Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng khí cụ điện

Được đăng lên bởi vosonghy1989-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2 :

NAM CHÂM ĐIỆN
(CƠ CẤU ĐIỆN TỪ)

CHƯƠNG 2: NAM CHÂM ĐIỆN
(NCĐ)
2.1. Đại cương về NCĐ
2.2. Từ dẫn ở khe hở không khí
2.3. Mạch từ một chiều
2.4. Mạch từ xoay chiều
2.5. Lực hút điện từ của NCĐ một chiều
2.6. Lực hút điện từ của NCĐ xoay chiều
2.7. Lực hút điện từ của NCĐ xchiều 3 pha
2.8. Đặc tính động của NCĐ
2.9. Bài tập

2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NCĐ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Định nghĩa NCĐ
Cấu tạo
Nguyên lý
Phân loại
Các thông số cơ bản của mạch từ
Các định luật cơ bản trong mạch từ

2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NCĐ
1)

Định nghĩa NCĐ: Là loại cơ cấu điện từ biến đổi
điện năng thành cơ năng.
NCĐ được dùng rộng rãi trong các thiãút bë
nhæ råle, cäng tàõc tå, khåíi âäüng
tæì, aïptämaït, cơ cấu chấp hành của van điện
từ, phanh hãm,.... âãöu coï bäü pháûn laìm
nhiãûm vuû biãún âäøi tæì âiãûn nàng
ra cå nàng.

2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NCĐ
2)

1.
2.
3.
4.

Cấu tạo:

Cuộn dây
Mạch từ
Nắp mạch từ
Lò xo phản lực

2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NCĐ
Nguyên lý: khi đóng K, dòng điện I chạy qua
cuộn dây sẽ tạo sức từ động F=i.w, sinh ra từ
thông . Từ thông này có 2 thành phần:
+   : đi qua khe hở kkhí làm việc, tạo nên lực hút
điện từ (Fđt) ở khe hở  hút nắp về phía lõi của
NCĐ.
+ r : khép từ thân này qua thân kia của mạch từ,
glà từ thông rò.
Khi mở K, lò xo đưa nắp về vị trí ban đầu.
3)

2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NCĐ
4) Phân loại:
 Phán theo tênh cháút cuía nguäön âiãûn

Cå cáúu âiãûn mäüt chiãöu.

Cå cáúu âiãûn tæì xoay chiãöu.
 Theo caïch näúi cuäün dáy vaìo nguäön
âiãûn

Näúi näúi tiãúp (gọi là cuộn dòng)

Näúi song song (gọi là cuộn áp)
 Theo hçnh daûng maûch tæì:

Maûch tæì huït cháûp (thàóng).

Maûch tæì huït xoay (quanh mäüt truûc

2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NCĐ
5) Các thông số cơ bản của mạch từ
1) Sức từ động (stđ): F = i . w [Ampe vòng].
2) Từ thông (dòng từ):  (Wb).

Wb
B  (T); (T  2 )
3) Mật độ từ cảm:
S
m
B (T - tesla) [Wb/m2] với 1T = 104 Gauss.
4) Cường độ từ trường H = F/l [A/m].
l: chiều dài đường sức từ (m).
5) Hệ số từ dẫn (độ từ thẩm ): Đặc trưng cho tính dẫn
từ của vật liệu từ [H/m].  = B/H (H/m)
7
10
kk = 0 = 4π.
[ H/m ] ;

2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NCĐ
5) Các thông số cơ bản của mạch từ
6) Từ trở mạch từ:

1 l
R  . ( H  1 )
 S

l: chiều dài mạch từ (m);
S: tiết diện mạch từ (m2).

7) Từ dẫn mạch từ:
G 

1
S
 . ( H )
R
l

8) Từ áp rơi trên 1 đoạn mạch từ:

U

2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NCĐ
5) Các thông số cơ bản của mạch từ
Mạch từ:
1) Sức từ động (stđ): F
2) Từ thông (dòng từ):  (Wb).
3) Mật độ từ cảm: B (T )
4) Cđộ từ trường H = F/l [A/m].
5) Hệ số từ dẫn: 
6) Từ t...
CHƯƠNG 2 :
NAM CHÂM ĐIỆN
(CƠ CẤU ĐIỆN TỪ)
Bài giảng khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng khí cụ điện - Người đăng: vosonghy1989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng khí cụ điện 9 10 782