Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

1.1. Khaùi nieäm veà khoaùng vaät vaø ñaát ñaù
1.2. Ñaù macma
1.3. Ñaát ñaù traàm tích
1.4. Ñaù bieán chaát
1.5. Phaân loaïi ñaát ñaù trong ñòa chaát coâng trình
1.6. Tính chaát cô - lyù cuûa ñaát
1.7. Toùm taét vaø keát luaän chöông
1.8. Baøi taäp chöông
1.9. Caùc töø khoùa (keywords) vaø taøi lieäu tham khaûo (saùch vaø website)
1.10. Baøi nghieân cöùu
1.11. Baøi ñoïc theâm ngoaïi khoaù

Taäp baøi giaûng Ñòa chaát coâng trình (ver. 02)

1 - 30

CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

1.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ KHOAÙNG VAÄT VAØ ÑAÁT ÑAÙ
1.1.1. TRAÙI ÑAÁT
 Hình daùng: Traùi ñaát cuûa chuùng ta coù hình troøn xoay, hôi deït ôû 2 cöïc. Ngöôøi ta ñaõ xaùc
ñònh ñöôïc:
o Baùn kính qua xích ñaïo: R x = 6378,2Km.
o Baùn kính qua cöïc: R e = 6356,8Km.
o Beà maët traùi ñaát loài loõm khoâng baèng phaúng vaø luoân thay ñoåi. Ñieåm cao nhaát laø ñænh
Everest (ngöôøi ñòa phöông thöôøng goïi laø Choâmoâlungma) thuoäc daõy Hymalaya cao
8890m (Baéc Aán Ñoä) vaø ñieåm saâu nhaát laø hoá ñaïi döông Marian saâu 11.000m (Ñoâng
Philippin - Thaùi Bình Döông).
 Tuoåi: theo tính toaùn döïa vaøo phoùng xaï, traùi ñaát coù tuoåi vaøo khoaûng 4,5 – 4,6 tyû naêm.
 Caáu truùc: ngöôøi ta chia traùi ñaát töø ngoaøi vaøo trong thaønh 3 quyeån:
o Voû traùi ñaát: coøn goïi laø thaïch quyeån, ñaây laø
quuyeån ngoaøi cuøng cuûa quaû ñaát, daøy 5 – 90Km,
trung bình 35Km. Ñaây laø quyeån phaân boá caùc
loaïi ñaát ñaù chuû yeáu chuùng ta thöôøng gaëp, laø nôi
xaûy ra caùc quaù trình ñòa chaát ngoaïi ñoäng löïc.

KhÝquyÓn
Thñy quyÓn
Vá tr¸ i ®Êt
Manti trª n

o Quyeån Manti: bao goàm Manti treân vaø Manti
Manti döôùi
döôùi. Manti treân ôû ñoä saâu 60 – 800Km. Ñôùi naøy
chính laø nguoàn nhieät beân trong voû traùiû ñaát do
Nh©n
phaân huûy caùc chaát phoùng xaï gaây neân. Ñaây laø
nôi phaùt sinh caùc quaù trình ñòa chaát noäi ñoäng
löïc. Manti döôùi ôû ñoä saâu 800 – 29.000Km. Do
ôû ñaây coù nhieät ñoä cao (2800 – 3800oC) vaø aùp
suaát lôùn (100.000 – 1.300.000 atm) neân vaät
chaát ôû traïng thaùi neùn chaët. Ñaây laø vuøng yeân tónh cuûa traùi ñaát. Taøi lieäu ñòa chaát cho
bieát quyeån manti ôû theå raén, phaàn lôùn caáu taïo bôûi caùc hôïp chaát oâxyt silic, oxyt
mangan va oxyt saét.
o Nhaân quaû ñaát: laø quyeån döôùi quyeån Manti ñeán taâm traùi ñaát. ÔÛ ñaây aùp suaát raát lôùn (>
1,5 trieäu atm) vaø nhieät ñoä raát cao (4.0000C) neân vaät chaát haàu nhö bò kim loaïi hoùa trôû
neân raát chaët vaø baõo hoøa caùc ñieän töû töï do.
 Thuûy quyeån: bao goàm taát caû caùc loaïi ...
CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ
CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ
1.7. Toùm taét vaø keát luaän chöông
1.8. Baøi taäp chöông
1.9. Caùc töø khoùa (keywords) vaø taøi lieäu tham khaûo (saùch vaø website)
1.10. Baøi nghieân cöùu
1.11. Baøi ñoïc theâm ngoaïi khoaù
1.4. Ñaù bieán chaát
1.5. Phaân loaïi ñaát ñaù trong ñòa chaát coâng trình
1.6. Tính chaát cô - lyù cuûa ñaát
1.3. Ñaát ñaù traàm tích
1.2. Ñaù macma
1.1. Khaùi nieäm veà khoaùng vaät vaø ñaát ñaù
Taäp baøi giaûng Ñòa c
haát coâng trình (ver. 02) 1 - 30
Bài giảng địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 75