Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Động lực học công trình Giao thông

Được đăng lên bởi Hiếu Vũ Trung
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 2428 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BỘ MÔN KẾT CẤU
***

ĐỘNG LỰC HỌC
CÔNG TRÌNH
Nguyễn Trung Kiên

HÀ NỘI 01-2012

Mục lục
1 Khái niệm cơ bản
1.1 Khái niệm về động lực học công trình . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Tải trọng động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Tải trọng có chu kỳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Tải trọng không có chu kỳ . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Bậc tự do của hệ dao động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Phân loại dao động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Phương pháp lập phương trình vi phân dao động . . . . . . .
1.5.1 Phương pháp trực tiếp . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2 Phương pháp công khả dĩ . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.3 Phương pháp năng lượng-Nguyên lý Hamilton . . . . .
1.6 Mô hình hóa bài toán động lực học . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.1 Phương pháp khối lượng tập trung . . . . . . . . . . .
1.6.2 Phương pháp chuyển vị tổng quát (phương pháp RayleighRitz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.3 Phương pháp phần tử hữu hạn . . . . . . . . . . . . .
2 Dao động hệ một bậc tự do
2.1 Mô hình hệ dao động một bậc tự do . . . . . . .
2.2 Phương trình vi phân dao động tổng quát . . . .
2.3 Phương pháp giải phương trình vi phân dao động
2.3.1 Phương pháp cổ điển . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Tích phân Duhamel . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Phương pháp biến đổi Fourier . . . . . . .
2.3.4 Phương pháp số . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Dao động tự do của hệ một bậc tự do . . . . . . .
2.4.1 Dao động tự do không lực cản . . . . . . .
i

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
7
7
7
9
9
13
13
14
15
15
15
16
16
16
17

ii

MỤC LỤC

2.5
2.6

2.4.2 Dao động tự do có lực cản . . . . . . . . . . . .
2.4.3 Độ suy giảm logarithme . . . . . . . . . . . . .
Dao động hệ một bậc tự do chịu tác dụng của tải trọng
Dao động cưỡng bức hệ một bậc tự do . . . . . . . . .
2.6.1 Trường hợp không có lực cản . . . . . . . . . .
2.6.2 Trường hợp có lực cản . . . . . . . . . . . . . .

. . .
. . .
xung
. . .
. . .
. . .

3 Dao động hệ hữu hạn bậc tự do
3.1 Mô hình hệ hữu hạn bậc tự do . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Phương trình vi phân dao động hệ hữu hạn bậc tự do . . . .
3.3 Dao động tự do hệ hữu hạn bậc tự do . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Ý nghĩa vật lý của tần số dao động riêng và dạng dao
động riê...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Động lực học công trình Giao thông - Người đăng: Hiếu Vũ Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Bài giảng Động lực học công trình Giao thông 9 10 580