Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Định luật thứ nhất (Nhiệt kỹ thuật)

Được đăng lên bởi lethuchung
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4508 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chöông 3:
ÑÒNH LUAÄT THÖÙ NHAÁT

SÖÏ TRUYEÀN NAÊNG LÖÔÏNG
Nhieät vaø coâng laø caùc ñaïi löôïng ñaëc tröng
cho söï trao ñoåi naêng löôïng giöõa moâi chaát
vaø moâi tröôøng khi thöïc hieän moät quaù
trình.
Khi moâi chaát trao ñoåi coâng vôùi moâi
tröôøng thì keøm theo caùc chuyeån ñoäng vó
moâ
Khi moâi chaát trao ñoåi nhieät thì luoân toàn
taïi söï cheânh leäch nhieät ñoä

3.1 NHIEÄT

Khi coù söï khaùc bieät nhieät ñoä giöõa heä
vaø moâi tröôøng trao ñoåi naêng löôïng
Nhieät (Q)
Moät vaät coù nhieät ñoä khaùc khoâng thì
caùc phaân töû vaø nguyeân töû cuûa noù seõ
chuyeån ñoäng hoãn loaïn
vaät mang
naêng löôïng
nhieät naêng.

3.1 NHIEÄT


Khi hai vaät tieáp xuùc nhau noäi naêng cuûa vaät
noùng hôn seõ truyeàn sang vaät laïnh hôn
quaù trình truyeàn nhieät.
Löôïng noäi naêng truyeàn trong quaù trình goïi
laø nhieät löôïng trao ñoåi giöõa hai vaät.
Kyù hieäu: Q hay q
Qui öôùc:
q > 0: vaät nhaän nhieät
q < 0: vaät toûa nhieät

3.1.1 NHIEÄT DUNG RIEÂNG – khaùi
nieäm



3.1.1 NHIEÄT DUNG RIEÂNG – phaân
loaïi
Theo ñôn vò ño moâi chaát:
1[kg] - NDR khối lượng, C[kJ/kg.độ]
1[m3] - NDR thể tích, C’[kJ/m3 .độ]
1[kmol] - NDR kmol, Cµ[kJ/kmol.độ]
Quan heä: Cμ = μ C = 22,4 C’

3.1.1 NHIEÄT DUNG RIEÂNG – phaân
loaïi

Theo tính chaát quaù trình:
+ Quaù trình coù aùp suất khoâng đổi:
 NDR khối lượng đẳng aùp, Cp (kJ/kg.độ)
 NDR thể tích đẳng aùp, C’p (kJ/m3.độ)
 NDR kmol đẳng aùp, Cµp (kJ/Kmol.độ)
+ Quaù trình coù thể tích khoâng đổi:
 NDR khối lượng đẳng tích, Cv (kJ/kg.độ)
 NDR thể tích đẳng tích, C’v (kJ/m3.độ)
 NDR kmol đẳng tích, Cµv (kJ/Kmol.độ)

3.1.1 NHIEÄT DUNG RIEÂNG – phaân
loaïi



3.1.1 NHIEÄT DUNG RIEÂNG – phaân
loaïi
BẢNG NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG
Loại khí

k=Cp/Cv

Cµv
Cµp
[kJ/kmol.K] [kJ/kmol.K]

Khí 1 nguyên tử

1,67

12,6

20,9

Khí 2 nguyên tử

1,40

20,9

29,3

Khí 3 hoặc
nhiều nguyên tử

1, 29

29, 3

37,7

3.1.1 NHIEÄT DUNG RIEÂNG
Sự phụ thuộc của NDR vaøo nhiệt độ

C = ao + a1.t
C = ao + a1.t + a2.t2
C = ao + a1.t + a2.t2+a3t3 +…+ antn
a0, a1,…an – caùc hệ số
Với khí lý tưởng C = const

3.1.1 NHIEÄT DUNG RIEÂNG

Neáu giaù trò nhieät dung rieâng trung bình
töø 0 ñeán t:

Neáu

coù daïng ñöôøng thaúng thì

3.1.1 NHIEÄT DUNG RIEÂNG
 NDR cuûa hoãn hôïp
Nhieät löôïng tieâu toán ñeå naâng nhieät ñoä hoãn hôïp
leân 1 ñoä = toång nhieät löôïng tieâu toán ñeå naâng
nhieät ñoä caùc khí thaønh phaàn leân 1 ño

 G.C = G1.C1 + G2.C2 + . . . . + Gn.Cn
C = g1.C1 + g2.C2 + . . . . + gn.Cn =
C’ = r1.C’1 + r2.C’2 + . . ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Định luật thứ nhất (Nhiệt kỹ thuật) - Người đăng: lethuchung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng Định luật thứ nhất (Nhiệt kỹ thuật) 9 10 730