Ktl-icon-tai-lieu

Bài giàng Dao động kỹ thuật - Môn Cơ học (Đặng Văn Hiếu)

Được đăng lên bởi khanhdp
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 9943 lần   |   Lượt tải: 37 lần
ĐẶNG VĂN HIẾU - BỘ MÔN CƠ HỌC

1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Dao động kỹ thuật, Nguyễn Văn Khang, NXB Khoa học và
kỹ thuật.
2. Bài tập dao động kỹ thuật, Nguyễn Văn Khang và nhiều
nk, NXB Khoa học và kỹ thuật.
3. Lý thuyết dao động, Lê Xuân Cận (dịch), NXB Khoa học
và kỹ thuật.
4. Dao động tuyến tính, Nguyễn Đông Anh (dịch), NXB Khoa
học và kỹ thuật.

2

NỘI DUNG
Chương mở đầu: Các khái niệm cơ bản của lý
thuyết dao động.
Chương 1: Dao động tuyến tính của hệ một bậc
tự do.
Chương 2: Dao động tuyến tính của hệ nhiều bậc
tự do.

3

Chương mở đầu
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG

1. Định nghĩa dao động.
2. Mô tả động học các quá trình dao động.
3. Phân loại hệ dao động.

4

1. Định nghĩa dao động
Dao động là một hiện tượng phổ biển trong tự nhiên và trong
kỹ thuật.
Các máy, các phương tiện giao thông vận tải, các toà nhà cao
tầng, những cây cầu,… đó là các hệ dao động.
Dao động là gì?

Dao động là một quá trình trong đó một đại lượng vật lý (hoá
học, sinh học,…) thay đổi theo thời gian mà có một đặc điểm
nào đó lặp lại ít nhất một lần.
5

Dao động có lợi hay có hại?

Dao động vừa có lợi, vừa có hại.
Lợi : Dao động được sử dụng để tối ưu hoá một số kỹ thuật
như: đầm, kỹ thuật rung …
Hại: Giảm độ bền của máy, gây ra hiện tượng mỏi của vật
liệu dẫn tới phá huỷ, ảnh hưởng đến tuổi thọ của các công
trình,....

6

2. Mô tả động học các quá trình dao động
a. Dao động điều hoà.
Ví dụ hàm điều hoà?

Ví dụ: sin(ωt + α ), cos(ωt + α )
Dao động được mô tả về mặt toán học bởi các hàm điều hoà
được gọi là dao động điều hoà.

7

Xét dao động được mô tả bởi:

x(t ) = A sin(ωt + α )
Trong đó:

(1)
x(t)

A

ω : tần số vòng (rad/s).

T=2π/ω : Chu kỳ dao động (s).

t

A : biên độ dao động (m).

ωt + α : pha dao động (rad).

-A
T

α : pha ban đầu (rad).
f = 1/T : tần số (HZ).
8

b. Dao động tuần hoàn.
Hàm tuần hoàn?

Hàm số x(t) được gọi là hàm tuần hoàn, nếu tồn tại một hằng
số T > 0 sao cho với mọi t ta có hệ thức:

x(t + T ) = x(t ), ∀t

(2)

Một quá trình dao động được mô tả về mặt toán học bởi một
hàm tuần hoàn x(t) được gọi là dao động tuần hoàn.

9

Max(x)

x(t)

t
Min(x)

T

Hằng số T nhỏ nhất để cho biểu thức (2) được thoả mãn gọi
là chu kỳ dao động.
Biên độ A của dao động tuần hoàn x(t) được định nghĩa bởi
công thức sau:

1
A = [ max x(t ) − min x(t ) ]
2

10

c. Dao động họ hình sin.
+ Một quá trình dao động được mô tả về mặt toán học bởi
hàm:

x(t ) = A(t )sin [ω (t )t + α (t ) ]

(3)

được gọi là dao động họ hình sin.
+ Dao động tắt dần:

x(t ) = A0 e...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giàng Dao động kỹ thuật - Môn Cơ học (Đặng Văn Hiếu) - Người đăng: khanhdp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giàng Dao động kỹ thuật - Môn Cơ học (Đặng Văn Hiếu) 9 10 375