Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đo điện tử

Được đăng lên bởi tandobkp
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch.5. Đo công suất và điện năng
5.1.Đo công suất một chiều.
5.2.Đo công suất xoay chiều một pha.
5.3.Đo công suất tải ba pha.
5.4.Đo công suất phản kháng.
5.5.Đo điện năng.
5.6.Đo hệ số công suất.
5.7.Đo tần số.

5.1.Đo công suất một chiều

H.5.1.Cách mắc rẻ dài
H.5.2.Cách mắc rẻ ngắn
5.1.1Phương pháp vôn kế và ampe-kế: Với 2 cách mắc:
a.Cách mắc rẻ dài (vôn kế mắc trước, ampe-kế mắc sau):
Công suất của tải PL=IlVL= VIL-RaIL2 = c.s.đo – c.s. A.
Để kết quả đo chính xác : Ra → 0.
b.Cách mắc rẻ ngắn (vôn kế mắc sau, ampe-kế mắc trước):
Công suất của tải PL= VI – VIv = c.s.đo – c.s. V.
Để kết quả đo chính xác : Rg → ∞

5.1.2.Phương pháp đo dùng watt-kế

• Độ lệch của cơ cấu đo được xác định như sau:
α = kIlIa mà Ia= E/(Rs+R2) nên α = kIl E/(Rs+R2).Vậy α phụ thuộc
vào công suất tải Pl = IlVl .
• Điểm chung của cuộn dòng và cuộn áp có thể mắc trước (h.b)
hoặc sau watt-kế (h.a), khi mắc trước sai số sẽ do dòng điện đi
qua cuộn dòng, còn mắc sau sai số do dòng điện đi qua cuộn
áp. Vậy để sai số bé điện trở cuộn dòng phải nhỏ hoặc điện trở
nối tiếp cuộn áp phải lớn tuỳ theo cách mắc dây.
• Trong trường hợp watt-kế quay ngược chiều, ta đổi 2 đầu cuộn
dòng hoặc 2 đầu cuộn áp.

5.2.Đo công suất AC một pha

1 T
R T
P   vi1dt   i1i2 dt
0
0
T
T
5.2.1.Dùng 3 ampe-kế:
R T 2 2 2
R 2
2
2
P
(
i

i

i
)
dt

I

I

I
3
1
2
3
1
2 VI1 cos 

2T 0
2
I 32  I12  I 22
cos  
2 I1 I 2





5.2.2.Dùng 3 vôn kế

1
P
T

1 T
1 T 2
2
2
v
idt

v
v
dt

(
v

v

v
1 2
3
1
2 ) dt
0 1


RT 0
2 RT 0
T

V32  V12  V22
V1V2
P
V1 I cos  
cos 
2R
R
2
2
2

V3  V1  V2
cos  
2V1V2

S’

• Trong cách đo dùng 3 ampe-kế, để kết quả đo chính
xác ampe-kế phải có Ra→0, còn trong cách đo dùng 3
vôn kế để kết quả đo chính xác vôn kế phải có Rg→∞.
• Cách đo dùng 3 vôn kế thật sự chỉ cần 1 vôn kế kết
hợp 2 khóa điện S và S’ như hình trên.

5.2.3.Dùng watt-kế điện động
• Cách mắc watt-kế giống như đo công suất tải
DC. Điện áp v và dòng điện i của tải có dạng:
v = Vmsinωt ; i = Imsin(ωt+φ); dòng iv đi qua cuộn
áp watt-kế: iv = Vmsin(ωt+φv)/Zv = Ivsin(ωt+φv).
• Góc lệch α của kim tỉ lệ với moment quay trung
bình: α = K1ImIvcos(φ- φv) = K2ImVmcos(φ- φv) .
• Nếu φv = 0 thì α = KP: công suất của tải được
xác định bởi góc quay của kim chỉ thị của wattkế. Nếu φv ≠ 0 như vậy sẽ có sai số tạo ra do
sự lệch pha giữa điện áp v và dòng điện iv qua
cuộn áp của watt-kế.

5.2.4.Dùng biến dòng và biến áp phối
hợp với watt-kế

• Khi tải có điện áp cao và dòng điện lớn, chúng ta phải
phối hợp...
Ch.5. Đo công suất và điện năng
5.1.Đo công suất một chiều.
5.2.Đo công suất xoay chiều một pha.
5.3.Đo công suất tải ba pha.
5.4.Đo công suất phản kháng.
5.5.Đo điện năng.
5.6.Đo hệ số công suất.
5.7.Đo tần số.
Bài giảng đo điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đo điện tử - Người đăng: tandobkp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài giảng đo điện tử 9 10 223