Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ hàn MIGMAX

Được đăng lên bởi vudinhchung1802
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Néi dung ch¬ng tr×nh
Tæng qu¸t
– C¸c chÊt khÝ MAG/MIG
– Lùa chän c¸c chÊt khÝ
– ¶nh hëng cña c¸c chÊt khÝ
– C¸c chÕ ®é hå quang
– c¸c th«ng sè ¶nh hëng tíi mèi hµn
– C¸c d¹ng mèi nèi
– chuÈn bÞ c¸c mÐp nèi
– thiÕt bÞ hµn

Néi dung ch¬ng tr×nh

M« t¶ ph¬ng ph¸p MIG/MAG

ChiÒu dµi phÇn cuèi

ChiÒu cao hå quang

Néi dung ch¬ng tr×nh

Tæng qu¸t

LÜnh vùc ho¹t ®éng liªn quan





Hµn èng kim lo¹i
C«ng nghiÖp «t«
§ãng tµu
Giao th«ng vËn t¶i

Néi dung ch¬ng tr×nh

Tæng qu¸t

Hµn èng kim lo¹i

Néi dung ch¬ng tr×nh
C«ng nghiÖp «t«

Transports

Néi dung ch¬ng tr×nh

Tæng qu¸t

§ãng tµu

Néi dung ch¬ng tr×nh
VËt liÖu c¬ b¶n
MAG :

ThÐp kh«ng hîp kim vµ hîp kim yÕu

MIG :

ThÐp kh«ng gØ, hîp kim
Al, Cu
Nickel

C¸c vËt liÖu phô trî:
ThÝch øng víi c¸c vËt liÖu c¬ b¶n

C¸c chÊt khÝ
Metal Inert Gas = MIG
KhÝ tr¬ :

Argon, Helium
+ Hçn hîp Ar vµ He

Metal Active Gas = MAG
KhÝ ho¹t tÝnh : Argon, Helium
+ Hçn hîp víi oxy
( CO2 , O2 …)

C¸c chÊt khÝ

C¸c lo¹i khÝ nµy dïng cho hµn
thÐp kh«ng hîp kim hoÆc hîp kim yÕu
— CO2
— ATAL 5 A

AR 82 % + CO2 18%

— ARCAL 21

AR 92 % + CO2 8 %

— ARCAL 14

AR 96% +CO2 3% + O2 1 %

— ARCAL 22

AR 96,.5% O2 3.5% ( khÝ s¹ch )

— ARCAL 211

AR 75 % CO2 15% HE 10%

— ARCAL 215

AR 64 % CO2 10 % HE 26 %

% CO2 quyÕt ®Þnh ®é láng kim lo¹i (phun nhiÒu hay Ýt)

C¸c chÊt khÝ

C¸c lo¹i khÝ tr¬ nµy dïng cho hµn Al, Cu
vµ hîp kim cña chóng
— ARGON NERTAL AR 99,95
— ARGON U

AR 99,995

— ARCAL 1

AR 99,998

— ARCAL 31

AR 95% HE 50 %

— ARCAL 32 tríc lµ INARC 6 (AR 80% HE 20 % )
— INARC 8

AR 50% HE 50%

— ARCAL 37 tríc lµ INARC 9 ( HE 70 % AR 30 % )

C¸c chÊt khÝ

C¸c lo¹i khÝ nµy dïng cho hµn INOX

— ARCAL 12

AR 98 % CO2 2 %

— ARCAL 121

AR 81 % CO2 1% HE 18 %

— ARCAL 112
PULSE
— CARGAL 1

AR 56.5 % CO2 2 % HE 40 % H 1 .5 % MIG

— NOXALIC 12

AR 96 % CO2 3 % H 1 %

— ARCAL 129

AR 98.5 % O 1.5 %

AR 91.5 % CO2 1.8 % N2 1 .7 % HE 5 %

C¸c chÊt khÝ

Hµn b¸n tù ®éng tríc 1942

Hµn MIG/MAG – d©y cã lâi sau
1942

-Vai trß cña khÝ lµ b¶o vÖ vïng kim lo¹i nãng ch¶y
Hoµ víi d©y hµn chèng l¹i t¸c dông cña kh«ng khÝ.
- §ã cã ph¶i lµ vai trß duy nhÊt kh«ng ?

C¸c chÊt khÝ
T¸c ®éng cña c¸c chÊt khÝ tíi c¸ch ch¶y cña d©y
Hçn hîp giµu Argon

Sù chuyÓn dêi theo
sù phun däc trôc

Hçn hîp giµu CO2

Hçn hîp giµu Argon

ChuyÓn dêi ng¾n m¹ch
ChuyÓn dêi giät lín

C¸c chÊt khÝ

§Õn sù æn ®Þnh cña hå quang MAG
— Argon tinh khiÕt cho 1 hå quang kh«ng æn ®Þnh
— C¸c hçn hîp víi «xy ®em l¹i tÝnh láng cao

®Õn sù chuyÓn kim lo¹i vµo hå quang MAG

+ C¸c kh...
1
Néi dung ch ¬ng tr×nh
Tæng qu¸t
thiÕt bÞ hµn
C¸c chÕ ®é hå quang
c¸c th«ng sè ¶nh h ëng tíi mèi hµn
C¸c d¹ng mèi nèi
chuÈn bÞ c¸c mÐp nèi
C¸c chÊt khÝ MAG/MIG
Lùa chän c¸c chÊt k
¶nh h ëng cña c¸c chÊt k
Bài giảng công nghệ hàn MIGMAX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ hàn MIGMAX - Người đăng: vudinhchung1802
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Bài giảng công nghệ hàn MIGMAX 9 10 391