Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hàn hồ quang

Được đăng lên bởi huynhthanhhungbl1981
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. PHÖÔNG PHAÙP MOÀI HOÀ QUANG

1

Moài hoà quang theo phöông phaùp ma saùt
2

4÷2

Moài hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng

Moài hoà quang theo phöông phaùp ma
saùt

Moà hoà quang theo phöông phaùp ma saùt

2÷4

:Chuù yù

Khi gaây hoà quang theo phöông phaùp ma saùt

Nguy cô dính vaø ngaén
maïch

4÷2

4÷2

Moà hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng

1
2

Vò trí moài hoà quang
4÷2

Moài hoà quang theo phöông phaùp moå
thaúng

Moài hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng

2÷4

Chuù yù

II. CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA QUE HAØN

Que haøn

Phoâi haøn haøn

1

Moái haøn

2

3

.Chuyeån ñoäng theo höôùng truïc que haøn – 1
.Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc moái haøn – 2
.Chuyeån ñoäng ngang cuûa ñaàu que haøn (dao ñoäng) – 3

.Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc que haøn. 1

.Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc moái haøn. 2

Goùc ñoä que haøn

0
0
 = 65 ÷ 85
= 90

0

2÷4

.Dao ñoäng ngang cuûa ñaàu que haøn. 3

2÷4

.Dao ñoäng ngang cuûa ñaàu que haøn

Keùo thaúng

2-3

6-8

Hình raêng cöa

6-8

2-3

Hình baùn nguyeät

Hình ñöôøng troøn

Hình ñöôøng troøn leäch

.Moái haøn söû duïng dao ñoäng hình raêng cöa

Dao ñoäng hình raêng cöa

Bieân dao ñoäng

6-8

2-3

Dao ñoäng hình baùn nguyeät

6-8

2-3

Vuøng khuyeát caïnh
Moái haøn bò nhoïn soáng

IV. KYÕ THUAÄT HAØN ÑÍNH

S).50 ÷ 40(
S’= (0,5÷0,7).S

2÷1,5
S).4÷3(

S – laø chieàu daøy vaät haøn

S

S’ – chieàu daøy moái haøn ñính

CAÙCH BOÁ TRÍ MOÁI HAØN ÑÍNH . 1

10÷15

10÷15
Khi haøn ñính gaàn meùp

10÷15
Khi haøn ñính gaàn loã

10÷15

A-A
Khi haøn ñính maët bích

A

A

Khi haøn ñính lieân keát oáng

A

A-A

A

GIÁO VIÊN

TRÌNH QUÝ LƯƠNG

Khi haøn ñính hai phía cuûa taám

Maët A

Maët A

GIÁO VIÊN

Maët B

TRÌNH QUÝ LƯƠNG

Maët B

TRÌNH TÖÏ ÑAËT CAÙC MOÁI HAØN ÑÍNH. 2

Vôùi caùc lieân keát giaùp moái coù chieàu daøi lôùn

Moái haøn ñính

Vôùi caùc lieân keát haøn chöõ T

Moái haøn ñính

KYÕ THUAÄT THÖÏC HIEÄN MOÁI HAØN ÑÍNH. 3

Cöôøng ñoä doøng ñieän haøn khi haøn ñính neân choïn lôùn hôn 20÷30% so vôùi doøng ñieän
haøn bình thöôøng cho ñöôøng kính que haøn ñoù.

Ví duï:

Ihb= 100 A
Ihñ= 120 ÷ 130

A

- Que haøn duøng cho haøn ñính neân laø loaïi coù lôùp thuoác boïc daøy, ñöôøng kính nhoû hôn so vôùi khi
haøn noái.

- Hoà quang ñöôïc giöõ ngaén (toái ña baèng ñöôøng kính que haøn) vaø lieân tuïc.

- Xæ phaûi ñöôïc laøm saïch khoûi moái haøn ñính.

Chieàu daøy vaät haøn khaùc nhau



S1> S2

s1

s2

S1, S2– laø chieàu daøy vaät haøn

GIÁO VIÊN

TRÌNH QUÝ LƯƠNG

IV. KYÕ THUAÄT BAÉT ÑA...
I. PHÖÔNG PHAÙP MOÀI HOÀ QUANG
Moài hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng
Moài hoà quang theo phöông phaùp ma saùt
Moài hoà quang theo phöông phaùp ma
saùt
2 ÷ 4
1
2
Bài giảng hàn hồ quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hàn hồ quang - Người đăng: huynhthanhhungbl1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài giảng hàn hồ quang 9 10 350