Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng GISGPS

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG III

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (Global Positioning
System-GPS)
I. Giới thiệu:....................................................................................................................
II. Nguyên tắc chung của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu:..........................................
III. Một số khái niệm liên quan:......................................................................................
III.1/ Hệ quy chiếu tọa độ:..............................................................................................
III.2/ Hệ chuẩn thời gian:................................................................................................
III.2.1/ Thời gian thiên văn:............................................................................................
III.2.2/ Thời gian nguyên tử:...........................................................................................
III.3/ Các phép đo tín hiệu vệ tinh:.................................................................................
III.3.1/ Phép đo mã (code measurements)......................................................................
III.3.2/ Phép đo pha của sóng mang (carrier phase measurements)................................
III.3.3/ Phép đo Doppler (Dopler measurement)............................................................
III.3.4/ Sai phân các phép đo trong kỹ thuật DGPS........................................................
IV. Cơ cấu hệ thống GPS:...............................................................................................
IV.1/ Thành phần không gian:........................................................................................
IV.2/ Thành phần điều khiển:.........................................................................................
IV.3/ Thành phần người sử dụng:...................................................................................
V. Tín hiệu của hệ thống GPS:.......................................................................................
VI. Máy thu tín hiệu GPS:..............................................................................................
VII. Các nguồn sai số của phép đo tín hiệu vệ tinh định vị toàn cầu..............................
VIII. Kỹ thuật DGPS kép và phương pháp định vị với độ chính xác cao:.....................
VIII.1/ DGPS địa phương (LADGPS)............................................................................
VIII.2/ DGPS trên diện rộng (WADGPS).................
CHƯƠNG III
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (Global Positioning
System-GPS)
I. Giới thiệu:....................................................................................................................
II. Nguyên tắc chung của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu:..........................................
III. Một số khái niệm liên quan:......................................................................................
III.1/ Hệ quy chiếu tọa độ:..............................................................................................
III.2/ Hệ chuẩn thời gian:................................................................................................
III.2.1/ Thời gian thiên văn:............................................................................................
III.2.2/ Thời gian nguyên tử:...........................................................................................
III.3/ Các phép đo tín hiệu vệ tinh:.................................................................................
III.3.1/ Phép đo mã (code measurements)......................................................................
III.3.2/ Phép đo pha của sóng mang (carrier phase measurements)................................
III.3.3/ Phép đo Doppler (Dopler measurement)............................................................
III.3.4/ Sai phân các phép đo trong kỹ thuật DGPS........................................................
IV. Cơ cấu hệ thống GPS:...............................................................................................
IV.1/ Thành phần không gian:........................................................................................
IV.2/ Thành phần điều khiển:.........................................................................................
IV.3/ Thành phần người sử dụng:...................................................................................
V. Tín hiệu của hệ thống GPS:.......................................................................................
VI. Máy thu tín hiệu GPS:..............................................................................................
VII. Các nguồn sai số của phép đo tín hiệu vệ tinh định vị toàn cầu..............................
VIII. Kỹ thuật DGPS kép và phương pháp định vị với độ chính xác cao:.....................
VIII.1/ DGPS địa phương (LADGPS)............................................................................
VIII.2/ DGPS trên diện rộng (WADGPS)......................................................................
IX. Ứng dụng của hệ thống định vị toàn cầu..................................................................
IX.1/ Quân sự..................................................................................................................
IX.2/ Trắc địa, bản đồ, đo đạc địa chấn..........................................................................
IX.3/ Giao thông, vân tải.................................................................................................
IX.4/ Dịch vụ cung cấp thông tin dựa trên vị trí khách hàng..........................................
IX.5/ Tìm kiếm và cứu hộ...............................................................................................
IX.6/ Thể thao và giải trí.................................................................................................
IX.7/ Nông nghiệp..........................................................................................................
IX.8/ Tích hợp GPS........................................................................................................
IX.9/ Ứng dụng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu tại Việt Nam....................................
Bài giảng GISGPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng GISGPS - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng GISGPS 9 10 306