Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đinh luật nhiệt động 2 (Nhiệt kỹ thuật)

Được đăng lên bởi lethuchung
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3657 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BÀI GIẢNG NHIỆT KỸ THUẬT

Chương 5:

ĐỊNH LUẬT
NHIỆT
ĐỘNG 2

» Định luật I chính laø ñịnh luaät baûo toaøn vaø
chuyeån hoùa naêng löôïng vieát cho caùc quaù trình
nhieät ñoäng.
» ÑL1 cho pheùp tính toaùn caân baèng naêng löôïng
trong caùc quaù trình, xaùc ñònh löôïng nhieät
chuyeån hoùa thaønh coâng hoaëc ngöôïc laïi.
» Tuy nhieân ÑL1 khoâng cho ta bieát trong ñieàu
kieän naøo thì nhieät coù theå bieán ñoåi thaønh coâng
vaø lieäu toaøn boä nhieät coù theå bieán ñoåi hoaøn
toaøn thaønh coâng khoâng.

ÑÒNH LUAÄT 2

5.1 ÑÒNH LUAÄT 2
5.1.1 Phaùt bieåu
» Nhieät löôïng khoâng theå töï truyeàn töø vaät laïnh sang vaät
noùng hôn. Muoán truyeàn phaûi tieâu toán naêng löôïng.
» Khoâng theå coù ñoäng cô vónh cöûu loaïi 2, laø ñoäng cô khi
laøm vieäc chæ tieáp xuùc vôùi 1 nguoàn nhieät. Töùc laø khoâng
theå cheá taïo ñöôïc maùy coù khaû naêng bieán toaøn boä nhieät
löôïng nhaän ñöôïc thaønh coâng.
5.1.2 YÙ nghóa
» Chiều, hướng,đñiều kiện chuyển hoùa năng lượng.
» Hiệu quả chuyển hoùa năng lượng.

5.2 CHU TRÌNH NHIEÄT ÑOÄNG
5.2.1 Khaùi nieäm
» Laø moät hay taäp hôïp moät soá quaù trình xaûy ra
lieân tieáp maø chaát moâi giôùi trôû laïi traïng thaùi
ban ñaàu.
» Chu trình thuaän chieàu: theo kim ñoàng hoà,
bieán nhieät thaønh coâng (l>0). Ví duï: ñoäng cô
nhieät.
» Chu trình ngöôïc chieàu: ngöôïc kim ñoàng hoà
(l<0). Ví duï: maùy neùn, maùy laïnh...

5.2 CHU TRÌNH NHIEÄT ÑOÄNG
5.2.5 Chu trình thuaän chieàu
» Ñònh nghóa: laø chu trình maø moâi chaát nhaän
nhieät töø nguoàn noùng nhaû cho nguoàn laïnh vaø
bieán moät phaàn nhieät thaønh coâng
chu
trình sinh coâng
» Qui öôùc: l > 0
» Ñoà thò:

lo >0

5.2 CHU TRÌNH NHIEÄT ÑOÄNG
5.2.2 Chu trình thuaän chieàu
» Kết quả: q1 = l o + q 2
» Hiệu suất nhiệt: = lo = q1 − q 2 = 1 − q 2
ηt

q1

q1

q1

q1> 0 - tổng nhiệt lượng cấp cho moâi chất
q2< 0 - tổng nhiệt lượng thải ra
lo > 0 - tổng coâng sinh ra của chu trình
Ñaùnh giaù möùc ñoä hoaøn thieän cuûa söï bieán ñoåi
nhieät thaønh coâng.

5.2 CHU TRÌNH NHIEÄT ÑOÄNG
5.2.5 Chu trình ngöôïc chieàu
» Ñònh nghóa: laø chu trình maø moâi chaát nhaän
coâng töø beân ngoaøi ñeå laáy nhieät töø nguoàn laïnh
nhaû cho nguoàn noùng
» Qui öôùc: l < 0
» Ñoà thò:

lo< 0

5.2 CHU TRÌNH NHIEÄT ÑOÄNG

5.2.5 Chu trình ngöôïc chieàu
» Kết quả: q + l = q
2

o

1

» Hệ số laøm lạnh ε = q 2 = q 2
lo
q1 − q 2
q2> 0 - tổng lượng nhiệt nhận vaøo
q1< 0 - tổng nhiệt lượng thải ra
lo< 0 – tổng coâng nhận vaøo của chu trình
Hieäu quaû laøm vieäc cuûa chu trình ngöôïc chieàu

5.3 CHU TRÌNH CARNOT
5.3.1 Ñaëc...
Ch ng 5:ươ
Đ NH LU T
NHI T
Đ NG 2
BÀI GIẢNG NHIỆT KỸ THUẬT
Bài giảng Đinh luật nhiệt động 2 (Nhiệt kỹ thuật) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đinh luật nhiệt động 2 (Nhiệt kỹ thuật) - Người đăng: lethuchung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng Đinh luật nhiệt động 2 (Nhiệt kỹ thuật) 9 10 994