Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (DÀNH CHO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT)

Được đăng lên bởi Do Hoai Nam
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 4392 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÕA
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG

BÀI GIẢNG
HỌC PHẦN: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
(DÀNH CHO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT)

TUY HÕA, NĂM 2010

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 4
Đối tƣợng nghiên cứu của Địa chất Thuỷ văn: ..................................................................... 4
Phƣơng pháp nghiên cứu:...................................................................................................... 4
Chƣơng 1: NƢỚC TRONG THIÊN NHIÊN .................................................................... 6
1.1. Vòng tuần hoàn của nƣớc trong thiên nhiên và trong lƣu vực ....................................... 6
1.2. Sự phân bố của nƣớc trong thiên nhiên.......................................................................... 8
Chƣơng 2: TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC NƢỚC .............. 17
2.1. Khái niệm: .................................................................................................................... 17
2.2. Tính chất vật lý: ........................................................................................................... 17
2.3. Tính chất hoá học của nƣớc: ........................................................................................ 19
2.4. Dấu hiệu nhiễm bẩn của nƣớc ...................................................................................... 23
2.5. Biểu diễn các kết quả phân tích thành phần hoá học của nƣớc dƣới đất. .................... 24
2.6. Những nguyên tắc kiểm tra kết quả phân tích nƣớc: ................................................... 27
Chƣơng 3: CÁC LOẠI NƢỚC DƢỚI ĐẤT ................................................................... 29
3.1. Một số nƣớc thƣợng tầng: ............................................................................................ 31
3.2. Nƣớc ngầm ................................................................................................................... 35
3.3. Nƣớc tự lƣu. ................................................................................................................. 39
3.4. Nƣớc khe nứt ................................................................................................................ 44
3.5. Nƣớc CASTƠ: .............................................................................................................. 46
3.6. Nƣớc khoáng và nƣớc chữa bệnh....
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÕA
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG
BÀI GIẢNG
HỌC PHẦN: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
(DÀNH CHO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT)
TUY HÕA, NĂM 2010
BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (DÀNH CHO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (DÀNH CHO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT) - Người đăng: Do Hoai Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (DÀNH CHO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT) 9 10 518