Ktl-icon-tai-lieu

Bai giảng công trình giao thông phần cầu

Được đăng lên bởi kiemdinh584-gmail-com
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2294 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
PHẦN CẦU

Lưu hành nội bộ
Tháng 01 – 2008

Baøi giaûng CTGT phaàn caàu (LBK 02/2008)

-1-

BÀI GIẢNG CTGT
Phần :
CÔNG TRÌNH CẦU
( Tái bản, có chỉnh sửa lần thứ 7 )
2005 - 2008
Người biên soạn : TS. LÊ BÁ KHÁNH

Tp. Hồ Chí Minh, 02 - 2008

Bài giảng CTGT phần cầu

-2-

Một số từ viết tắt
BMC – bản mặt cầu
BT – bê tông
BTCT – bê tông cốt thép;
GĐ – giản đơn;
KCN – Kết cấu nhịp
LBH – Lề bộ hành
ƯST – ứng suất trước;
PT – phương trình;
PTHH – phần tử hữu hạn
Tiêu chuẩn – Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05
TTGH – trạng thái giới hạn;

Baøi giaûng CTGT phaàn caàu (LBK 02/2008)

-3-

1
KHÁI NIỆM VỀ CÔNG TRÌNH NHÂN TẠO TRÊN ĐƯỜNG Ô-TÔ..... 6
1.1
Giới thiệu về công trình nhân tạo (CTNT) trên đường .......................... 6
1.1.1 Khái niệm về CTNT : .................................................................... 6
1.1.2 Cầu................................................................................................. 6
1.1.3 Cống .............................................................................................. 6
1.1.4 Đường hầm .................................................................................... 6
1.1.5 Đường tràn..................................................................................... 6
1.1.6 Bến phà.......................................................................................... 7
1.1.7 Một số công trình nhân tạo trong thành phố.................................. 7
1.1.8 Một số công trình nhân tạo trên đường trong vùng núi ................. 7
1.2
Các bộ phận cơ bản của công trình cầu .................................................. 7
1.2.1 Các bộ phận cơ bản của công trình cầu ......................................... 8
1.3
Chi tiết một số kết cấu của cầu............................................................... 9
1.4
Phân loại cầu ........................................................................................ 13
1.4.1 Sơ đồ phân loại cầu...................................................................... 13
1.4.2 Phân loại theo sơ đồ kết cấu (tĩnh học) có:.................................. 13
1.4.3 Phân loại theo đặc điểm riêng của công trình như:...................... 13
1.4.4 Phân loại theo quy mô công trình:............................................... 13
1.4.5 Theo tương quan giữa trục của hàng gối biên và trục dọc cầu .... 15
1.5
Lịch sử phát triển ngành xây dựng cầu ................................................ 15
1.5.1 Giới thiệu chung ....
BÀI GING
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
PHN CU
Lưu hành ni b
Tháng 01 – 2008
Bai giảng công trình giao thông phần cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai giảng công trình giao thông phần cầu - Người đăng: kiemdinh584-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Bai giảng công trình giao thông phần cầu 9 10 905