Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công tác đất và gia công nền móng

Được đăng lên bởi caocuong2510
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KTTCUnregistered
– HỆ TCCN Version
- 5 --  CHƯƠNG 1
Simpo BÀI
PDFGIẢNG
MergeMÔN
and Split

CHƯƠNG 1
CÔNG TÁC ðẤT VÀ GIA CỐ NỀN MÓNG
************************
A. CÔNG TÁC ðẤT
I. KHÁI NIỆM. (01 tiết . tiết thứ 2)
1. Các loại công trình và công tác ñất.
- Xây dựng bất kỳ công trình nào cũng ñều có phần công tác ñất.
- Khối lượng công tác ñất phụ thuộc vào qui mô, tính chất và ñịa hình công
trình. Những nơi có ñịa hình và ñịa chất phức tạp, thi công ñất có thể gặp nhiều
khó khăn.
- Có những công trình công tác ñất chiếm một khối lượng lớn làm ảnh
hưởng ñến chất lượng và tiến ñộ thi công công trình.
1.1- Phân loại công trình ñất: Có nhiều cách
- Theo mục ñích sử dụng: có 2 loại chủ yếu:
+ Các công trình bằng ñất: mương máng, ñường sá, bãi chứa ....
+ Các công trình phục vụ công trình khác: hố móng, rãnh ñặt ñường ống .....
- Theo thời gian sử dụng: có 2 loại:
+ Các công trình sử dụng lâu dài: ñê, ñập, ñường sá ....
+ Các công trình sử dụng ngắn hạn: ñê quai, hố móng, rãnh thoát nước .....
- Theo hình dạng công trình: có 2 loại:
+ Các công trình tập trung: hố móng, san ủi mặt bằng ...
+ Các công trình chạy dài: ñê, ñường sá, mương máng....
1.2- Các dạng công tác ñất:
- ðào ñất: là hạ ñộ cao mặt ñất tự nhiên xuống bằng ñộ cao thiết kế (như
ñào móng, ñào mương....). Thể tích ñất ñào thường ñược kí hiệu là V+
- ðắp ñất: là nâng ñộ cao mặt ñất tự nhiên lên bằng ñộ cao thiết kế (như
ñắp nền nhà, ñắp ñê... ). Thể tích ñất ñắp thường ñược kí hiệu là V- San ñất: là làm bằng phẳng một diện tích nào ñó của mặt ñất. Trong san
ñất bao gồm cả công tác ñào và công tác ñắp. Lượng ñất trong khu vực san có
thể vẫn ñược giữ nguyên, có thể ñào bỏ ñi hoặc có thể ñắp thêm vào.... ñể ñạt
ñến một cao trình nào ñó (như san mặt bằng, san nền ñường ....)
- Hớt (bóc) : là bóc bỏ lớp ñất phía trên không sử dụng như: lớp thực vật,
lớp ñất phân hoá... Lớp này không có khả năng chịu lực. Thực chất ñây là công
tác ñào nhưng không theo một cao trình cụ thể nào cả mà phụ thuộc vào chiều
dày lớp ñất cần bóc bỏ.
- Lấp ñất: là làm cho những chỗ trũng cao bằng khu vực xung quanh. Thực
chất ñây là công tác ñắp, khối lượng ñắp phụ thuộc vào cao ñộ tự nhiên của khu
vực xung quanh hoặc ñộ sâu của vùng ñất yêu cầu xử lý.
GV: LƯU VĂN CAM – TRƯỜNG CAO ðẲNG ðÔNG Á

KTTCUnregistered
– HỆ TCCN Version
- 6 --  CHƯƠNG 1
Simpo BÀI
PDFGIẢNG
MergeMÔN
and Split

- ðầm ñất: là ñầm nén các lớp ñất mới ñổ cho ñặc chắc.
2. Các tính chất kỹ thuật của ñất và ảnh hưởng của nó ...
BÀI GIẢNG MÔN KTTC – HỆ TCCN -
5
- CHƯƠNG 1
GV: LƯU VĂN CAM – TRƯỜNG CAO ðẲNG ðÔNG Á
CHƯƠNG 1
CÔNG TÁC ðẤT VÀ GIA C NN MÓNG
************************
A. CÔNG TÁC ðẤT
I. KHÁI NIM. (01 tiết . tiết th 2)
1. Các loi công trình và công tác ñất.
- Xây dng bt k công trình nào cũng ñều có phn công tác ñất.
- Khi lượng ng tác ñất ph thuc vào qui mô, tính cht ñịa hình công
trình. Nhng nơi ñịa hình ñịa cht phc tp, thi công ñất th gp nhiu
khó khăn.
- nhng công trình công tác ñất chiếm mt khi lượng ln làm nh
hưởng ñến cht lượng và tiến ñộ thi công công trình.
1.1- Phân loi công trình ñất: Có nhiu cách
- Theo mc ñích s dng: có 2 loi ch yếu:
+ Các công trình bng ñất: mương máng, ñường sá, bãi cha ....
+ Các công trình phc v công trình khác: h móng, rãnh ñặt ñường ng .....
- Theo thi gian s dng: có 2 loi:
+ Các công trình s dng lâu dài: ñê, ñập, ñường sá ....
+ Các công trình s dng ngn hn: ñê quai, h móng, rãnh thoát nước .....
- Theo hình dng công trình: có 2 loi:
+ Các công trình tp trung: h móng, san i mt bng ...
+ Các công trình chy dài: ñê, ñường sá, mương máng....
1.2- Các dng công tác ñt:
- ðào ñất: h ñộ cao mt ñất t nhiên xung bng ñộ cao thiết kế (như
ñào móng, ñào mương....). Th tích ñất ñào thường ñược kí hiu là V
+
- ðắp ñất: nâng ñộ cao mt ñất t nhiên lên bng ñộ cao thiết kế (như
ñắp nn nhà, ñắp ñê... ). Th tích ñất ñắp thường ñược kí hiu là V
-
- San ñất: làm bng phng mt din tích nào ñó ca mt ñt. Trong san
ñất bao gm c công tác ñào và công tác ñắp. Lượng ñất trong khu vc san
th vn ñược gi nguyên, th ñào b ñi hoc th ñp thêm vào.... ñể ñạt
ñến mt cao trình nào ñó (như san mt bng, san nn ñường ....)
- Ht (bóc) : c b lp ñất phía trên không s dng như: lp thc vt,
lp ñất phân hoá... Lp này không kh năng chu lc. Thc cht ñây công
tác ñào nhưng không theo mt cao trình c th nào c mà ph thuc vào chiu
dày lp ñất cn bóc b.
- Lp ñất: là làm cho nhng ch trũng cao bng khu vc xung quanh. Thc
cht ñây là công tác ñắp, khi lượng ñắp ph thuc vào cao ñ t nhiên ca khu
vc xung quanh hoc ñộ sâu ca vùng ñất yêu cu x lý.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Bài giảng công tác đất và gia công nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công tác đất và gia công nền móng - Người đăng: caocuong2510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giảng công tác đất và gia công nền móng 9 10 72