Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công trình & địa chất thủy văn

Được đăng lên bởi maitu92x4-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2971 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THI
College of Urban Works Construction

BÀI GIẢNG

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
& ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
(TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP)

Giáo trình địa chất công trình và địa chất thủy văn cơ sở

HÀ NỘI, 8- 2011

BÀI GIẢNG

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
& ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
(TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP)

2

Khoa ®« thi - Trêng cao ®¶ng x©y dùng c«ng tr×nh ®« thi

Giáo trình địa chất công trình và địa chất thủy văn cơ sở
BỘ XÂY DỰNG
************
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------Hà Nội, ngày ….tháng 08 năm 2011

MỞ ĐẦU

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
Trong những năm cuối thế kỷ XX sự phát triển nhanh, mạnh không ngừng của
nền kinh tế quốc dân càng ngày công tác điều tra địa chất công trình và đ ịa chất
thủy công trình ngày càng được coi trọng trong xây dựng, cấp thoát nước và bảo vệ
môi trường. Việc nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình và điều kiện
địa chất thủy văn công trình không những cho phép lựa chọn phương án kinh tế kỹ
thuật tối ưu, đảm bảo sự bền vững và khai thác công trình, nguồn tài nguyên đất đá,
nước dưới đất một cách hiệu quả mà còn tạo tiền đề thuộc về sinh thái địa chất,
địa chất thủy văn và bảo vệ môi trường thiên nhiên.
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC
1.
+

Mục đích:
Địa chất công trình nghiên cứu đất đá phần trên vỏ

quả đất, thành phần, tích chất cơ lý của chúng và các quá trình địa chất động lực

3

Khoa ®« thi - Trêng cao ®¶ng x©y dùng c«ng tr×nh ®« thi

Giáo trình địa chất công trình và địa chất thủy văn cơ sở

Địa chất thủy văn công trình nghiên cứu nguồn gốc,

+

thành phần, tính chất, quy luật vận động, điều kiện hình thành, tàng trữ và phân bố
nước trong phần trên của vỏ quả đất, tác dụng qua lai giữa nước dưới đất với môi
trường đất đá, với các hiện tượng, quá trình địa chất.
2.

Nội dung môn học:

Nội dung của Địa chất công trình nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau :
+

Nghiên cứu đất đá làm nền thiên nhiên, môi trường và

vật liệu xây dựng cho các công trình
+

Nghiên cứu các hoạt động địa chất hiện đại (hiện

tượng trượt đất, đất chảy, xói mòn, cactơ, phong hóa…) ,tìm hiểu nguyên nhân phát
sinh và điều kiện phát triển để đề ra biện pháp xửlý trong khi xây dựng, sử dụng và
khai thác công trình.
Nghiên cứu nước dưới đất để khắc phục các khó khăn

+

do nước gây ra trong khi thiết kế và thi công các công trình
+

Nghiên cứu các phương pháp khảo sát ĐCCT.
Nghiên cứu địa chất công trình xâ...
B XÂY D NG
TR NG CAO Đ NG XÂY D NG CÔNG TRÌNH ĐÔ THIƯỜ
College of Urban Works Construction
I GI NG
Đ A CH T CÔNG TRÌNH
& Đ A CH T TH Y VĂN
(TRUNG C P CHUYÊN NGHI P)
Bài giảng công trình & địa chất thủy văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công trình & địa chất thủy văn - Người đăng: maitu92x4-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng công trình & địa chất thủy văn 9 10 28