Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ gia công phi truyền thống, Trần Anh Vàng, Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1476 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ MÔN DUYỆT

Chủ nhiệm Bộ môn

TS Trần Đức Tăng

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

(Dùng cho 03
tiết giảng)
Học phần: CÔNG NGHỆ GC
PHI TRUYỀN THỐNG
Bộ môn: Công nghệ thiết bị và
HKVT
Khoa: Hàng Không Vũ Trụ

GIÁO VIÊN

Ths Trần Anh Vàng

Bài giảng 1: Tổng quan về GCPTT
Chương mở đầu Mục 0.1 + 0.2
Tiết thứ:

1-3

Tuần thứ:

1

- Mục đích, yêu cầu:
 Nắm sơ lược về Học phần, các chính sách riêng của giáo viên, địa chỉ
Giáo viên, bầu lớp trưởng Học phần.
 Nắm được khái niệm về gia công truyền thống, gia công phi truyền thống,
so sánh hai phương pháp.
 Các nhóm phương pháp gia công phi truyền thống: Cơ, nhiệt, hóa…
 Các cơ sở để lựa chọn phương pháp.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.
- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 3t;

Tự học, tự nghiên cứu:

6t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công
- Nội dung chính:
1 Khái niệm, phân loại GCPTT (1 tiết)
Dông cô vµ chi tiÕt lu«n lu«n tiÕp xóc,
chuyÓn ®«ng t¬ng ®èi, t¬ng t¸c lùc víi
nhau -> biÕn d¹ng, ma s¸t vµ mßn dông
cô

Dông cô vµ ph«i kh«ng cã tiÕp xóc trùc tiÕp, lùc t¸c dông
kh«ng cã hoÆc nhá => Ýt hoÆc kh«ng cã biÕn d¹ng. Dông cô
bi mßn nhanh

Yªu cÇu vËt liÖu ph«i dÔ c¾t (®é cøng, ®é
bÒn, ®é dai kh«ng lín)

Cã thÓ c¾t c¸c vËt liÖu khã gia c«ng: cøng (gèm, HK cøng,
®¸,thñy tinh), dai (HK titan, thÐp kh«ng gØ); phi kim
(polyme,composite), h×nh d¹ng chi tiÕt phøc t¹p hoÆc thay
®æi (v¶i, giÊy),...

H×nh d¹ng chi tiÕt kh«ng phøc t¹p vµ tiªu
chuÈn (trßn xoay, hép, r¨ng, ren,...)

H×nh d¹ng cã thÓ phøc t¹p h¬n: r·nh hoÆc lç nhá; r·nh
hoÆc lç s©u; c¸c h×nh trang trÝ, nghÖ thuËt,...

ThiÕt bÞ, dông cô ®¬n gi¶n, ®· ®îc chuÈn ThiÕt bÞ vµ dông cô ®Æc biÖt, ®¾t; ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng
hãa cao ®é, sö dông phæ cËp
nghÖ khã kh¨n,... nªn chi phÝ gia c«ng thêng cao
N¨ng suÊt gia c«ng cao, chÊt lîng gia
c«ng chÊp nhËn ®îc, chi phÝ gia c«ng
thÊp

N¨ng suÊt bãc vËt liÖu thêng thÊp, chÊt lîng bÒ mÆt thêng
tèt, líp vËt liÖu bÒ mÆt thêng Ýt bÞ h háng

øng dông phæ biÕn

øng dông khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt mµ GCTT kh«ng thÓ hoÆc
khã ®¸p øng: vËt liÖu khã gia c«ng, h×nh d¹ng phøc t¹p,...

2 Đặc trưng và ứng dụng của GCPTT (2 tiết)

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Đọc trước TL1 và TL2 chương 1 tổng quan về các PPGC đặc biệt.
Bài giảng 2: Các phương pháp gia công cơ học
Chương 1

Mục 1.1 + 1.2 +1.3 +1.4

Tiết thứ: 4-6

Tuần thứ: 2

- Mục đích, yêu cầu:
Nắm được các PP gia công cơ: Gia công dùng siêu âm, Gia công bằng tia
nước, Gia công có rung động và Cắt cao tốc (Nguyên lý, thiết bị, chế độ công nghệ,
khả năng công ng...
BỘ MÔN DUYỆT
Chủ nhiệm Bộ môn
TS Trần Đức Tăng
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
(Dùng cho 03 tiết giảng)
Học phần: CÔNG NGHỆ GC
PHI TRUYỀN THỐNG
Bộ môn: Công nghệ thiết bị và
HKVT
Khoa: Hàng Không Vũ Trụ
GIÁO VIÊN
Ths Trần Anh Vàng
Bài giảng 1: Tổng quan về GCPTT
Chương mở đầu Mục 0.1 + 0.2
Tiết thứ: 1-3 Tuần thứ: 1
- Mục đích, yêu cầu:
Nắm sơ lược về Học phần, các chính sách riêng của giáo viên, địa chỉ
Giáo viên, bầu lớp trưởng Học phần.
Nắm được khái niệm về gia công truyền thống, gia công phi truyền thống,
so sánh hai phương pháp.
Các nhóm phương pháp gia công phi truyền thống: Cơ, nhiệt, hóa…
Các cơ sở để lựa chọn phương pháp.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.
- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 6t
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công
- Nội dung chính:
1 Khái niệm, phân loại GCPTT (1 tiết)
Dông cô vµ chi tiÕt lu«n lu«n tiÕp xóc,
chuyÓn ®«ng t¬ng ®èi, t¬ng t¸c lùc víi
nhau -> biÕn d¹ng, ma s¸t vµ mßn dông
Dông cô vµ ph«i kh«ng cã tiÕp xóc trùc tiÕp, lùc t¸c dông
kh«ng cã hoÆc nhá => Ýt hoÆc kh«ng cã biÕn d¹ng. Dông cô
bi mßn nhanh
Yªu cÇu vËt liÖu ph«i dÔ c¾t (®é cøng, ®é
bÒn, ®é dai kh«ng lín)
Cã thÓ c¾t c¸c vËt liÖu khã gia c«ng: cøng (gèm, HK cøng,
®¸,thñy tinh), dai (HK titan, thÐp kh«ng gØ); phi kim
(polyme,composite), h×nh d¹ng chi tiÕt phøc t¹p hoÆc thay
®æi (v¶i, giÊy),...
H×nh d¹ng chi tiÕt kh«ng phøc t¹p vµ tiªu
chuÈn (trßn xoay, hép, r¨ng, ren,...)
H×nh d¹ng cã thÓ phøc t¹p h¬n: r·nh hoÆc lç nhá; r·nh
hoÆc lç s©u; c¸c h×nh trang trÝ, nghÖ thuËt,...
Bài giảng công nghệ gia công phi truyền thống, Trần Anh Vàng, Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ gia công phi truyền thống, Trần Anh Vàng, Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng công nghệ gia công phi truyền thống, Trần Anh Vàng, Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 952