60) x (12 ÷ 200) mm2.
• ThÐp tam gi¸c cã 2 lo¹i: c¹nh ®Òu vµ kh«ng ®Òu:
- Lo¹i c¹nh ®Òu: (20 x20 x 20) ÷ (200 x 200 x 200).
- Lo¹i c¹nh kh«ng ®Òu: (30 x 20 x 20) x (200 x 150 x 150)
b/ ThÐp h×nh cã tiÕt diÖn phøc t¹p: ®ã lµ c¸c lo¹i thÐp cã h×nh ch÷ I, U, T,
thÐp ®−êng ray, thÐp h×nh ®Æc biÖt.

3.1.2. ThÐp tÊm: ®−îc øng dông nhiÒu trong c¸c ngµnh chÕ t¹o tµu thuû, « t«,
m¸y kÐo, chÕ t¹o m¸y bay, trong ngµy d©n dông. Chóng ®−îc chia thµnh 3 nhãm:
a/ ThÐp tÊm dµy: S = 4 ÷ 60mm; B = 600 ÷ 5.000mm; L = 4000 ÷ 12.000 mm
b/ ThÐp tÊm máng: S = 0,2 ÷ 4 mm; B = 600 ÷ 2.200 mm.
c/ ThÐp tÊm rÊt máng (thÐp l¸ cuén): S = 0,001 ÷ 0,2mm; B = 200 ÷ 1.500
mm; L = 4000 ÷ 60.000 mm.

3.1.3. ThÐp èng: ®−îc sö dông nhiÒu trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ, thuû
lîi, x©y dùng... Chóng ®−îc chia thµnh 2 nhãm:

Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa - §¹i häc §µ n½ng

Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao

31

a/ èng kh«ng hµn: lµ lo¹i èng ®−îc c¸n ra tõ ph«i thái ban ®Çu cã ®−êng kÝnh
φ = 200 ÷ 350 mm; chiÒu dµi L = 2.000 ÷ 4.000 mm.
b/ èng c¸n cã hµn: ®−îc chÕ t¹o b»ng c¸ch cuèn tÊm thµnh èng sau ®ã c¸n ®Ó
hµn gi¸p mèi víi nhau. Lo¹i nµy ®−êng kÝnh ®¹t ®Õn 4.000 ÷ 8.000 mm; chiÒu dµy ®¹t
®Õn 14 mm.

3.1.4. Lo¹i thÐp cã h×nh d¸ng ®Æc biÖt
ThÐp cã h×nh d¸ng ®Æc biÖt ®−îc c¸n theo ph−¬ng ph¸p ®Æc biÖt: c¸n bi, c¸n
b¸nh xe löa, c¸n vá « t« vµ c¸c lo¹i cã tiÕt diÖn thay ®æi theo chu kú.
3.2. M¸y c¸n

3.2.1. C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y c¸n

M¸y c¸n ...
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao
30
Ch¬ng 3
Tæng quan vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸n
3.1. S¶n phÈm c¸n
S¶n phÈm c¸n ®îc sö dông rÊt réng r·i trong tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n
nh: ChÕ t¹o m¸y, cÇu ®êng, c«ng nghiÖp «t«, m¸y ®iÖn, x©y dùng, quèc phßng v.v...
bao gåm kim lo¹i ®en vµ kim lo¹i mµu. S¶n phÈm c¸n cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i nh
ph©n lo¹i theo thµnh phÇn ho¸ häc, c«ng dông cña s¶n phÈm, theo m¸c vËt liÖu... Tuy
nhiªn chñ yÕu ngêi ta dùa vµo h×nh d¸ng, tiÕt diÖn ngang cña s¶n phÈm mµ ph©n lo¹i
vµ chóng ®îc chia thµnh 4 lo¹i chÝnh sau:
3
.1.1. ThÐp h×nh: lµ lo¹i thÐp ®a h×nh ®îc sö dông rÊt nhiÒu trong ngµnh chÕ
t¹o m¸y, x©y dùng, cÇu ®êng ...vµ ®îc ph©n thµnh 2 nhãm
a/ ThÐp h×nh cã tiÕt diÖn ®¬n gi¶n: bao gåm thÐp cã tiÕt diÖn trßn, vu«ng, chö
nhËt, dÑt, lôc l¨ng, tam gi¸c, thÐp gãc ...
ThÐp trßn cã ®êng kÝnh φ = 8 ÷ 200 mm, cã khi ®Õn 350 mm.
ThÐp d©y cã ®êng kÝnh φ = 5 ÷ 9 mm vµ ®îc gäi lµ d©y thÐp, s¶n phÈm ®îc
cuén thµnh tõng cuén.
ThÐp vu«ng cã c¹nh a = 5 ÷ 250 mm.
ThÐp dÑt cã c¹nh cña tiÕt diÖn: h x b = (4 ÷ 60) x (12 ÷ 200) mm
2
.
ThÐp tam gi¸c cã 2 lo¹i: c¹nh ®Òu vµ kh«ng ®Òu:
- Lo¹i c¹nh ®Òu: (20 x20 x 20) ÷ (200 x 200 x 200).
- Lo¹i c¹nh kh«ng ®Òu: (30 x 20 x 20) x (200 x 150 x 150)
b/ ThÐp h×nh cã tiÕt diÖn phøc t¹p: ®ã lµ c¸c lo¹i thÐp cã h×nh ch÷ I, U, T,
thÐp ®êng ray, thÐp h×nh ®Æc biÖt.
3.1.2. ThÐp tÊm: ®îc øng dông nhiÒu trong c¸c ngµnh chÕ t¹o tµu thuû, « t«,
m¸y kÐo, chÕ t¹o m¸y bay, trong ngµy d©n dông. Chóng ®îc chia thµnh 3 nhãm:
a/ ThÐp tÊm dµy: S = 4 ÷ 60mm; B = 600 ÷ 5.000mm; L = 4000 ÷ 12.000 mm
b/ ThÐp tÊm máng: S = 0,2 ÷ 4 mm; B = 600 ÷ 2.200 mm.
c/ ThÐp tÊm rÊt máng (thÐp l¸ cuén): S = 0,001 ÷ 0,2mm; B = 200 ÷ 1.500
mm; L = 4000 ÷ 60.000 mm.
3.1.3. ThÐp èng: ®îc sö dông nhiÒu trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ, thuû
lîi, x©y dùng... Chóng ®îc chia thµnh 2 nhãm:
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa - §¹i häc §µ n½ng
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 3 - Người đăng: dinhgiapctm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 3 9 10 85