Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đào tạo tư vấn giám sát

Được đăng lên bởi Trần Đăng Nhường
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
!"#$"%&$#'!(#)*(#+,#-.&#/"01#20)#
#
Ng-êi so¹n : PGS.TS. NguyÔn viÕt Trung
Bn tho bæ sung, söa ch÷a lÇn thø t-, xong ngµy: 21-8-2004
====================================================
Môc lôc :
34,5&$#6#7#/"01#20)#89:#;<&$#-!#=0=#>"?@#1A@#
6-5 : Gi¸m s¸t kÕt cÊu BTCT ( 10 tiÕt )
6.5.1. Yªu cÇu chung
6.5.2. C¸c Tiªu chuÈn kü thuËt vµ Tµi liÖu ph¸p lü cã liªn quan ®· ban hµnh
6.5.3. KiÓm tra ®å ¸n thiÕt kÕ thi c«ng cña Nhµ thÇu
6.5.4. KiÓm tra c¸c Tiªu chuÈn thi c«ng vµ Quy tr×nh c«ng nghÖ cña Nhµ thÇu
6.5.5. Gi¸m s¸t thi c«ng c¸c kÕt cÊu vµ c«ng tr×nh phô t¹m :
- bÖ ®óc, ®-êng tr-ît, mòi dÉn, trô t¹m, kÕt cÊu më r«ng trô,
- hÖ phao næi, hÖ neo trªn s«ng, thiÕt bÞ lao ®Èy, ®µ gi¸o
6.5.6. Gi¸m s¸t hÖ thèng vËt t- thiÕt bÞ dù øng lùc ( c¸p, neo, èng,kÝch ),
vËt t- thÐp c¸c lo¹i vµ vËt liÖu bª t«ng ( Kh«ng kÓ c¸t ®¸ , xi mang, phô gia)
6.5.7. Gi¸m s¸t c«ng t¸c chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt cèt thÐp th-êng vµ c¸c chi tiÕt thÐp kh¸c
6.5.8. Gi¸m s¸t c«ng t¸c ®æ bª t«ng:
- dÇm , trô mè, mãng s©u, cäc khoan nhåi, BT khèi lín, BT ®æ d-íi n-íc,
- c«ng t¸c ®óc s½n c¸c cÊu kiÖn ®èt dÇm, trô ,cäc
6.5.9. Gi¸m s¸t c«ng t¸c l¾p ®Æt, c¨ng kÐo c¸p vµ ®Æt neo, b¬m v÷a lÊp lßng èng chøa c¸p
6.5.10. Gi¸m s¸t th¸o l¾p vµ c©n chØnh bé thiÕt bÞ ®óc vµ v¸n khu«n di ®éng
6.5.11.Gi¸m s¸t thi c«ng khèi hîp long
6.5.12. Gi¸m s¸t lao dÇm BTCT ( lao däc , lao ngang,, chë næi,)
6.5.13. Gi¸m s¸t l¾p hÉng cÇu BTCT ( vËn chuyÓn, c¶u l¾p, d¸n keo, thi c«ng mèi nèi )
6.5.14. KiÓm tra c¸c kÝch th-íc h×nh häc, vÞ trÞ cña c¸c bé ph©n kÕt cÊu chÝnh vµ kÕt cÊu phô t¹m trªn
mÆt b»ng vµ mÆt ®øng
6.5.15. Gi¸m s¸t vÒ an toµn trong thi c«ng kÕt cÊu BTCT
6.5.16. HÖ thèng sæ s¸ch ghi chÐp vµ c¸c biÓu mÉu. Qu¶n lý trªn m¸y tÝnh.
6BCB##/"01#20)#)4"#=D&$#EF)#=.@# +3+#
6.5.1. Yªu cÇu chung
ng t¸c gi¸m s¸t thi ng kÕt cÊu BTCT liªn quan ®Õn ph¹m vi kh¸ réng
bao gåm tõ kh©u gi¸m s¸t ngun vËt liÖu ( c¸t, ®¸ ,xi m¨ng , v.v.. .)vµ vËt
t- chun dông ( c¸p, neo , cèt thÐp v.v.. .) ®Õn c¸c h¹ng môc thi ng
kh¸c nhau ng u, mãng ng ®Õn th©n mè trô kÕt cÊu nhÞp,
c¸c h¹ng môc nµy l¹i ®-îc thi c«ng theo nhiÒung nghÖ kh¸c nhau nh- ;
®æ t«ng d-íi n-íc, ®óc s½n, ®óc hÉng, ®óc ®Èy, bª ng b¬m, ng
Bài giảng đào tạo tư vấn giám sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đào tạo tư vấn giám sát - Người đăng: Trần Đăng Nhường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Bài giảng đào tạo tư vấn giám sát 9 10 373