Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đào chống lò

Được đăng lên bởi nguyenbang891-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC

ĐÀO CHỐNG LÒ
Chương I :
Khái niệm chung
Chương II :
Các phương pháp bảo vệ hầm lò
Chương III :
Vật liệu chống lò
Chương IV :
Kết cấu chống giữ đường lò
Chương V :
Thi công đào lò bằng trong đá rắn cứng đồng nhất
Chương VI :
Thi công đào lò bằng trong đá mềm đồng nhất
Mục đích môn học :
1- Có khả năng ứng dụng các kiến thức tổng thể về đường lò, áp lực mỏ;
2- Có kiến thức cơ bản về các loại kết cấu chống cho lò b ằng, lò nghiêng,
lò giếng;
3- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thi công các đường lò trong đá rắn,
đá mềm, khi đào lò bằng, lò nghiêng, lò (giếng) đứng và công ngh ệ
chống giữ trong các đường lò đá;
4- Các nguyên tắc cơ bản về công tác an toàn lao động trong đào ch ống lò
(an toàn lao động trong đào phá đát đá và chống giữ) bên cạnh đó là an
toàn về điều kiện không khí, gió, nước, điện v..v..
Yêu cầu môn học :
1- Nắm vững được tính năng và công dụng từng loại hình kết cấu chống
trong từng loại điều kiện địa chất và kỹ thuật mỏ Việt nam;
2- Nắm vững được các khâu trong dây chuyền công nghệ đào chống lò
bằng, đào chống lò nghiêng, đào chống giếng đứng;
3- Nắm vững được các biện pháp an toàn trong đào chống lò, biện pháp xử
lý các tình huống do khách quan hoặc chủ quan gây mất an toàn lao
động.

1

CHƯƠNG I. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG
Hiện nay cũng như trong tương lai các vùng mỏ khai thác than và
kim loại ở nước ta sẽ phải tiến hành xây dựng hoặc mở rộng nhiều mỏ
hầm lò. Nói chung, tại tất cả các mỏ (đang xây dựng cơ bản hoặc đang
khai thác) đều phải thi công một khối lượng khá lớn các đường lò bằng, lò
nghiêng. Khối lượng các đường lò bằng, lò nghiêng tại các m ỏ nước ta là
khá lớn. Mặt khác, do điều kiện khai thác xuống sâu và các đi ều ki ện khai
thác phức tạp khác nên khối lượng các đường lò cơ bản và các đường lò
chuẩn bị ngày càng tăng tại các mỏ khai thác hầm lò. Vì vậy, nếu mu ốn
giảm bớt thời gian xây dựng mỏ hay thời gian chuẩn bị cho một tầng khai
thác, người ta cần phải tăng nhanh tốc độ thi công các đường lò chu ẩn b ị.
Tóm lại, quá trình đào và chống các đường lò là khâu đ ầu tiên và quan
trọng để tiến hành khai thác khoáng sản bằng phương pháp hầm lò.

Đ1 Hình dạng, kích thước tiết diện ngang của đường lò
Nguyên tắc và quy trình xác định kích thước tiết diện ngang đường
lò.
Kích thước tiết diện ngang đường lò được xác định bằng phương
pháp hoạ đồ theo quy trình thể hiện trên hình 1.1:
Bước 1- Xác định kích thước tiết diện sử dụng của đường lò: Trên
cơ sở kích thước phương tiện vận tải, số lượng v...
www.geosoftvn.com/forums
BÀI GI NG MÔN H C
ĐÀO CH NG LÒ
Ch ng Iươ : Khái ni m chung
Ch ng IIươ : Các ph ng pháp b o v h m lòươ
Ch ng IIIươ : V t li u ch ng lò
Ch ng IVươ : K t c u ch ng gi đ ng lòế ư
Ch ng Vươ : Thi công đào lò b ng trong đá r n c ng đ ng nh t
Ch ng VIươ : Thi công đào lò b ng trong đá m m đ ng nh t
M c đích môn h c :
1- Có kh năng ng d ng các ki n th c t ng th v đ ng lò, áp l c m ; ế ườ
2- Có ki n th c c b n v các lo i k t c u ch ng cho lò b ng, lò nghiêng,ế ơ ế
lò gi ng; ế
3- ki n th c c b n v công ngh thi công các đ ng trong đá r n,ế ơ ườ
đá m m, khi đào b ng, nghiêng, (gi ng) đ ng công ngh ế
ch ng gi trong các đ ng lò đá; ườ
4- Các nguyên t c c b n v công tác an toàn lao đ ng trong đào ch ng ơ
(an toàn lao đ ng trong đào phá đát đá ch ng gi ) bên c nh đó an
toàn v đi u ki n không khí, gió, n c, đi n v..v.. ướ
Yêu c u môn h c :
1- N m v ng đ c tính năng công d ng t ng lo i hình k t c u ch ng ượ ế
trong t ng lo i đi u ki n đ a ch t và k thu t m Vi t nam;
2- N m v ng đ c các khâu trong dây chuy n công ngh đào ch ng lò ượ
b ng, đào ch ng lò nghiêng, đào ch ng gi ng đ ng; ế
3- N m v ng đ c các bi n pháp an toàn trong đào ch ng lò, bi n pháp x ư
các nh hu ng do khách quan ho c ch quan y m t an toàn lao
đ ng.
1
bài giảng đào chống lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng đào chống lò - Người đăng: nguyenbang891-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài giảng đào chống lò 9 10 742