Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hình họa & vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi huytv148
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài giảng:HÌNH HỌA&VẼ KỸ THUẬT
Biên soạn: Bùi Văn Hảo
Năm 2009
BÀI MỞ ĐẦU
Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật là các môn kỹ
thuật cơ sở được giảng dậy trong các trường đại
học kỹ thuâṭ nhằm cung cấp những kiến thức cơ
bản về các phương pháp biểu diễn và những kỹ
năng cơ bản để thiết lập và đọc các loại bản vẽ
kỹ thuật, phục vụ cho nghề nghiệp của các kỹ
sư, kỹ thuật viên trong tương lai. Trước mắt để
tiềp thu tốt các môn chuyên môn trong quá trình
học tập.Môn hoc
̣ gôm
̀ 2 môn:Hình học Họa hình
và Vẽ kỹ thuật.
1

1-Hình học họa hình: là môn học chuyên nghiên
cứu các cách biểu diễn không gian hình
học(Không gian ơclid) lên trên mặt phẳng nhờ
một phép biến đổi đặc biệt gọi là phép
chiếu.Hiện có hai phép chiếu là phép chiếu
song song và phép chiếu xuyên tâm(hay phối
cảnh).Người ta còn mở rộng hai phép chiếu
này thành những phép chiếu ứng dụng khác
như phép chiếu trục đo, có số…

2

Định nghĩa và c ác tính c h ất c ủa phé p c hiếu
1. Định nghĩa:
Phép chiếu diễn ra như sau:
1.Giả sử có tâm chiếu S; Mặt phẳng hình chiếu P; và một đối
tượng để chiếu A,B
2.Vẽ tia chiếu SA qua A
A,
3.Tìm giao điểm của SA,SB với P là A’,B’ A
A’B’gọi là hình chiếu của A,B từ S lênSP.
B’ P
B

3

Nếu S là điểm xa vô cực
Phép chiếu gọi là phép chiếu
P
Song song theo hướng của
Điểm vô cực S theo hướng l
A’
A
Các phép chiếu đều có các
C’
Tính chất sau:
C
B’
1-Hình chiếu của đường thẳng
B
Cũng là một đường thẳng
2-Hình chiếu của điểm thuộc
đường thẳng cũng thuộc hình chiếu của đường thẳng.
3. Trong phép chiếu song song tỷ số của ba điểm thẳng hàng
bằng tỷ số của ba điểm hình chiếu của chúng(định lý Talét).
l

4

2. Tính chất của phép chiếu
• 1. Bảo tồn tính chất đường thẳng chiếu thành đường
thẳng .
• 2.Bảo tồn tính liên thuộc giữa điểm và đường thẳng
với các yếu tố khác của không gian.
• 3.Bảo tồn tỷ số kép của 4 điểm thẳng hàng(trong
phép chiếu xuyên tâm) và tỷ số đơn của 3 điểm
thẳng hàng(trong phép chiếu song song)và các hệ
quả của chúng.
• 4.Bảo tồn tính song song của hai đường thẳng.

5

Chương 1
PHƯƠNG PHÁP HAI HÌNH CHIẾU THẲNG GÓC
(phương pháp của Gaspa Monge 1746-1818)
2.1 Biểu diễn c ác y ếu tố hình h ọc c ơ b ản:Đi ểm; Đ ường
th ẳng ;Mặt ph ẳng
2.1.1 Biểu diễn điểm,c ác h xây d ựng hình bi ểu di ễn c ủa đi ểm
b ằng ph ương pháp hai hình c hiếu th ẳng g ó c (gọi tắt là Đồ thức)
Giả sử chúng ta cần chiếu một điểm A ta làm như sau:
1.Chọn trước hai mặt phẳng P1 và P2 và đặt vuông góc nhau lần
lượt đặt thẳng đứng và nằm ngang với P1 gọi là mặt phẳng hình
chiếu đứng; P2 là ...
Bài gi ng:HÌNH H A&V K THU T
Bn so n: i n H o
Năm 2009
BÀI M Đ U
Hình h c h a hình và V k thu t là các môn k
thu t c s đ c gi ng d y trong các tr ng đ i ơ ượ ườ
h c ky thuât nh m cung c p nh ng ki n th c c ̃ ̣ ế ơ
b n v c ph ng pháp bi u di n nh ng k ươ
năng c b n đ thi t l p và đ c c lo i b n v ơ ế
k thu t, ph c v cho ngh nghi p c a c k
s , k thu t viên trong t ng lai. Tr c m t đ ư ươ ướ
ti p thu t t các môn chuyên môn trong quá trình
h c t p.Môn hoc m 2 môn:Hình h c H a hình ̣ ̀
và V k thu t.
1
Bài giảng hình họa & vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hình họa & vẽ kỹ thuật - Người đăng: huytv148
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng hình họa & vẽ kỹ thuật 9 10 675