Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng điện tử công suất

Được đăng lên bởi dktdh7a1hn-uneti
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐH Tôn Đức Thắng - Phòng TCCN

Bài giảng điện tử công suất

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
- Điện Tử Công Suất

1. Tên môn học:

2. Số đơn vị học trình: - 02 (30 tiết)
3. Trình độ:

- Trung cấp

4. Đánh giá, tính điểm:

- ĐTBMH = [Điểm trung bình kiểm tra +Điểm Thi]/2

5. Thang điểm:

- 10.

6. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp: 30 tiết
- Lý thuyết: 25 tiết.
- Bài tập: 5 tiết.
7. Điều kiện tiên quyết:
Học sinh cần nắm vững về lý thuyết mạch điện, kiến thức cơ bản về điện tử.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm các phần chính: khái niệm & các đại lượng đặc trưng; linh kiện bán
dẫn công suất; bộ chỉnh lưu; bộ biến đổi điện áp xoay chiều; bộ biến đổi điện áp 1 chiều; bộ
nghịch lưu - biến tần
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Đi học đúng giờ, thực hiện đúng các quy định, quy chế của nhà trường
- Dự lớp: Trên 80% tổng số buổi lên lớp
- Bài tập: làm các bài tập ở lớp và ở nhà. Hoàn thành bài thi và các bài kiểm tra.
10. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính.
[2]. Điện tử công suất _ Nguyễn Bính _ NXB khoa học và kỹ thuật
- Sách tham khảo.
[1]. Điện tử công suất _ Hoàng Ngọc Văn _ ĐH sư phạm kỹ thuật TP HCM
Huỳnh Tấn Đệ

Trang 1

ĐH Tôn Đức Thắng - Phòng TCCN

Bài giảng điện tử công suất

[2]. Trang bị điện tử công nghiệp _ Vũ Quang Hồi _ NXB Giáo Dục
[3]. Giáo trình điện tử công suất 1_ Nguyễn Văn Nhờ_ NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM
[4]. Điện tử công suất _ Nguyễn Tấn Phước _ NXB TP HCM
11. Mục tiêu của học phần:
Môn học trang bị cho sinh viên nắm bắt được nguyên lý chuyển đổi tín hiệu năng lượng
điện AC – AC, AC – DC, DC – DC, DC – AC. Từ đó giúp cho sinh viện khảo sát phân tích
các bộ biến đổi công suất cơ bản: bộ chỉnh lưu; bộ biến đổi điện áp xoay chiều – một chiều;
nghịch lưu – biến tần.
12. Nội dung chi tiết học phần:
Ch ươ ng 1: LINH KI ỆN BÁN DẪN CÔNG SUẤT
1.1. Diode
1.2. Transistor công suất
1.3. Thyristo r ( SCR )
1.4. Các linh kiện thuộc họ SCR
Ch ươ ng 2: BỘ ĐỔI ĐIỆN XOAY CHIỀU THÀNH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.1. Chỉnh lưu 1 pha
2.1.1. Chỉnh lưu 1 pha không điều khiển
a. Chỉnh lưu nửa chu kỳ
b. Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ
c. Chỉnh lưu cầu
2.1.2. Chỉnh lưu 1 pha có điều khiển
a. Chỉnh lưu nửa chu kỳ
b. Chỉnh lưu cầu đối xứng
c. Chỉnh lưu cầu không đối xứng
2.2. Chỉnh lưu 3 pha

Huỳnh Tấn Đệ

Trang 2

ĐH Tôn Đức Thắng - Phòng TCCN

Bài giảng điện tử công suất

2.2.1. Chỉnh lưu hình tia không điều khiển
2.2.2. Chỉnh lưu hình tia có điều khiển
2.2.3. Chỉnh lưu cầu không điều khiển
2.2.4. Chỉnh lưu cầu có điều khiển
2.3. Bộ lọc
2.3.1 Mạch lọc dùng tụ.
2.3.2 Mạch lọc dùng...
ĐH Tôn Đc Thng - Phòng TCCN i ging đin t công sut
Hunh Tấn Đ Trang 1
GII THIU MÔN HC
1. Tên n hc: - Đin T Công Sut
2. S đơn vị hc trình: - 02 (30 tiết)
3. Trình độ: - Trung cp
4. Đánh giá, tính điểm: - ĐTBMH = im trung bình kim tra +Đim Thi]/2
5. Thang điểm: - 10.
6. Phân b thi gian:
- Lên lp: 30 tiết
- Lý thuyết: 25 tiết.
- Bài tp: 5 tiết.
7. Điu kin tiên quyết:
Hc sinh cn nm vng v thuyết mch điện, kiến thức cơ bn v đin t.
8. Mô t vn tt ni dung hc phn:
Hc phn bao gm các phn chính: khái nim & các đại lượng đặc trưng; linh kin n
dn công sut; b chnh lưu; bộ biến đổi điện áp xoay chiu; b biến đổi điện áp 1 chiu; b
nghịch lưu - biến tn
9. Nhim v ca sinh vn:
- Đi học đúng giờ, thc hin đúng các quy định, quy chế của nhà trường
- D lp: Trên 80% tng s bui n lp
- Bài tp: m c bài tp lp nhà. Hoàn thành bài thi các bài kim tra.
10. Tài liu hc tp:
- Sách, giáo trình chính.
[2]. Đin t công sut _ Nguyn Bính _ NXB khoa hc và k thut
- Sách tham kho.
[1]. Điện t công sut _ Hng Ngc Văn _ ĐH sư phạm k thut TP HCM
bài giảng điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng điện tử công suất - Người đăng: dktdh7a1hn-uneti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
bài giảng điện tử công suất 9 10 399