Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hệ thống cung cấp điện

Được đăng lên bởi Noobita Liti
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng cung cÊp ®iÖn. Biªn so¹n: TrÇn TÊn Lîi 1
----------------------------------------------------------------------
TËp bµi gi¶ng m«n häc cung cÊp ®iÖn dïng chung cho ngµnh HT§ c¸c ngµnh ®iÖn kh¸c hoÆc c¸c
ngµnh kh¸c cã liÖn quan. §©y chØtµi liÖu tãm t¾t dïng lµm bµi gi¶ng cña t¸c gi¶ TrÇn TÊn Lîi. Khi
dông cho c¸c ®èi tîng kh¸c nhau t¸c gi¶ sÏ cã nh÷ng thªm bít cho phï hîp h¬n.
Bµi më ®Çu:
C¸c tµi liÖu tham kh¶o:
1. Gi¸o tr×nh CC§ cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn xuÊt b¶n 1978 (b¶n in roneo).
2. Gi¸o tr×nh CC§ (tËp 1 vµ 2)
NguyÔn C«ng HiÒn vµ nhiÒu t¸c gi¶ xuÊt b¶n 1974,1984.
3. ThiÕt kÕ CC§ XNCN.
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn (b¶n in roneo khoa TC t¸i b¶n).
4. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thiÕt kÕ vµ qui ho¹ch m¹ng ®iÖn ®Þa ph¬ng
§Æng Ngäc Dinh vµ nhiÒu t¸c gi¶.
5. Gi¸o tr×nh m¹ng ®iÖn
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn.
Mét sè tµi liÖu n íc ngoµi hoÆc dÞch:
1. Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp
Tg: Fe-®«-rov NXB-N¨ng lîng 1972
2. Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
Tg: Epmulov NXB-N¨ng lîng 1976
3. S¸ch tra cøu vÒ cung cÊp ®iÖn (tËp I & II s¸ch dÞch).
Tg: Fe-®«-rov NXB-N¨ng lîng 1980.
Giíi thiÖu c¸c ch ¬ng cña gi¸o tr×nh:
Ch ¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TH-CC§.
Ch ¬ng II: Phô t¶i ®iÖn.
Ch ¬ng III: C¬ së so s¸nh-kinh tÕ kü thuËt trong CC§.
Ch ¬ng IV: S¬ ®å CC§ vµ tr¹m biÕn ¸p.
Ch ¬ng V: TÝnh to¸n m¹ng ®iÖn trong xÝ nghiÖp.
Ch ¬ng VI: X¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y dÉn trong m¹ng ®iÖn.
Ch ¬ng VII: TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch.
Ch ¬ng VIII: Lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn.
Ch ¬ng IX: Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong m¹ng xÝ nghiÖp.
Ch ¬ng X: B¶o vÖ r¬-le trong m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp.
Ch ¬ng XI: Nèi ®Êt vµ chiÕu s¸ng.
Ch ¬ng XII: ChiÕu s¸ng c«ng nghiÖp.
Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ HT-C
1.1 Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng ®iÖn:
Ngµy nay khi nãi ®Õn th«ng n¨ng lîng, th«ng thêng ngêi ta thêng h×nh dung th«ng ®iÖn, t¬ng
nh vËy ®«i lóc ngêng ta gäi Khoa ®iÖn Khoa n¨ng lîng, ®ã kh«ng ph¶i hiÖn tîng ngÉu nhiªn
chÝnh b¶n chÊt cña vÊn ®Ò. do ë chç n¨ng lîng ®iÖn ®· u thÕ trong s¶n xuÊt,khai th¸c truyÒn
t¶i, cho nªn hÇu nh to¸n n¨ng lîng ®ang khai th¸c ®îc trong nhiªn ngêi ta ®Òu chuyÓn ®æi thÇnh
Bài giảng hệ thống cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hệ thống cung cấp điện - Người đăng: Noobita Liti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Bài giảng hệ thống cung cấp điện 9 10 89