Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng công trinh đường ống và trạm bơm

Được đăng lên bởi xuanquoc86
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng ®¹i häc x©y dùng
ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn
Bé m«n kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh biÓn vµ ®êng èng bÓ chøa

Bµi gi¶ng

C«ng tr×nh ®êng èng vµ tr¹m b¬m
(Biªn so¹n lÇn 3)

Lu hµnh néi bé

Hµ Néi 03-2006

Môc lôc
Môc lôc..................................................................................................................2
Ch¬ng I: Kh¸i niÖm vÒ ®êng èng dÇu khÝ....................................................7
Bµi I. Më ®Çu.................................................................................................................7
1. Tæng quan
7
2. Ph©n lo¹i ®êng èng
7
3. CÊu t¹o ®êng èng
8
Bµi II. C«ng nghÖ khai th¸c vµ quy ho¹ch c«ng tr×nh dÇu khÝ biÓn.......11
1. Ho¹t ®éng khai th¸c vµ th¨m dß dÇu khÝ ë ViÖt Nam
11
2. C«ng nghÖ thu gom vµ khai th¸c DÇu khÝ t¹i má B¹ch Hæ.
12
2.1. Tæng quan má B¹ch Hæ....................................................................................12
2.2. T×m hiÓu c«ng tr×nh phôc vô khai th¸c thu gom vËn chuyÓn dÇu khÝ t¹i má
B¹ch Hæ...................................................................................................................12
2.3 Nh÷ng yªu cÇu ®èi viÖc thiÕt kÕ vµ quy ho¹ch hÖ thèng khai th¸c má...........17
Bµi III. Lùa chän tuyÕn èng...................................................................................20
1. Môc ®Ých cña viÖc lùa chän tuyÕn èng
20
2. Nh÷ng yªu cÇu cña viÖc lùa chän tuyÕn
20

Ch¬ng II. TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®êng èng biÓn..........................................21

Bµi i. Më ®Çu................................................................................................................21
1. TÝnh to¸n ®êng èng biÓn:
21
1.1 Tr¹ng giíi h¹n theo kh¶ n¨ng phôc vô (Serviceability Limit State):..................21
1.2 Tr¹ng th¸i giíi h¹n cùc h¹n (Ultimate Limit State):...........................................21
1.3 Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái (Fatigue Limit State)....................................................21
1.4 Tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè (Accidental Limit State).............................................21
2. T¶i träng
22
2.1. T¶i träng chøc n¨ng: ........................................................................................22
2.2. T¶i träng m«i trêng:..........................................................................................23
2.3. T¶i träng thi c«ng:.............................................................................................23
2.4. T¶i träng sù cè:......................................................
Trêng ®¹i häc x©y dùng
ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn
Bé m«n kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh biÓn vµ ®êng èng bÓ chøa
Bµi gi¶ng
C«ng tr×nh ®êng èng vµ tr¹m b¬m
(Biªn sn lÇn 3)
Lu hµnh i bé
i 03-2006
bài giảng công trinh đường ống và trạm bơm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng công trinh đường ống và trạm bơm - Người đăng: xuanquoc86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
bài giảng công trinh đường ống và trạm bơm 9 10 536