Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÔNG 3: NÖÔÙC DÖÔÙI ÑAÁT
CHÖÔNG 3: NÖÔÙC DÖÔÙI ÑAÁT
3.1.2. Nguoàn goác cuûa nöôùc döôùi ñaát
3.1.3. YÙ nghóa cuûa nöôùc döôùi ñaát
3.1.4. Caùc daïng cuûa nöôùc trong ñaát ñaù
3.2. Tính chaát vaät lyù vaø hoùa hoïc cuûa nöôùc döôùi ñaát
3.2.1. Tính chaát vaät lyù cuûa nöôùc döôùi ñaát
3.2.2. Tính chaát hoùa hoïc cuûa nöôùc döôùi ñaát
3.2.3. Ñaùnh giaù chaát löôïng
nöôùc döôùi ñaát
3.3. Phaân loaïi nöôùc döôùi ñaát
3.3.1. Nöôùc thaáu kính
3.3.2. Nöôùc thoå nhöôõng
3.3.3. Nöôùc laày
3.3.4. Nöôùc ñuïn caùt
3.3.5. Nöôùc ngaàm
3.3.6. Nöôùc giöõa 2 taàng
3.3.7. Nöôùc aùp löïc
3.3.8. Nöôùc khe nöùt
3.3.9. Nöôùc Karst
3.3.10. Nöôùc khoaùng
3.3.11. Khaùi nieäm veà caùc maïch nöôùc
3.4. Ñoäng thaùi nöôùc döôùi
ñaát
3.4.1. Khaùi nieäm
3.4.2. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán ñoäng thaùi nöôùc döôùi ñaát
3.4.3. Caùc loaïi ñoäng
thaùi nöôùc döôùi ñaát
3.5. Baûo veä nguoàn nöôùc döôùi ñaát
3.5.1. Caïn kieät nguoàn nöôùc
3.5.2. Nhieãm baån nguoàn nöôùc
3.6. Toùm taét vaø keát luaän chöông
3.7. Baøi taäp chöông
3.8. Caùc töø khoùa (keywords) vaø taøi lieäu tham khaûo (saùch vaø website)
3.9. Baøi nghieân cöùu
3.10. Baøi ñoïc theâm ngoaïi khoaù
3.1.1. Chu trình thuûy vaên
3.1. Nguoàn goác, yù nghóa cuûa nöôùc döôùi ñaát vaø ca
ùc daïng cuûa nöôùc trong
ñaát ñaù
Taäp baøi giaûng Ñòa c
haát coâng trình (ver. 02) 1 - 32
Bài giảng địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 1