Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ thống điện

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp HÀ NỘI

HỆ THỐNG ®iÖn

Bé m«n hÖ thèng ®iÖn

Gi¶ng viªn: NGUYỄN QUANG THUẤN

HÀ NỘI 09/2010
9/30/2013
End Show

NỘI DUNG MÔN HỌC
TT

TÊN CHƢƠNG

SỐ TIẾT

1 Chƣơng 1: Đại cƣơng về HTĐ

9

2 Chƣơng 2: Mô hình các phần tử trong HTĐ

9

3 Chƣơng 3: Tính toán chế độ xác lập của HTĐ
Chƣơng 4: Phân tích HTĐ bằng sơ đồ tƣơng
4
đƣơng (mạng 2 cửa)
Chƣơng 5: Cân bằng công suất và bù công suất
5
phản kháng trong HTĐ
Tổng số tiết

12

9/30/2013

8
7
45
2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào Quang Thạch, Lã
Văn Út, Nhà máy điện và trạm biến áp, NXB KH&KT, 1996
2. Trần Bách, Lưới điện 1+2, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2002
3. Nguyễn Văn Đạm, Mạng lưới điện 1+2, NXB KH&KT, 1999
4. Bùi Ngọc Thƣ, Mạng cung cấp và phân phối điện, NXB
KH&KT, 2002
5. Lê Văn Doanh (dịch), Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB,
NXB KH&KT, 1998.
6. Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện, NXB KH&KT,
2004.
7. Nguyễn Lân Tráng, Quy hoạch phát triển hệ thống điện,
NXBKH&KT, 2005.
9/30/2013

3

1. ĐẠI CƢƠNG VỀ HTĐ
1.1. Khái niệm HTĐ
1.2. Nguồn điện
1.3. Mạng điện
1.4. Hộ tiêu thụ
1.5. Đặc điểm hoạt động của hệ thống điện
1.6. Phân loại các chế độ làm việc của HTĐ
1.7. Sơ lƣợc HTĐ Việt Nam
9/30/2013

4

1.1. KHÁI NIỆM HTĐ
 HTĐ thuộc hệ thống năng lƣợng,
 HTĐ là tập hợp các NMĐ, TBA, trạm đóng
cắt, các đƣờng dây trên không và cáp dùng để
phát, truyền tải và phân phối điện năng từ các
nhà máy điện các hộ dùng điện.
 Nhƣ vậy, các phần tử chính của HTĐ bao
gồm: nguồn điện (các NMĐ), mạng điện (các
đƣờng dây và TBA) và tải (hộ tiêu thụ điện).
9/30/2013

5

1.1. KHÁI NIỆM HTĐ

Network

9/30/2013

6

1.1. KHÁI NIỆM HTĐ
10,5kV

110kV

220kV

~
NMĐ

BA

22kV

ĐD

0,4kV

Hộ
tiêu
thụ

10kV

Mạng (lƣới)
điện
0,4kV

Hộ tiêu thụ

9/30/2013

7

1.2. CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN
Các loại NMĐ

Nhiệt điện

Nhiên liệu hữu cơ
Nhiệt điện ngƣng hơi
(NĐN)

Tuabin khí
9/30/2013

Khác

Thủy điện

Nhiên liệu hạt nhân
Nhiệt điện trích hơi
(NĐT)

Trích 1 lƣợng hơi cấp
cho các phụ tải nhiệt

Điezen
8

1.2.1. Nhà máy nhiệt điện
a) Nhiệt điện than

9/30/2013

9

a) Nhiệt điện than (tiếp)
Đặc điểm:
 Thƣờng đƣợc xây dựng ở gần nguồn nguyên liệu
 Hầu hết điện năng sản xuất ra phát lên lƣới
 Làm việc với đồ thị phụ tải tự do
 Vận hành kém linh hoạt, khởi động và tăng tải
chậm (khởi động mất 6-8 giờ)
 Hiệu suất (30-40)% với NĐN, (60-70)% với NĐT
 Khối lƣợng nhiên liệu lớn, khói thải làm ô nhiễm
môi trƣờng
 Vốn đầu tƣ thấp, thời gian xây dựng nhanh
9/30/2013

10

b) Nhiệt điện khí (chu trình ...
End Show
H THNG ®iÖn
Trêng ®¹i häc ng nghiÖp HÀ NI
Bé m«n hÖ thèng ®iÖn
Gi¶ng viªn: NGUYN QUANG THUN
HÀ NI 09/2010
9/30/2013
bài giảng hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ thống điện - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
bài giảng hệ thống điện 9 10 390