Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Creo 2.0 nâng cao

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 21 lần
PTC

Creo Parametric

XAÂYDÖÏNGVAÄTTHEÅ NAÂNGCAO
Trong phaàn cô baûn ñaõ trình baøy phöông phaùp xaây döïng caùc vaät theå 3D, nhöng vôùi caùc vaät theå
phöùc taïp khoù coù theå xaây döïng chuùng baèng caùc coâng cuï ñôn giaûn maø chuùng ta ñaõ hoïc. Phaàn naâng
cao cung caáp caùc coâng cuï vaø höôùng daãn phöông phaùp
taïo caùc vaät theå coù hình daïng phöùc taïp hôn.

Page 1

PTC

Creo Parametric
BAØI1
XAÂY DÖÏNGVAÄT THEÅ NAÂNGCAO
Sweep
Queùt moät tieát dieän theo ñöôøng daãn coù ba tröôøng hôïp sau:
ột ñöôøng ñaãn.
Tröôøng hôïp 3: öùng duïng Relation trong leänh Sweep.
Caùch thöïc hieän leänh : Model / Sweep.

Hình 1

-

Pick choïn ñöôøng daãn:

Hình 2
Page 2

PTC

Creo Parametric
-

Pick choïn Create or edit sweep section ñeå veõ tieát dieän queùt

Hình 3
-

Tieát dieän caàn queùt nhö hình:

Hình 4
-

Keát quaû quaù trình thöïc hieän leänh:

Hình 5

Page 3

PTC

Creo Parametric

eàu ñöôøng ñaãn.
-

Pick choïn ñöôøng daãn.

-

Hình 6
Pick choïn Create or edit sweep section ñeå veõ tieát dieän queùt

Hình 7
-

Tieát dieän caàn queùt nhö hình:

Hình 8
-

Keát quaû thöïc hieän leänh:
Page 4

PTC

Creo Parametric

Hình 9

Relations trong leânh Sweep.
-

Pick choïn ñöôøng daãn.

Hình 10

Page 5

PTC

Creo Parametric
-

Pick choïn Create or edit sweep section ñeå veõ tieát dieän queùt

Hình 11
-

Tieát dieän caàn queùt nhö hình:

Hình 12
-

Nhaäp giaù trò Relations nhö hình.

Hình 13

Page 6

PTC

Creo Parametric
-

Keát quaû quaù trình thöïc hieän leänh.

Hình 14
Moät vaøi hình ví duï:

Hình 15

Hình 16

Page 7

PTC

Creo Parametric

Hình 17

Hình 18
Baøi taäp thöïc haønh

Baøi thöïc haønh soá 1:
Veõ chai: Duøng 1 quyõ ñaïo goác vaø 4 quyõ ñaïo ñieàu khieån 4 maët beân ñeå xaây döïng chi
tieát daïng chai sau.
B1: Choïn Model / Sweep
B2: Döïng quyõ ñaïo goác nhö hình 19
B3: Döïng quyõ ñaïo ñieàu khieån nhö hình 20, hình 21.
- Coù theå döïng 4 quyõ ñaïo baèng caùch Copy töøng quyõ ñaïo roài Place Section hoaëc
chæ ñuøn ¼ khoái roài Mirror ñöôïc toaøn boä vaät theå ñeå taêng hieäu suaát thieát keá..
B4: Döïng tieát dieän nhö hình 22.
B5: Coù theå tuøy bieán taïo phaàn coå chai cho thaåm myõ theo yù baïn.

Page 8

PTC

Creo Parametric

Hình 19

Hình 21

Hình 20

Hình 22

Page 9

PTC

Creo Parametric

Hình 23 - keát quaû .

Page 10

PTC

Creo Parametric

Baøi thöïc haønh soá 2:
Ve õ q u a iV a l i
B1: Choïn Model / Sweep.
B2: Döïng quyõ ñaïo goác coù caùc thoâng soá nhö hình veõ 24 .
B3: Döïng quyõ ñaïo ñieàu khieån coù caùc thoâng soá nhö hình veõ 25 ....
PTC Creo Parametric
XAÂY DÖÏNG VAÄT THEÅ NAÂNG CAO
Trong phaàn cô baûn ñaõ trình baøy phöông phaùp xaây döïng caùc vaät theå 3D, nhöng vôùi caùc vaät theå
phöùc taïp khoù coù theå xaây döïng chuùng baèng caùc coâng cuï ñôn giaûn maø chuùng ta ñaõ hoïc. Phaàn naâng
cao cung caáp caùc coâng cuï vaø höôùng daãn phöông phaùp
taïo caùc vaät theå coù hình daïng phöùc taïp hôn.
Page 1
Bài giảng Creo 2.0 nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Creo 2.0 nâng cao - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Bài giảng Creo 2.0 nâng cao 9 10 760