Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUÔNG 2: CAÙC QUAÙ TRÌNH ÑÒA CHAÁT
CHUÔNG 2: CAÙC QUAÙ TRÌNH ÑÒA CHAÁT
2.7. Baøi nghieân cöùu
2.8. Baøi ñoïc theâm ngoaïi khoaù
2.6. Caùc töø khoùa (keywords) vaø taøi lieäu tham khaûo (saùch vaø website)
2.5. Baøi taäp chöông
2.4. Toùm taét vaø keát luaän chöông
2.3.2. Hieän töôïng xoùi ngaàm
2.3.1. Hieän töôïng ñaát chaûy
2.3. Caùc quaù trình ñòa chaát coâng trình
2.2.5. Hieän töôïng tröôït lôû
2.2.4. Hieän töôïng Karst
2.2.3. Taùc ñoäng ñòa chaát cuûa soâng, bieån
2.2.2. Hieän töôïng xoùi moøn
2.2.1. Hieän töôïng phong hoùa
2.2. Caùc quaù trình ñòa chaát ngoaïi ñoäng löïc
2.1.2. Hieän töôïng ñòa chaán
2.1.1. Hoaït ñoäng kieán taïo
2.1. Caùc quaù trình ñòa chaát noäi ñoäng löïc
Taäp baøi giaûng Ñòa c
haát coâng trình (ver. 02) 1 - 42
Bài giảng địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 535