Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đo lường điện và Thiết bị đo

Được đăng lên bởi Tai Vu
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 6636 lần   |   Lượt tải: 49 lần
ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO
Chương 1. Khái niệm về đo lường
1.1. Đại lượng đo lường
1.2. Chức năng, đặc điểm của thiết bị đo
1.3. Chuẩn hóa trong đo lường
1.4. Sai số trong đo lường
1.5. Hệ số đo

(2,0,0)

Chương 2. Các cơ cấu đo lường
2.1. Cơ cấu chỉ thị kim
1. Cơ cấu từ điện
2. Cơ cấu điện từ
3. Cơ cấu điện động
2.2. Thiết bị chỉ thị số
1. Mã
2. Chỉ thị số
3. Các mạch giải mã

(4,0,0)

Chương 3. Đo điện áp và dòng điện
(6,2,0)
3.1. Đo dòng một chiều (DC) – dòng xoay chiều (AC)
1. Đo dòng DC
2. Đo dòng AC
3. Ảnh hưởng của Amper kế đến mạch đo
3.2. Đo điện áp DC – AC
1. Đo điện áp DC
2. Đo điện áp AC
3. Ảnh hưởng của Volt kế đến mạch đo
3.3. Đo điện áp DC bằng biến trở
3.4. Volt kế điện tử DC
1. VDC dùng Transistor
2. VDC dùng FET
3. VDC dùng khuếch đại thuật toán (Op-amp)
4. VDC giá trị nhỏ dùng phương pháp “Chopper”
3.5. Volt kế điện tử AC
1. Khái quát
2. Phương pháp trị chỉnh lưu trung bình
3. Phương pháp trị hiệu dụng thực
4. Phương pháp trị đỉnh
3.6. Amper kế điện tử đo DC-AC
1. Đo dòng DC
2. Đo dòng AC

Chương 4. Đo điện trở
4.1. Đo điện trở bằng Volt kế và Amper kế
4.2. Mạch đo R trong Ohm kế
4.3. Cầu Wheatstone
1. Cầu Wheatstone cân bằng
2. Cầu Wheatstone không cân bằng
4.4. Cầu đôi Kelvin
4.5. Đo điện trở có trị số lớn
1. Dùng Volt kế, µA kế
2. Megaohm chuyên dụng
4.6. Đo điện trở nối đất
Bài tập Chương 4

(4,1,0)

Chương 5. Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảm
5.1. Đo C, L và M dùng Volt kế, Amper kế
1. Đo tụ điện
2. Đo điện cảm
3. Đo hỗ cảm
5.2. Đo C và L dùng cầu đo
1. Cầu Wheatstone xoay chiều
2. Cầu đơn giản đo C và L
3. Cầu đo LC phổ quát
Bài tập Chương 5

(3,1,0)

Chương 6. Đo công suất và điện năng
(6,2,0)
6.1. Đo công suất một chiều (DC)
1. Phương pháp dùng Volt kế và Amper kế
2. Phương pháp W-kế
6.2. Đo công suất xoay chiều (AC) một pha
1. Dùng Volt kế và Amper kế
2. Dùng Watt kế
3. Dùng phối hợp biến dòng, biến áp với Watt kế điện động
4. Đo công suất hiệu dụng của tải bằng bộ biến đổi nhiệt điện
6.3. Đo công suất tải ba pha
6.4. Đo công suất phản kháng của tải
1. Công suất phản kháng tải một pha
2. Công suất phản kháng tải ba pha
6.5. Đo điện năng
1. Điện năng kế một pha
2. Điện năng kế ba pha
6.6. Đo công suất, điện năng bằng Watt met, công-tơ điện tử
6.7. Đo hệ số công suất (cos...
ÑO LÖÔØNG ÑIEÄN VAØ THIEÁT BÒ ÑO
Chöông 1. Khaùi nieäm veà ño löôøng (2,0,0)
1.1. Ñaïi löôïng ño löôøng
1.2. Chöùc naêng, ñaëc ñieåm cuûa thieát bò ño
1.3. Chuaån hoùa trong ño löôøng
1.4. Sai soá trong ño löôøng
1.5. Heä soá ño
Chöông 2. Caùc cô caáu ño löôøng (4,0,0)
2.1. Cô caáu chæ thò kim
1. Cô caáu töø ñieän
2. Cô caáu ñieän töø
3. Cô caáu ñieän ñoäng
2.2. Thieát bò chæ thò soá
1. Maõ
2. Chæ thò soá
3. Caùc maïch giaûi maõ
Chöông 3. Ño ñieän aùp vaø doøng ñieän (6,2,0)
3.1. Ño doøng moät chieàu (DC) – doøng xoay chieàu (AC)
1. Ño doøng DC
2. Ño doøng AC
3. AÛnh höôûng cuûa Amper keá ñeán maïch ño
3.2. Ño ñieän aùp DC – AC
1. Ño ñieän aùp DC
2. Ño ñieän aùp AC
3. AÛnh höôûng cuûa Volt keá ñeán maïch ño
3.3. Ño ñieän aùp DC baèng bieán trôû
3.4. Volt keá ñieän töû DC
1. V
DC
duøng Transistor
2. V
DC
duøng FET
3. V
DC
duøng khueách ñaïi thuaät toaùn (Op-amp)
4. V
DC
giaù trò nhoû duøng phöông phaùp “Chopper”
3.5. Volt keá ñieän töû AC
1. Khaùi quaùt
2. Phöông phaùp trò chænh löu trung bình
3. Phöông phaùp trò hieäu duïng thöïc
4. Phöông phaùp trò ñænh
3.6. Amper keá ñieän töû ño DC-AC
1. Ño doøng DC
2. Ño doøng AC
Bài giảng Đo lường điện và Thiết bị đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đo lường điện và Thiết bị đo - Người đăng: Tai Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài giảng Đo lường điện và Thiết bị đo 9 10 739