Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Giản Đồ Pha

Được đăng lên bởi Phan Thanh Sơn
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 2378 lần   |   Lượt tải: 6 lần
GIẢN ĐỒ PHA

TS. HÙYNH KỲ PHƯƠNG HẠ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÀI GIẢNG

GIẢN ĐỒ PHA
BIÊN SỌAN: TS. HÙYNH KỲ PHƯƠNG HẠ

TP. HCM 2009
1

GIẢN ĐỒ PHA

TS. HÙYNH KỲ PHƯƠNG HẠ
CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU
I. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN THÀNH PHẦN HỆ
I.1. Các phương pháp biểu diễn nồng độ
-

Tóm tắt và nhắc lại 1 số phương pháp biểu diễn nồng độ .

-

Nồng độ khối lượng :
 Số gam chất tan trên 100 gam dung dịch
C%=

*100%

 Số gam chất tan trên 100 gam dung môi
B=
-

Nồng độ thể tích :
 Số gam chất tan trên 1 lít dung dịch ( CB ) ( hay kg/m3 )
 Theo số mol chất tan trên 1 lít dung dịch ( CM )

→ Thường dùng hơn do xác định dung dịch bằng thể tích dễ dàng hơn bằng
khối lượng .
-

Nồng độ mol :
 Số mol chất tan trên 100 ml dung dịch , tức là % mol (N)
 Số mol chất tan trên 1000 ml dung môi , thường là nước .
 Số mol chất tan trong 1000 gam dung môi ( nồng độ molan )

-

Nồng độ nguyên tử :
 Nồng độ nguyên tử phần , là tỉ số giữa số nguyên tử gam chất tan trên
tổng số nguyên tử gam của hệ .
 Nguyên tử % là số nguyên tử gam chất tan trên 100 nguyên tử gam
dung dịch (ít sử dụng).

-

Nồng độ đương lượng :
 Số đương lượng gam chất tan trên 1000 gam dung môi .
2

GIẢN ĐỒ PHA

TS. HÙYNH KỲ PHƯƠNG HẠ

 Số đương lượng gam chất tan đối với 100 đương lượng gam chất kh
của dung dịch.
 Số đương lượng gam chất tan trong 1 lít dung dịch .
I.2. Các phép tính chuyển tương hỗ nồng độ
-

.

II. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÁC LOẠI GIẢN ĐỒ
II.1. Giản đồ tam giác đều

Hình 1.1: Giản đồ tam giác đều.
Cho 3 cấu tử, giảng 3 cách xác định nồng độ


ới đường cao kẻ từ đỉnh ( tính tại A là 100% A )

→ Nồng độ A tại G là x = *100 = 16.66%
 Kẻ đường thẳng song song với cạnh đối diện đỉnh , tính ứng với cạnh bên .
 Nối đỉnh cần tính với điểm hệ , tính tỉ lệ ( đến đáy )
→ Nói chung áp dụng định lý Thalet.
II.1. Giản đồ tam giác vuông
 Dạng tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông bằng nhau . Tại góc vuông biểu
thị nồng độ dung môi ( H2O ) . Người ta chấp nhận rằng A + B + H2O =
100%
 Phần trăm ( thành phần ) hệ chiếu trực tiếp lên các cạnh góc vuông .

3

GIẢN ĐỒ PHA

TS. HÙYNH KỲ PHƯƠNG HẠ

Hình 1.2: Giản đồ tam giác vuông
 Dạng tam giác vuông có 2 cạnh khác nhau . Thường sử dụng khi độ tan 2
muối A , B cách xa nhau . Thuận tiện cho việc chọn tỉ lệ xích .
II.3. Giản đồ góc vuông
 Dùng khi nồng độ sử dụng là số gam chất tan trên 100 gam ( hay 1000 g)
dung môi . Lúc này tia biểu cấu tử A , B đến vô cực . Vì theo nguyên tắc ,
muối A , B bắt đầu kết tinh thì thành phần...
GIẢN ĐỒ PHA TS. HÙYNH K PHƯƠNG HẠ
1
ĐẠI HC QUC GIA TP H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
BÀI GING
GIẢN ĐỒ PHA
BIÊN SAN: TS. HÙYNH K PHƯƠNG HẠ
TP. HCM 2009
Bài giảng Giản Đồ Pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Giản Đồ Pha - Người đăng: Phan Thanh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Bài giảng Giản Đồ Pha 9 10 885