Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Hóa học thực phẩm - Phần Protein - Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt

Được đăng lên bởi Vung Dang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
HOÙA HOÏC HOÙA SINH THÖÏC PHAÅM
CHÖÔNG 1
PROTEIN
CHÖÔNG 1
PROTEIN
Toân Nöõ Minh Nguyeät
Protein (ñaëc ñieåm caáu taïo)
Ñaïi phaân töû sinh hoïc chöùa nitô, ñöôïc caáu taïo töø caùc acid amin,
coù troïng löôïng phaân töû lôùn hôn 5000 danton, bò keát tuûa hoaøn
toaøn bôûi acid tricloacetic 10% (TCA)
Nguoàn Protein
Ñoäng vaät: Löôïng protein chieám 70 % chaát khoâ,
Thòt caùc gia suùc, gia caàm, caù, toâm, tröùng, söõa,
Cua, caùy, teùp, caùc ñoäng vaät thaân meàm,
Pheá thaûi loø moå: tieát vaø xöông.
Thöïc vaät: Haït caùc loaïi ñaäu, ñaëc bieät laø ñaäu naønh (25 -35%)
Caùc loaïi beøo hoa daâu, taûo, naám.
PROTEIN
2
Nguyeân lieäu Protein Nguyeân lieäu Protein
Gan 18 - 19 Luùa 7 – 8
Tim 16 - 18 Baép 8 – 10
Moâ cô thòt gia suùc 16 – 22 Ñaäu phoäng 23 – 27
Tröùng 13 – 15 Ñaäu naønh 34 – 40
Söõa boø 3 – 5 Heán 4 – 5
Thòt caù 17 – 21 Soø 8 – 9
Toâm 19 – 23 OÁc 11 – 12
Möïc 17 – 20 Moi 13 – 16
Haøm löôïng protein trong moät soá nguyeân lieäu ñoäng vaät vaø thöïc vaät
PROTEIN
3
Thaønh phaàn nguyeân toá
H : 6 – 7,5%
O : 21 - 24%
C : 50 - 55%
N : 15 - 18%
S : 0 – 0,24%
Caùc nguyeân toá khaùc: P, Fe, Zn, Cu, Mn, Ca
PROTEIN
4
Bài Giảng Hóa học thực phẩm - Phần Protein - Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Hóa học thực phẩm - Phần Protein - Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt - Người đăng: Vung Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài Giảng Hóa học thực phẩm - Phần Protein - Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt 9 10 659