Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ đóng mới tàu thủy - ĐH Hàng hải Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TR−êng ®¹i häc hµng h¶i VIÖT NAM
Khoa ®ãng tµu

Bé m«n kÕt cÊu tµu & c«ng tr×nh næi
Biªn so¹n : NguyÔn V¨n H©n - Ng« Hång Qu©n

bµi gi¶ng C«ng nghÖ
nghÖ
®ãng míi tµu thuû

TH¸NG 02 n¨m 2007

MỤC LỤC
Chương 1 :
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ ðÓNG TÀU VÀ NHÀ MÁY ðÓNG TÀU
1.1 Quá trình thi công ñóng mới
1.2 Phân loại nhà máy ñóng tàu
1.3 Phân loại phân xưởng của nhà máy ñóng tàu
1.4 Chọn ñịa ñiểm nhà máy ñóng tàu
1.5 Sơ ñồ bố trí các phân xưởng trong nhà máy
1.6 Những vấn ñề cơ bản khi thiết kế phân xưởng gia công chi tiết
Chương 2
PHÓNG DẠNG
2.1 Phương pháp phóng dạng
2.2 Sàn phóng dạng cổ ñiển
2.3 Vẽ tuyến hình tàu
2.4 Dựng và khai triển các ñường cong dạng vỏ
2.5 Khai triển bản thành các cơ cấu bên trong thân tàu
2.6 Khai triển tôn vỏ bao
Chương 3
LÀM DƯỠNG, LẤY DẤU VÀ CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
3.1 Làm dưỡng
3.2 Lấy dấu
3.3 Chuẩn bị và xử lý vật liệu
Chương 4
CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG ðÓNG MỚI
4.1 Nguyên tắc phân chia tàu thành các phân, tổng ñoạn
4.2 Các phương pháp lắp ráp thân tàu trên triền
4.3 Các phương pháp tổ chức thi công ñóng mới
Chương 5
GIA CÔNG CHẾ TẠO CHI TIẾT
5.1 Phân loại nhóm chi tiết
5.2 Công nghệ cắt kim loại
5.3 Công nghệ uốn tôn và thép hình
Chương 6
QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN CỤM CHI TIẾT
6.1 Phân loại cụm chi tiết theo nhóm
6.2 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết thanh
6.3 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết khung
6.4 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết tấm

1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
8
8
9
10
10
10
11
12
12
12
14
15
15
15
16
18
18
18
19
19

Chương 7
QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN PHÂN ðOẠN
7.1 Thiết bị lắp ráp phân ñoạn
7.2 Quy trình lắp ráp và hàn các phân ñoạn phẳng
7.3 Quy trình lắp ráp và hàn phân ñoạn khối
Chương 8
QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN TỔNG ðOẠN
8.1 Thiết bị lắp ráp tổng ñoạn
8.2 Quy trình lắp ráp và hàn tổng ñoạn từ các phân ñoạn
8.3 Quy trình lắp ráp và hàn tổng ñoạn mút
Chương 9
QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN THÂN TÀU TRÊN TRIỀN
9.1 Lắp ráp thân tàu từ các tổng ñoạn
9.2 Kiểm tra chất lượng ñường hàn và thử kín nước
9.3 Sơn tàu
Chương 10
HẠ THUỶ
10.1 Các phương pháp hạ thuỷ
10.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình hạ thuỷ
10.3 Các thiết bị hạ thuỷ bằng ñà trượt, máng trượt
10.4 Các phương pháp hạn chế dịch chuyển của tàu trong quá trình hạ thuỷ
10.5 Những sự cố có thể xảy ra trong quá trình hạ thuỷ tàu
10.6 Quy trình hạ thuỷ tàu trên ñà trượt máng trượt
Tài liệu tham khảo

29
20
21
23
24
24
24
25
26
26
26
27
29
29
29
30
31
32
32

TRƯỜNG ðẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA : ðÓNG TÀU
BỘ MÔN : KẾT CẤU TÀU & CÔNG TRÌNH NỔI

BÀI GIẢNG : CÔNG NGHỆ ðÓNG...
TR−êng ®¹i häc hµng h¶i VIÖT NAM
Khoa ®ãng tµu
Bé m«n kÕt cÊu tµu & c«ng tr×nh næi
Biªn so¹n : NguyÔn V¨n H©n - Ng« Hång Qu©n
TH¸NG 02 n¨m 2007
bµi gi¶ng
bµi gi¶ngbµi gi¶ng
bµi gi¶ng
C«ng ngh
C«ng nghC«ng ngh
C«ng nghÖ
ÖÖ
Ö
®ãng míi
®ãng míi ®ãng míi
®ãng míi tµu thuû
tµu thuûtµu thuû
tµu thuû
Bài giảng Công nghệ đóng mới tàu thủy - ĐH Hàng hải Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ đóng mới tàu thủy - ĐH Hàng hải Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ đóng mới tàu thủy - ĐH Hàng hải Việt Nam 9 10 979