Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG
NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU.
CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ.
CHÖÔNG 2: CAÙC QUAÙ TRÌNH ÑÒA CHAÁT.
CHÖÔNG 3: NÖÔÙC TRONG VOÛ TRAÙI ÑAÁT.
CHÖÔNG 4: DOØNG THAÁM OÅN ÑÒNH CUÛA NÖÔÙC DÖÔÙI ÑAÁT.
CHÖÔNG 5: KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH.
Taäp baøi giaûng Ñòa c
haát coâng trình (ver. 02) 1 - 1
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 323