Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ và Lập trình CNC cơ bản

Được đăng lên bởi hocdanchamcom
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 11740 lần   |   Lượt tải: 59 lần
Tài liệu giảng dạy môn lý thuyết CAD/CAM - CNC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CƠNG NGHỆ

BÀI GIẢNG
CƠNG NGHỆ VÀ LẬP TRÌNH CNC

BỘ MƠN CƠ ĐIỆN TỬ

Tài liệu lưu hành nội bộ

1

Tài liệu giảng dạy môn lý thuyết CAD/CAM - CNC

CAD/CAM-CNC
Thời lượng : 20 lý thuyết – 10 bài tập
Nội dung
Chương 1 : Tổng quan về điều khiển số
Chương 2 : Cơ sở lập trình CNC (4+1)
Chương 3 : Công nghệ và lập trình phay CNC (3+2)*2
Chương 4 : Công nghệ và lập trình tiện CNC (2+3)
Chương 5 : Công nghệ Cad/Cam (1 buổi)

2

Tài liệu giảng dạy môn lý thuyết CAD/CAM - CNC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giáo trình CAD/CAM-CNC, NGUYỄN NGỌC ĐÀO, ĐHSPKT
Cad/Cam Theory And Applycation, Ait Thailan
Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số, NGUYỄN ĐẮC LỘC , KHKT
Công nghệ lập trình – gia công điều khiển số, ĐOÀN THỊ MINH TRINH, KHKT
Công nghệ Cad/Cam, Đoàn Thị Minh Trinh
Công nghệ Cad/Cam , Bành Tiến Long
Kỹ thuật lập trình CNC với Mastercam V8.1, NGUYỄN HOÀI NAM, ĐHSPKT

3

Tài liệu giảng dạy môn lý thuyết CAD/CAM - CNC

CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN SỐ
I. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ :
Điều khiển số là một hình thức đặc biệt của tự động hóa.
Theo EIA (Electronic Industries Assotiation): “Một hệ thống trong đó các hoạt động được điều
khiển bởi dữ liệu số được đưa trực tiếp vào ở một điểm nào đó. Hệ thống phải tự động dịch chuyển tối
thiểu một phần nào đó của dữ liệu này ”
Dữ liệu số cần có để tạo ra một chi tiết được gọi là chương trình chi tiết (part program)
Các máy công cụ điều khiển theo chương trình số gọi là máy NC (numerical control) hoặc CNC
( computer numerical control).
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CNC :
Ý tưởng điều khiển một công cụ thông qua một chuỗi lệnh kế tiếp liên tục được phát kiến từ thế
kỷ 14 bắt đầu từ những cụm chuông được điều khiển bởi các trục đục lỗ.
Năm 1808, Joseph M Jacquard điều khiển tự động máy dệt bằng những tấm tôn đục lỗ. Đánh
dấu sự ra đời của vật mang thông tin thay đổi được.
Năm 1863, M Fourneaux đăng ký phát minh đài dương cầm tự động Pianola, trong đó các phím
bấm được điều khiển bằng băng giấy đục lỗ. Băng giấy đục lỗ dùng làm vật mang thông tin được phát
kiến.
Năm 1938, Claud E. Shannon tại MIT (Massachusetts Intitue of Technology)...
Taøi lieäu giaûng daïy moân lyù thuyeát CAD/CAM - CNC
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CÔNG NGH
BÀI GIẢNG
NG NGHỆ VÀ LẬP TRÌNH CNC
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ
Tài liệu lưu hành nội b
Bài giảng Công nghệ và Lập trình CNC cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ và Lập trình CNC cơ bản - Người đăng: hocdanchamcom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ và Lập trình CNC cơ bản 9 10 705