Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa phân tích

Được đăng lên bởi vithuy-nguyen2210
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 2309 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ MÔN: HÓA PHÂN TÍCH

GV: LẠI THỊ HIỀN
Email: h3u_8789@yahoo.com

Giới thiệu học phần
•
•
•
•

Tên học phần
Hóa phân tích
Analytical chemistry
Số tín chỉ
2
Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên phải nắm được
những kiến thức về Hoá phân tích, về phân tích định
tính và phân tích định lượng một số chất cơ bản.

•

Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến
thức cơ sở, những nguyên lý chung của hóa học phân
tích, bao gồm các phần: chuẩn độ axit-bazơ, phức
chất, oxy hóa khử, tủa, và một số phương pháp hóa lý
khác.

Giới thiệu học phần

Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
Giáo trình Hóa phân tích, ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Tài liệu tham khảo
•
[1] Nguyễn Thạc Cát, Từ Vọng Nghi, Đào Hữu Vinh (1985), Cơ sở
lý thuyết hóa học phân tích, Xuất bản lần 2, Hà Nội.
•
[2] Lâm Ngọc Thụ (2002), Cơ sở lý thuyết hóa học phân tích,
Huế.
•
[3] Nguyễn Tinh Dung (1991), Hóa học phân tích, phần I. Lý
thuyết cơ sở , NXB Giáo Dục.
•
[4] Lê Xuân Mai, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (2000), Giáo trình phân
tích định lượng, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM.
•
[5] Hoàng Minh Châu (2002), Cơ sở hóa học phân tích, NXB
Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
•
[6] Từ Vọng Nghi (2000), Hóa học phân tích, NXB Đại học quốc
gia Hà Nội.

Nội dung học phần
 PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊNH TÍNH
• Chương 1. Các khái niệm và định luật cơ bản
• Chương 2. Phân tích định tính cation nhóm 1
• Chương 3. Phân tích định tính cation nhóm 2
• Chương 4. Phân tích định tính cation nhóm 3
 PHẦN THỨ HAI: ĐỊNH LƯỢNG
•
•
•
•
•

Chương 1. Phân tích khối lượng
Chương 2. Phân tích thể tích
Chương 3. Phân tích axit – bazơ
Chương 4. Phân tích oxy hóa- khử
Chương 5. Phân tích phức chất

• Chương 6. Phân tích kết tủa

Nhập môn hóa phân tích
 Nội dung và yêu cầu của hóa học phân tích
Phân loại các phương pháp phân tích
Các loại phản ứng hóa học dùng trong hóa
phân tích
Các giai đoạn của một phương pháp phân tích
Các loại nồng độ dùng trong hóa phân tích

Nhập môn hóa phân tích
Fields of chemistry
Physical chemistry
Analytical chemistry
Organic chemistry
Inorganic chemistry
Biological chemistry

Nhập môn hóa phân tích

Nội dung và yêu cầu của hóa học phân tích
• HPT là khoa học về các phương pháp pt định tính và định
lượng, kiểm tra những quá trình hóa lí và kĩ thuật hóa học
• Pt định tính: xác định sự hiện diện của các cấu tử trong
mẫu, đánh giá hàm lượng sơ bộ của chúng
• Pt định lượng: xác định chính xác hàm lượng của cấu tử
trong mẫu:
– Pp hóa học
– Pp vật lí
– Pp hóa...
BỘ MÔN: HÓA PHÂN TÍCH
GV: LẠI THỊ HIỀN
Email: h3u_8789@yahoo.com
Bài giảng hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa phân tích - Người đăng: vithuy-nguyen2210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Bài giảng hóa phân tích 9 10 6