Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Kết cấu bêtông – công trình dân dụng

Được đăng lên bởi Vandam Le
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4083 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài giảng: Kết cấu bêtông – công trình dân dụng

Chương 1

TÍNH TOÁN SÀN BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

1.1. KHÁI NIỆM (Concept)

Sàn là kết cấu chịu trực tiếp tải trọng sử dụng, hệ sàn được đỡ bởi hệ dầm, dầm
truyền tải lên cột và cột truyền xuống móng.
Sàn BTCT (Reinforced concrete floor) được sử dụng rất phổ biến vì những ưu
điểm của nó như: chịu lực lớn, chống cháy tốt, độ ổn định lớn,… nhưng sàn BTCT vẫn
có những khuyết điểm như: cách âm chưa thật tốt (cần phối hợp với các vật liệu cách
âm), thi công phức tạp, trọng lượng bản thân lớn. Sàn BTCT được phân thành những
loại sau:
1.1.1. Theo phương pháp thi công:
Theo PP thi công ta có thể chia sàn BTCT thành các loại sau:
 Sàn BTCT toàn khối: sàn, dầm được đổ liền khối cùng lúc, đây là dạng thông
dụng vì độ ổn định cao và tuổi thọ lớn, nhưng thi công phức tạp và kéo dài.
 Sàn BTCT lắp ghép (Precast concrete floor): hệ dầm được đổ BT trước, sau đó
lắp ghép các panel sàn (được chế tạo tại xưởng), sàn lắp ghép có thời gian thi công
nhanh, phù hợp với qui mô xây dựng lớn, thi công hàng loạt, nhưng độ ổn định không
cao.
Phần tiếp sau ta chỉ nghiên cứu dạng sàn BTCT toàn khối.
1.1.2. Phân loại theo sơ đồ kết cấu:
Theo sơ đồ kết cấu ta phân thành các loại sàn như sau:
 Sàn loại bản - dầm: (sau này ta gọi là sàn 1 phương) là dạng sàn chịu uốn theo 1
phương hoặc 2 phương nhưng phương còn lại chịu uốn rất nhỏ. Liên kết có thể là kê lên
tường hoặc đổ liền khối với dầm, nhưng chỉ ở ≤ 2 cạnh đối diện.
 Sàn loại bản kê bốn cạnh (sau này ta gọi là sàn 2 phương): là dạng sàn chịu uốn
theo 2 phương, liên kết có thể là kê lên tường (gối) hoặc đổ liền khối với dầm (ngàm),
các liên kết với dầm có ở ≥ 2 cạnh kề.
Hay ta có bảng so sánh như sau để phân biệt rõ hơn về sàn 1 phương và 2 phương:
Sàn 1phương

Sàn 2 phương

(Đúng một trong 2 ý sau)

(Đúng cả 2 ý sau)

 Tỷ lệ cạnh dài trên cạnh ngắn > 2.

 Tỷ lệ cạnh dài trên cạnh ngắn ≤ 2.

 Liên kết có ở ≤ 2 cạnh đối diện nhau

 Liên kết có ở ≥ 2 cạnh kề nhau.

Tại sao có yêu cầu thứ nhất, ta sẽ tìm hiểu sau đây:

Chương 1. Tính toán sàn bêtông cốt thép toàn khối

Trang 1

Bài giảng: Kết cấu bêtông – công trình dân dụng

Ta tiến hành tính toán khảo sát đối với 1 ô bản kê đơn ở 4 cạnh, có kích thước cạnh
ngắn là L1, cạnh dài là L2, như hình 1.1.
Tải trọng tác dụng lên ô bản là
q(kN/m 2), giả sử cắt 1 dãy bản rộng 1m
(hoặc 1 đơn vị chiều dài) theo 2 phương để
khảo sát, ta có:
o Tải tác dụng lên dãy bản theo phương
ngắn (L1) là q*1m=q (kN/m), theo
phương L2 cũng vậy.
o Ta xem cá...
Bài ging: Kết cu bêtông công trình dân dng
Chương 1. Tính toán sàn bêtông ct thép toàn khi Trang 1
Chương 1 TÍNH TOÁNNTÔNG CT THÉP TOÀN KHI
1.1. KHÁI NIỆM (Concept)
Sàn kết cu chu trc tiếp ti trng s dng, h sàn đưc đ bi h dm, dm
truyn ti lên ct và ct truyn xung móng.
Sàn BTCT (Reinforced concrete floor) được s dng rt ph biến nhng ưu
đim ca như: chu lc ln, chng cháy tt, đ n định ln,… nhưng sàn BTCT vn
nhng khuyết đim như: cách âm chưa tht tt (cn phi hp vi các vt liu cách
âm), thi công phc tp, trng lượng bn thân ln. Sàn BTCT được phân thành nhng
loi sau:
1.1.1. Theo phương pháp thi công:
Theo PP thi công ta có th chia sàn BTCT thành các loi sau:
Sàn BTCT toàn khi: sàn, dm được đ lin khi cùng lúc, đây dng thông
dng vì độ n định cao và tui th ln, nhưng thi công phc tp và kéo dài.
Sàn BTCT lp ghép (Precast concrete floor): h dm được đổ BT trưc, sau đó
lp ghép các panel sàn (được chế to ti xưởng), sàn lp ghép thi gian thi ng
nhanh, phù hp vi qui y dng ln, thi công hàng lot, nhưng độ n định không
cao.
Phn tiếp sau ta ch nghiên cu dng sàn BTCT toàn khi.
1.1.2. Phân loi theo sơ đồ kết cấu:
Theo sơ đồ kết cu ta phân thành các loi sàn như sau:
Sàn loi bản - dầm: (sau này ta gi sàn 1 phương) là dng sàn chu un theo 1
phương hoc 2 phương nhưng phương còn li chu un rt nh. Liên kết có th là kê lên
tường hoc đổ lin khi vi dm, nhưng ch 2 cạnh đối din.
Sàn loi bản kê bốn cnh (sau y ta gi n 2 phương): dng sàn chu un
theo 2 phương, liên kết có th lên tường (gi) hoc đổ lin khi vi dm (ngàm),
các liên kết vi dm có ≥ 2 cnh k.
Hay ta có bng so sánh như sau đ phân bit rõ hơn v sàn 1 phương và 2 phương:
n 1phương
úng mt trong 2 ý sau)
n 2 phương
(Đúng c 2 ý sau)
T l cnh dài trên cnh ngn > 2.
Liên kết có ≤ 2 cạnh đối din nhau
T l cnh dài trên cnh ngn 2.
Liên kết có ≥ 2 cạnh k nhau.
Tại saoyêu cu th nht, ta s tìm hiu sau đây:
Bài giảng: Kết cấu bêtông – công trình dân dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Kết cấu bêtông – công trình dân dụng - Người đăng: Vandam Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài giảng: Kết cấu bêtông – công trình dân dụng 9 10 237