Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đại số tuyến tính và Hình giải tích, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 2510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HY ĐỨC MẠNH

Bài giảng: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích

Tài liệu học tập cho sinh viên tại Học viện KTQS

Lưu hành nội bộ

Hà Nội — 2013

2

Mục lục
Chương

2

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Những kí hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1 Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

11

Logic, tập hợp, ánh xạ và cấu trúc đại số . . . . . . . . . . .

11

1.1.1

Logic mệnh đề và vị từ . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1.1.2

Tập hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

1.1.3

Ánh xạ. Lực lượng của tập hợp. . . . . . . . . . . . .

19

1.1.4

Sơ lược về cấu trúc đại số . . . . . . . . . . . . . . .

21

1.1.5

Số phức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Đại số ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

1.2.1

Ma trận - Các phép toán trên ma trận . . . . . . . .

29

1.2.2

Phép chuyển vị, ma trận khả nghịch, vài loại ma trận
thường gặp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Định thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

1.3.1

Nghịch thế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

1.3.2

Định thức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

1.3.3

Tính chất của định thức: . . . . . . . . . . . . . . . .

36

1.3.4

Cách tính định thức: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

1.3.5

Điều kiện tồn tại ma trận nghịch đảo . . . . . . . . .

40

Hạng của ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

1.4.1

Hạng của ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

1.4.2

Tìm ma trận nghịch đảo bằng biến đổi sơ cấp . . . .

43

1.4.3

Phân tích LU và LU P . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Hệ phương trình tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

1.5.1

47

Các định nghĩa và ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . .
3

1.5.2

Hệ Gauss và công thức Cramer . . . . . . . . . . . .

49

1.5.3

Điều kiện cần và đủ để hệ tổng quát có nghiệm . . .

50

1.6 Thực hành tính toán trên Maple . . . . . . . . . . . . . . . .

52

1.6.1

Các phép toán và ký hiệu đặc biệt

. . . . . . . . . .

52

1.6.2

Tính toán với các biểu thức đại số . . . . . . . . . . .

52

1.6.3

Tính toán trên ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

2 Không gian vector và ánh xạ tuyến tính
2.1

2.2

2.3

2.4

Không gian vector và không gian vector con . . . . . . . . .

57

2.1.1

Định nghĩa . . ...
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HY ĐỨC MẠNH
Bài giảng: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích
Tài liệu học tập cho sinh viên tại Học viện KTQS
Lưu hành nội b
Nội 2013
Bài giảng Đại số tuyến tính và Hình giải tích, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đại số tuyến tính và Hình giải tích, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Bài giảng Đại số tuyến tính và Hình giải tích, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 530