Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU

CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
0.1. Nhieäm vuï cuûa ñòa chaát coâng trình
0.2. Noäi dung cuûa ñòa chaát coâng trình
0.3. Phöông phaùp nghieân cöùu ñòa chaát coâng trình
0.4. YÙ nghóa cuûa taøi lieäu khaûo saùt ñòa chaát coâng trình
0.5. Noäi dung chöông trình hoïc

Taäp baøi giaûng Ñòa chaát coâng trình (ver. 02)

1-4

CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU

CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
Moân khoa hoïc Ñòa chaát coâng trình laø moân hoïc thuoäc Khoa hoïc traùi ñaát, chuyeân nghieân
cöùu caùc tính chaát vaät lyù, tính chaát cô hoïc cuûa ñaát ñaù nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc thieát keá
xaây döïng caùc coâng trình vaø coâng taùc qui hoaïch söû duïng laõnh thoå coù hieäu quaû.
Ñòa kyõ thuaät ñaët treân côû sôû cuûa Cô hoïc ñaát, Cô hoïc ñaù vaø Ñòa chaát coâng trình. Nghieân
cöùu Cô hoïc ñaát vaø Cô hoïc ñaù ñi song song vôùi nhau treân neàn taûng cuûa söï hieåu bieát caùc quaù
trình ñòa chaát, caùc aûnh höôûng moâi tröôøng. Caùc hieåu bieát roõ raøng kieán thöùc Ñòa chaát coâng
trình caàn thieát môùi coù theå döï baùo caùc moái quan heä vaø hieän töôïng trong ñaát neàn nhö laø vaät
lieäu vaø moâi tröôøng xaây döïng, phuïc vuï cho coâng taùc xaây döïng.
1. NHIEÄM VUÏ CUÛA ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH
Ñòa chaát coâng trình coù caùc nhieäm vuï chính sau:
 Nghieân cöùu ñaát ñaù laøm neàn, laøm moâi tröôøng vaø laøm vaät lieäu xaây döïng cho xaây döïng
caùc coâng trình khaùc nhau.
 Nghieân cöùu caùc quaù trình vaø hieän töôïng ñòa chaát coù aûnh höôûng ñeàn coâng trình vaø
laõnh thoå.
 Nghieân cöùu ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình caùc moû khoaùng saûn laøm cô sôû cho thieát keá
vaø khai thaùc caùc moû khoaùng saûn ñoù.
 Nghieân cöùu vaø hoaøn thieän caùc phöông phaùp khaûo saùt ñòa chaát coâng trình.
2. NOÄI DUNG CUÛA ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH
Ñòa chaát coâng trình bao goàm:
 Thaïch luaän coâng trình: Nghieân cöùu thaønh phaàn, caáu taïo vaø caùc tính chaát cô lyù caùc
loaïi ñaát ñaù khaùc nhau. Nhieäm vuï chính cuûa thaïch luaän coâng trình laø nghieân cöùu baûn
chaát töï nhieân caùc tính chaát cuûa ñaát ñaù, nghóa laø caùc quaù trình hình thaønh traïng thaùi
vaät lyù vaø tính chaát töø khi hình thaønh ñeán quaù trình toàn taïi cuûa chuùng trong voû quaû
ñaát.
 Ñòa chaát ñoäng löïc coâng trình: Nghieân cöùu caùc quaù trình ñòa chaát vaø aûnh höôûng cuûa
chuùng ñeán xaây döïng coâng trình.
 Ñòa chaát coâng trình chuyeân moân: Nghieân cöùu ñieàu kieän xaây döïng caùc coâng trình
khaùc nhau (coâng trình coâng nghieäp, daân duïng, caàu ñöôøng, thuûy ñieän, coâng trình
ngaàm,…) trong caùc ñieàu kieän ...
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
0.1. Nhieäm vuï cuûa ñòa chaát coâng trình
0.2. Noäi dung cuûa ñòa chaát coâng trình
0.3. Phöông phaùp nghieân cöùu ñòa chaát coâng trình
0.4. YÙ nghóa cuûa taøi lieäu khaûo saùt ñòa chaát coâng trình
0.5. Noäi dung chöông trình hoïc
Taäp baøi giaûng Ñòa c
haát coâng trình (ver. 02) 1 - 4
Bài giảng địa chất công trình - Trang 2
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 917