Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đo lường điện và cảm biến

Được đăng lên bởi Trang Tran
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài liệu môn Đo lường điện và Cảm biến
LỜI NÓI ĐẦU
Bài giảng môn học đo lường điện và cảm biến được biên soạn theo đề cương
môn học, cung cấp những kiến thức cơ bản về các khái niệm, các phương pháp đo và
kỹ năng thực hành về đo lường, giúp học sinh nắm vững các cơ cấu đo chỉ thị kim và
điện tử, nguyên lý hoạt động và sử dụng các dụng cụ đo điện để đo các đại lượng điện
như: điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm và hỗ cảm, công suất, điện năng
tiêu thụ, hệ số công suất. Ngoài ra, còn giúp học sinh hiểu và sử dụng được dao động
ký để đo dạng sóng tín hiệu và góc lệch pha giữa hai tín hiệu. Đồng thời hiểu được
nguyên lý và sử dụng được một số cảm biến đo các đại lượng không điện như: nhiệt
độ, tốc độ, lực, mô men, kích thước dịch chuyển, lưu lượng, thể tích, mức độ ẩm, áp
suất. Bài giảng bao gồm 6 chương trình bày về các vấn đề:
+ Chương 1: Đo lường điện và sử dụng thiết bị đo
+ Chương 2: Các loại cơ cấu đo thông dụng
+ Chương 3: Đo các đại lượng điện cơ bản
+ Chương 4: Sử dụng các loại máy đo thông dụng
+ Chương 5: Khái niệm cơ bản về cảm biến
+ Chương 6: Một số loại cảm biến thông dụng
Bài giảng được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên hệ trung cấp nghành điện
công nghiệp và dân dụng Trường trung cấp phát thanh truyền hình Nam định và được
lưu hành nội bộ khoa kỹ thuật của trường. Trong quá trình biên soạn bài giảng đề

cập đến nhiều nội dung của các chuyên ngành kỹ thuật khác, do đó không
trành khỏi những sai sót. Rất mong nhận được ý ki ến đóng góp của các b ạn
đồng nghiệp, bạn đọc trên cả nước giúp bài giảng này hoàn thi ện h ơn. M ọi
góp ý xin được gửi về phòng bộ môn khoa kỹ thuật Trường trung cấp phát
thanh truyền hình Nam định.
Nam định, ngày 20 tháng 08 năm 2013
Giáo viên

Nguyễn Văn Yên

-1

Tài liệu môn Đo lường điện và Cảm biến
PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN
CHƯƠNG 1: ĐO LƯỜNG ĐIỆN
Trong quá trình nghiên cứu khoa học nói chung và cụ thể là từ việc nghiên cứu,
thiết kế, chế tạo, thử nghiệm cho đến khi vận hành, sữa chữa các thiết bị, các quá trình
công nghệ… đều yêu cầu phải biết rõ các thông số của đối tượng để có các quyết định
phù hợp. Sự đánh giá các thông số quan tâm của các đối tượng nghiên cứu được thực
hiện bằng cách đo các đại lượng vật lý đặc trưng cho các thông số đó.
1.1. Khái niệm về đo lường điện
1.1.1. Khái niệm về đo lường
Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo để có kết quả
bằng số so với đơn vị đo. Kết quả đo lường (Ax) là giá trị bằng số, được định nghĩa
bằng tỉ số giữa đại lượng cần đo...
Tài liệu môn Đo lường điện và Cảm biến
LỜI NÓI ĐẦU

 !"#$%#%%!!%!
#&'()!*"% +,#
-./0-12%1223%
4%!156718 '
29 :;6<5)!3-121<0
#/31=>=!<"<<>:?@3
./-1209%#4
090(#>A1,.33>$0B%!
 :<@C6D.% 4
EFG4?-12,
EFH4F% 12
EFI4?%
EFJ4K-12%%.12
EFL4M%
EFC4N0912
O!226 !
!1P12Q66 !!%<6.D;<,
00#<#&RS<6:Trong quá trình biên so n b i gi ng à đề
c p n nhi u n i dung c a các chuyên ng nh k thu t khác, do ó không đế à đ
tr nh kh i nh ng sai sót. R t mong nh n c ý ki n óng góp c a các b nà đượ ế đ
ng nghi p, b n c trên c n c giúp b i gi ng n y ho n thi n h n. M iđồ đ ư à à à ơ
góp ý xin c g i v phòng b môn khoa k thu t Tr ng trung c p phátđượ ườ
thanh truy n hình Nam nh. đị
Nam định, ngày 20 tháng 08 năm 2013
Giáo viên
Nguyễn Văn Yên
-1
Bài giảng đo lường điện và cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đo lường điện và cảm biến - Người đăng: Trang Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Bài giảng đo lường điện và cảm biến 9 10 67