Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đồ họa kĩ thuật trên máy tính autocad

Được đăng lên bởi crinton123
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 5176 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài gi ng Đ h a k thu t trên máy tính

Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Giới thiệu về AUTOCAD
- Auto CAD là chữ viết tắt của Automatic Computer Aided Design (hoặc Automatic
Computer Aided Drafting), nghĩa là thiết kế và vẽ với sự trợ giúp của máy vi tính.
- Auto CAD là phần mềm của hãng Auto Desk để thiết kế các bản vẽ xây dựng, cơ khí,
kiến trúc, điện... Nó có thể vẽ được các bản vẽ 2 chiều, 3 chiều và tô bóng vật thể.
- Phần mềm Auto CAD được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11/1982 và đến tháng
12/1982 công bố phiên bản đầu tiên (Release 1). Tháng 4/2003 AutoCAD 2004 ra đời chạy trên
các môi trường của Windows 2000, 98, NT, XP, Win 7…. Nó là một trong những phần mềm sử
dụng cho máy tính cá nhân.
1.1.1. Khởi động AutoCAD
Sau khi cài đặt AutoCAD, để khởi động ta chọn
biểu tượng trên hình 1.1 và nhấp hai lần phím trái của
chuột. Nếu không có biểu tượng này ta vào Programs và
chọn AutoCAD 2004.

1.1.2. Màn hình Auto CAD
- Title bar: Thanh tiêu đề: Tên của chương trình đang mở.
- Menu bar: Thanh danh mục: Nằm ở phía trên màn hình (bên dưới thanh tiêu đề), đó là
các danh mục kéo xuống.
Có 12 tiêu đề, mỗi tiêu đề chứa một nhóm lệnh. Đó là các nhóm lệnh: File (các lệnh về
tệp); Edit (soạn thảo); View (quan sát); Insert (chèn); Format (định dạng); Tools (công cụ); Draw
(vẽ); Dimension (ghi kích thước); Modify (hiệu chỉnh); Express (các hiệu chỉnh cao cấp),
Window (các phương pháp sắp xếp các file bản vẽ đang mở) và Help (trợ giúp).
- Graphic Area (màn hình đồ họa): Là vùng thể hiện bản vẽ (hình 1.2).
- Mầu của màn hình chọn từ Tools/Options/Display/Color . . .

1

Bài gi ng Đ h a k thu t trên máy tính

Draw toolbar
Menu bar
User coordinate
System (UCS) Icon
Crosshairs cursor

drawing
area

Modify toolbar
Scroll bar

Comand

Model and
Layout

Status bar

Hình 1.2. Màn hình AutoCAD2004.
- Cross hair: Hai sợi tóc theo phương trục X và trục Y giao nhau tại một điểm. Tọa độ
của điểm giao nhau hiện lên ở góc trái bên dưới màn hình. Chiều dài của hai sợi tóc chọn từ
Tools/Options/Crosshair size (mặc định bằng 7% kích thước màn hình).
- Cursor: Con chạy, độ lớn của con chạy được quy định bởi biến Pick box hoặc định từ
Tools/Options/Selection/Pickbox Size.
- UCS icon: Biểu tượng của hệ tọa độ, nằm ở góc trái phía dưới màn hình. Biểu tượng
được tắt mở bằng lệnh UCSicon.
- Status bar: Dòng trạng thái, nằm ở phía dưới vùng đồ họa, hiển thị các trạng thái của
Auto CAD (Snap, Grid,... ). Ta có thể tắt hoặc mở các trạng thái này bằng cách kích đúp chuột
vào tên của nó hoặc đánh ...
Bài ging Đồ ha k thut trên máy tính
1
Bài 1: GII THIU CHUNG
1.1. Gii thiu v AUTOCAD
- Auto CAD là ch viết tt ca Automatic Computer Aided Design (hoc Automatic
Computer Aided Drafting), nghĩa là thiết kế và v vi s tr giúp ca máy vi tính.
- Auto CAD phn mm ca hãng Auto Desk đ thiết kế c bn v xây dng, cơ khí,
kiến trúc, đin... Nó có th v được các bn v 2 chiu, 3 chiu và tô bóng vt th.
- Phn mm Auto CAD đưc gii thiu ln đầu tiên vào tháng 11/1982 và đến tháng
12/1982 công b phiên bn đầu tiên (Release 1). Tháng 4/2003 AutoCAD 2004 ra đời chy trên
các môi trường ca Windows 2000, 98, NT, XP, Win 7…. Nó là mt trong nhng phn mm s
dng cho máy tính cá nhân.
1.1.1. Khi động AutoCAD
Sau khi cài đặt AutoCAD, để khi động ta chn
biu tượng trên hình 1.1 và nhp hai ln phím ti ca
chut. Nếu không biu tượng này ta vào Programs
chn AutoCAD 2004.
1.1.2. Màn hình Auto CAD
- Title bar: Thanh tiêu đề: Tên ca chương trình đang m.
- Menu bar: Thanh danh mc: Nm phía trên màn nh (bên dưới thanh tiêu đề), đó là
các danh mc kéo xung.
12 tiêu đề, mi tiêu đề cha mt nhóm lnh. Đó là các nhóm lnh: File (các lnh v
tp); Edit (son tho); View (quan sát); Insert (chèn); Format (đnh dng); Tools (công c); Draw
(v); Dimension (ghi kích thước); Modify (hiu chnh); Express (các hiu chnh cao cp),
Window (các phương pháp sp xếp các file bn v đang m) và Help (tr giúp).
- Graphic Area (màn hình đồ ha): Là vùng th hin bn v (hình 1.2).
- Mu ca màn hình chn t Tools/Options/Display/Color . . .
Bài giảng đồ họa kĩ thuật trên máy tính autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đồ họa kĩ thuật trên máy tính autocad - Người đăng: crinton123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Bài giảng đồ họa kĩ thuật trên máy tính autocad 9 10 961