Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống Cơ điện tử 1

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 13547 lần   |   Lượt tải: 116 lần
Bài giảng Hệ thống Cơ điện tử 1

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ ĐIỆN TỬ.........................................................4
1.1. Các khái niệm cơ bản........................................................................................4
1.2. Lịch sử và xu thế phát triển...............................................................................4
1.2.1. Lịch sử phát triển........................................................................................4
1.2.2. Xu thế phát triển.........................................................................................8
CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ...10
2.1. Môđun môi trường...........................................................................................10
2.2. Môđun tập hợp.................................................................................................10
2.3. Môđun đo lường..............................................................................................10
2.4. Hệ thống kích truyền động..............................................................................11
2.5. Môđun truyền thông........................................................................................11
2.6. Môđun xử lý....................................................................................................11
2.6.1. Đường truyền bus.....................................................................................12
2.6.2. Bộ xử lý trung tâm CPU...........................................................................13
2.6.3. Bộ nhớ......................................................................................................13
2.7. Môđun phần mềm............................................................................................13
2.7.1. Ngôn ngữ lập trình...................................................................................13
2.7.2. Các tập lệnh..............................................................................................14
2.7.3. Lập trình...................................................................................................14
2.8. Môđun giao diện..............................................................................................14
CHƯƠNG 3. CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH...........................................15
3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành..................................................15
3.1.1. Cảm biến........................................
Bài giảng Hệ thống Cơ điện tử 1
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ ĐIỆN TỬ.........................................................4
1.1. Các khái niệm cơ bản........................................................................................4
1.2. Lịch sử và xu thế phát triển...............................................................................4
1.2.1. Lịch sử phát triển........................................................................................4
1.2.2. Xu thế phát triển.........................................................................................8
CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ...10
2.1. Môđun môi trường...........................................................................................10
2.2. Môđun tập hợp.................................................................................................10
2.3. Môđun đo lường..............................................................................................10
2.4. Hệ thống kích truyền động..............................................................................11
2.5. Môđun truyền thông........................................................................................11
2.6. Môđun xử lý....................................................................................................11
2.6.1. Đường truyền bus.....................................................................................12
2.6.2. Bộ xử lý trung tâm CPU...........................................................................13
2.6.3. Bộ nhớ......................................................................................................13
2.7. Môđun phần mềm............................................................................................13
2.7.1. Ngôn ngữ lập trình...................................................................................13
2.7.2. Các tập lệnh..............................................................................................14
2.7.3. Lập trình...................................................................................................14
2.8. Môđun giao diện..............................................................................................14
CHƯƠNG 3. CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH...........................................15
3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành..................................................15
3.1.1. Cảm biến...................................................................................................15
3.1.2. Cơ cấu chấp hành.....................................................................................16
3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành...................................................17
3.2.1. Dải đo.......................................................................................................17
3.2.2. Độ phân giải.............................................................................................17
3.2.3. Độ nhạy....................................................................................................17
3.2.4. Sai số........................................................................................................18
3.2.5. Khả năng lặp lại........................................................................................18
3.2.6. Vùng chết.................................................................................................18
3.2.7. Tính ổn định.............................................................................................20
3.2.8. Thời gian đáp ứng....................................................................................20
3.2.9. Nhiệt độ hệ thống.....................................................................................20
Trang 1
Trang
Bài giảng Hệ thống Cơ điện tử 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống Cơ điện tử 1 - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống Cơ điện tử 1 9 10 630