Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kết cấu thép

Được đăng lên bởi duygiang.nguyen
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 7007 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CẦU THÉP
( PHẦN GIÁO TRÌNH NÂNG CAO )
TS. LÊ THỊ BÍCH THUỶ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông đường bộ – Bộ Giao Thông Vận Tải.
Nguyễn Như Khải – Nguyễn Minh Hùng – Cầu thép (phần giáo trình nâng cao), Đại học Xây Dựng Hà Nội
1997.
Nguyễn Như Khải – Nguyễn Bình Hà…- Cầu thép bê tông cốt thép liên hợp – NXB Xây Dựng - 2005.
Qui trình kỹ thuật thiết kế kết cấu nhịp cầu thép liên hợp với bản BTCT – NXB Giao Thông Vận Tải.
Thiết kế , thi công cầu đường theo tiêu chuẩn tiên tiến – PGS.TS Vũ Mạnh Lãng dịch.
Thiết kế cầu thép ( tiếng Nga) – Moxcva Transport.
Narendra Taly – Design of mordern highway Bridges.
Steel box girder bridges – International conference – 1973
B.E. Ulixkii- Tính tóan không gian kết cấu nhịp cầu cong và xiên trên bình đồ – NXB Moxcva 1971

http://www.ebook.edu.vn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MỤC LỤC

PHẦN I :
CẦU BTCT LIÊN HỢP
PHẦN II :
CẦU DẦM THÉP TIẾT DIỆN HỘP
PHẦN I :
CẦU BTCT LIÊN HỢP
PHẦN II :
CẦU DẦM THÉP TIẾT DIỆN HỘP
CHƯƠNG I: Kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp trong xây dựng cầu
I. Sự xuất hiện và phát triển của kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp
II. Phân lọai kết cấu liên hợp thép – BTCT. Các hình thức gây tạo và điều chỉnh ứng suất
III. Tính kinh tế của kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp
CHƯƠNG II : Cấu tạo kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp
I. Tiết diện ngang kết cấu nhịp liên hợp
II. Kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp thông thường (không gây tạo hoặc điều chỉnh ứng suất)
III. Kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp có gây tạo hoặc điều chỉnh ứng suất

• CHƯƠNG III: Tính tóan nội lực và biến dạng do tải trọng và DƯL
• I. Các giai đọan làm việc và đặc điểm tính tóan khi gây tạo và điều chỉnh ứng suất
• II. Sự cùng tham gia làm việc của bản BTCT và thép trong tiết diện liên hợp
• III. Tính ảnh hưởng từ biến của bê tông và ép xít mối nối bản lắp ghép
CHƯƠNG IV: Tính duyệt tiết diện do tải trọng và lực ứng suất trước
• I. Các tiêu chuẩn trạng thái giới hạn về cường độ và các trường hợp tính tóan của t/d
• II. Các công thức kiểm tra cường độ tiết diện thép – BTCT liên hợp theo các trường hợp tính tóan
• III. Kiểm tra về mỏi của tiết diện thép – BTCT liên hợp
• IV. Kiểm tr...
http://www.ebook.edu.vn
BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC
CAÀU THEÙP
( PHAÀN GIAÙO TRÌNH NAÂNG CAO )
TS. LEÂ THÒ BÍCH THUYÛ
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. Tieâu chuaån kyõ thuaät coâng trình giao thoâng ñöôøng boä – Boä Giao Thoâng Vaän Taûi.
2. Nguyeãn Nhö Khaûi – Nguyeãn Minh Huøng – Caàu theùp (phaàn giaùo trình naâng cao), Ñaïi hoïc Xaây Döïng Haø Noäi
1997.
3. Nguyeãn Nhö Khaûi – Nguyeãn Bình Haø…- Caàu theùp beâ toâng coát theùp lieân hôïp – NXB Xaây Döïng - 2005.
4. Qui trình kyõ thuaät thieát keá keát caáu nhòp caàu theùp lieân hôïp vôùi baûn BTCT – NXB Giao Thoâng Vaän Taûi.
5. Thieát keá , thi coâng caàu ñöôøng theo tieâu chuaån tieân tieán – PGS.TS Vuõ Maïnh Laõng dòch.
6. Thieát keá caàu theùp ( tieáng Nga) – Moxcva Transport.
7. Narendra Taly – Design of mordern highway Bridges.
8. Steel box girder bridges – International conference – 1973
9. B.E. Ulixkii- Tính toùan khoâng gian keát caáu nhòp caàu cong vaø xieân treân bình ñoà – NXB Moxcva 1971
Bài giảng kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kết cấu thép - Người đăng: duygiang.nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Bài giảng kết cấu thép 9 10 683