Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Điện tử số

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỆN TỬ SỐ

Khoa CNTT­  ĐHBK

1

Tài liệu tham khảo
Bài giảng này ( quan trọng ! )
 Kỹ thuật số
 Lý thuyết mạch lôgic & kỹ thuật số
 Kỹ thuật điện tử số
…

2

Chương 1. 
Các hàm lôgic cơ bản

3

1.1 Đại số Boole
 Các định nghĩa
• Biến lôgic: đại lượng biểu diễn bằng ký 
hiệu nào đó, lấy giá trị 0 hoặc 1
• Hàm lôgic: nhóm các biến lôgic liên hệ với 
nhau qua các phép toán lôgic, lấy giá trị 0 
hoặc 1
• Phép toán lôgic cơ bản: 
VÀ (AND), HOẶC (OR), PHỦ ĐỊNH (NOT)

4

1.1 Đại số Boole
 Biểu diễn biến và hàm lôgic
• Biểu đồ Ven:

A
A hoặc B

B
A và B

Mỗi biến lôgic chia 
không gian thành 2 
không gian con:
1 không gian con: biến 
lấy giá trị đúng (=1)
­Không gian con còn 
lại: biến lấy giá trị sai 
(=0)
5

Bit line
CS

Read / Write

I/O
Bit vào, ra chung một đường

220

x

0

1

000

000

100

001

000

010

x

0

1

000

000

100

100

001

000

100

001

101

010

001

100

011

001

101

100

010

100

100

010

110

101

010

110

110

011

111

111

011

111

q1q2q3

q1q2q3

221

...
1
ĐIN T S
Khoa CNTT- ĐHBK
Bài giảng: Điện tử số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Điện tử số - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Điện tử số 9 10 982