Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hệ thống cơ điện tử chương 2

Được đăng lên bởi huuthanhcdt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN LOGIC
KHÍ NÉN - ĐIỆN KHÍ NÉN
Thiết kế ra một mạch điều khiển tự động tốI ưu và kinh tế là hết sức quan trọng.
Chương này giới thiệu phương pháp thiết kế mạch điều khiển khí nén, điện khí nén khí
nén bằng phương pháp biểu đồ Karnaugh. Trình tự thiết kế được thể hiện qua các ví dụ
cụ thể.
2.1. THIẾT KẾ MẠCH KHÍ NÉN CHO QUY TRÌNH VỚI 2 XILANH
Giả sử quy trình làm việc của một máy khoan gồm hai xilanh: khi đưa chi tiết vào
xilanh A sẽ đi ra để kẹp chi tiết. Sau đó piston B đi xuống khoan chi tiết và sau khi
khoan xong thì piston B lùi về. Sau khi piston B đã lùi về thì xilanh A mới lùi về.
Ta có sơ đồ khí nén và biểu đồ thời gian (biểu đồ trạng thái) như sau:
Xilanh A

a0

A+

a1

A-

Xilanh B

b0

B+

bước: 0

1

2

B-

3

4
5≡1
a1

a1
Xilanh A
a0

a0
b1

Xilanh B

b0
A+
a0
b0

B+
a1
b0

a0
b1

b0
Ba1
b1

a1

Aa1
b0

b0
A+
a0
b0

Hình 2.1. Sơ đồ khí nén và biểu đồ trạng thái

Từ biểu đồ trạng thái, ta xác định điều kiện để các xilanh làm việc:
Bước 1: piston A đi ra với tín hiệu điều khiển A+
A+ = a0.b0
Bước 2: piston B đi ra với tín hiệu điều khiển B+
B+ = a1.b0

27

b1

Bước 3: piston B lùi về với tín hiệu điều khiển BB- = a1.b1
Bước 4: piston A lùi về với tín hiệu điều khiển AA- = a1.b0
⇒ Phương trình logic:
A+ = a0.b0
B+ = a1.b0
B- = a1.b1
≡
A = a1.b0
So sánh các phương trình trên, ta thấy điều kiện để thực hiện B+ và A- giống nhau ⇒
Như vậy về phương diện điều khiển thì điều đó không thể thực hiện được.
Để có thể phận biệt được các bước thực hiện B+ và A- có cùng điều kiện (a1.b0) thì cả
2 phương trình phải thêm điều kiện phụ. Trong điều khiển người ta sử dụng phần tử
nhớ trung gian (ký hiệu x và x là tín hiệu ra của phần tử nhớ trung gian).
Phương trình logic trên được viết lại như sau:
A + = a 0 .b 0
B+ = a1.b 0 .x
B− = a1.b1
A − = a1.b 0 .x

Để tín hiệu ra x của phần tử nhớ trung gian thực hiện bước 2 (B+), thì tín hiệu đó tín
hiệu đó phải được chuẩn bị trong bước thực hiện trước đó (tức là bước thứ 1). Tương
tự như vậy để tín hiệu ra x của phần tử nhớ trung gian thực hiện bước 4 (A-), thì tín
hiệu đó phải được chuẩn bị trong bước thực hiện trước đó (tức là bước thứ 3).
Từ đó ta viết lại phương trình logic như sau:
A + = a 0 .b 0 .x
B+ = a1.b 0 .x
B− = a1.b1.x
A − = a1.b 0 .x

Chuẩn bị trước
Thêm

Trong quy trình thêm một phần tử nhớ trung gian (Z), ta có tín hiệu ra để điều khiển
phần tử nhớ là:
⎧⎪X + = a1.b1.x
⎨ −
⎪⎩X = a 0 .b 0 .x
Như vậy ta có 6 phương trình không trùng nhau:

28

A + = a 0 .b 0 .x
B+ = a1.b 0 ...
27
CHƯƠNG 2: THIT K MCH ĐIU KHIN LOGIC
KHÍ NÉN - ĐIN KHÍ NÉN
Thiết kế ra mt mch điu khin t động tI ưu và kinh tế là hết sc quan trng.
Chương này gii thiu phương pháp thiết kế mch điu khin khí nén, đin khí nén khí
nén bng phương pháp biu đồ Karnaugh. Trình t thiết kế được th hin qua các ví d
c th.
2.1. THIT K MCH KHÍ NÉN CHO QUY TRÌNH VI 2 XILANH
Gi s quy trình làm vic c
a mt máy khoan gm hai xilanh: khi đưa chi tiết vào
xilanh A s đi ra để kp chi tiết. Sau đó piston B đi xung khoan chi tiết và sau khi
khoan xong thì piston B lùi v. Sau khi piston B đã lùi v thì xilanh A mi lùi v.
Ta có sơ đồ khí nén và biu đồ thi gian (biu đồ trng thái) như sau:
Hình 2.1. Sơ đồ khí nén và biu đồ trng thái
T biu đồ trng thái, ta xác định điu kin để các xilanh làm vic:
Bước 1: piston A đi ra vi tín hiu điu khin A
+
A
+
= a
0
.b
0
Bước 2: piston B đi ra vi tín hiu điu khin B
+
B
+
= a
1
.b
0
Xilanh A a
0
A
+
a
1
A
-
Xilanh B b
0
B
+
b
1
B
-
Xilanh A
Xilanh B
bước: 0
123451
a
0
a
1
a
1
a
0
A
+
b
0
b
0
b
1
B
+
B
-
A
-
A
+
a
0
b
0
a
1
b
0
a
1
b
1
a
1
b
0
a
0
b
0
a
1
a
0
b
1
b
0
Bài giảng hệ thống cơ điện tử chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hệ thống cơ điện tử chương 2 - Người đăng: huuthanhcdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng hệ thống cơ điện tử chương 2 9 10 873