Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hóa lý 1

Được đăng lên bởi dangerboss91
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG HÓA LÝ 1

CHƯƠNG 1
NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC
1.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Hệ

H là m t ph n vĩ mô có gi i h n xác đ nh đang đ c kh o sát v phơng di n
trao đ i năng l ng và v t ch t. Ph n th gi i xung quanh h là môi tr ng ngoài đ i
v i h . Có ba lo i h :
H h (h m ): Là h có th trao đ i c năng l ng l n v t ch t v i môi tr ng
ngoài.
H kín (h đóng): Là h ch trao đ i v i môi tr ng ngoài năng l ng nhng
không trao đ i v t ch t.
H cô l p: Là h không trao đ i c năng l ng l n v t ch t v i môi tr ng
ngoài.
1.2. Trạng thái
Trạng thái là một từ nói lên đặc điểm của hệ đang được khảo sát. Một hệ có
trạng thái xác định khi những biến số xác định những đại lượng của hệ được biết
một cách chính xác như nhiệt độ, thể tích, áp suất, khối lượng riêng... các đại lượng
này được gọi là biến số trạng thái của hệ. Trạng thái của hệ sẽ thay đổi nếu ít nhất có
một trong những biến số trạng thái thay đổi.
1.3. Biến đổi quá trình
M t h nhi t đ ng h c bi n đ i (hay th c hi n m t quá trình) khi tr ng thái
c a h thay đ i. Tr ng thái c a h thay đ i n u ít nh t có m t bi n s tr ng thái c a
h thay đ i. Bi n đ i đ c xác đ nh n u bi t rõ tr ng thái đ u và tr ng thái cu i.
Ð ng bi n đ i ch đ c xác đ nh khi bi t đ c tr ng thái đ u, tr ng thái cu i và t t
c nh ng tr ng thái trung gian mà h đã tr i qua.
Ng i ta chia ra các lo i bi n đ i:

Page 1

BÀI GIẢNG HÓA LÝ 1

Bi n đ i h (m ): Là bi n đ i đem h t tr ng thái đ u đ n tr ng thái cu i khác
nhau.
Bi n đ i kín (đóng): Là bi n đ i đem h t tr ng thái đ u đ n tr ng thái cu i
gi ng nhau. Tr ng h p này, h đã th c hi n m t chu trình bi n đ i kín(chu trình)
Bi n đ i thu n ngh ch: Là bi n đ i mà các tr ng thái trung gian c a h tr i qua
đ c xem nh do các quá trình cân b ng. M t cách đơn gi n đ xác đ nh tính ch t
thu n ngh ch c a m t bi n đ i là kh o sát xem bi n đ i ng c l i có th x y ra đ c
hay không khi ch thay đ i r t ít đi u ki n th c nghi m. N u bi n đ i ng c x y ra
đ c thì đó là bi n đ i thu n ngh ch, n u bi n đ i ng c không x y ra đ c thì đó là
bi n đ i b t thu n ngh ch (hay bi n đ i t nhiên).
Bi n đ i đ ng tích: Là bi n đ i đ c th c hi n trong đi u ki n th tích c a h
không thay đ i.
Bi n đ i đ ng áp: Là bi n đ i đ c th c hi n trong đi u ki n áp su t không đ i.
Bi n đ i đ ng nhi t: Là bi n đ i đ c th c hi n trong đi u ki n nhi t đ không
đ i.
Bi n đ i đo n nhi t: Là bi n đ i đ c th c hi n trong đi u ki n không có s
trao đ i nhi t l ng gi a h v i môi tr ng ngoài.
1.4. Hàm trạng thái
Laø nhöõng ñaïi löôïn...
BÀI GING HÓA LÝ 1
Page 1
CHƯƠNG 1
NGUYÊN LÝ I NHIT ĐỘNG HC
1. MT S KHÁI NIM CƠ BN
1.1. H
H mt phn gii hn xác đnh đang đc kho sát v phơng din
trao đi năng lng và vt cht. Phn th gii xung quanh h là môi trng ngoài đi
vi h. Có ba loi h:
H h (h m): Là h có th trao đi c năng lng ln vt cht vi môi trng
ngoài.
H kín (h đóng): Là h ch trao đi vi môi trng ngoài năng lng nhng
không trao đi vt cht.
H cô lp: Là h không trao đi c năng lng ln vt cht vi môi trng
ngoài.
1.2. Trng thái
Trng thái mt t nói lên đc đim ca h đang được kho sát. Mt h
trng thái xác đnh khi nhng biến s xác đnh nhng đi lượng ca h được biết
mt cách chính xác như nhit đ, th tích, áp sut, khi lượng riêng... các đi lượng
này được gi biến s trng thái ca h. Trng thái ca h s thay đi nếu ít nht
mt trong nhng biến s trng thái thay đi.
1.3. Biến đổi quá trình
Mt h nhit đng hc bin đi (hay thc hin mt quá trình) khi trng thái
ca h thay đi. Trng thái ca h thay đi nu ít nht có mt bin s trng thái ca
h thay đi. Bin đi đc xác đnh nu bit trng thái đu trng thái cui.
Ðng bin đi ch đc xác đnh khi bit đc trng thái đu, trng thái cui và tt
c nhng trng thái trung gian mà h đã tri qua.
Ngi ta chia ra các loi bin đi:
bài giảng hóa lý 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hóa lý 1 - Người đăng: dangerboss91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
bài giảng hóa lý 1 9 10 405